تصوف

د تصوف خلاصه

دَ مضمونونو فهرست

پرانزئ / بند کړئ

سوال1: تصوف يو متنازعه لفظ ګڼلے شي دَ خلقو دې باره کښې ډير تحفظات دي تاسو دَ تصوف باره کښې څهٔ راۓ لرئ؟

جواب:

سوال2: صوفياء کرام طريقت، حقيقت اؤ دَ معرفت ټکي استعمالوي تاسو لږ ددې ټکو وضاحت وکړئ

جواب:

سوال3: دَ يو مسلمان پهٔ حيثيت مونږ داسې عمل نهٔ شو کولے کوم چې دَ قران اؤ حديث نه ثابت نهٔ وي نو ايا تصوف دَ قران اؤ حديث نه ثابت دے؟

جواب:

سوال4: ټيک ده خو صوفياء کرام بعضې وخت داسې کارونه وکړي يا داسې خبرې کوي چې هغه شان مونږ پهٔ قرون اوليٰ کښې نهٔ وينو پهٔ دې وجه دا دَ بدعت دَ تعريف نه ويستل ګران معلوميږي

جواب:

سوال5: پهٔ خبره لږ لږ پوهيږم۔ ستاسو خبره ټيک ده خو نن سبا بعضې خلق دَ تصوف پهٔ نامه داسې کارونه کوي کوم چې سوچه شرک اؤ بدعت وي نو کهٔ چرے دَ هغې نه بچ کيدو دپاره خلق دَ تصوف نه منع کړے شي نو ايا دا به ټيک نهٔ وي؟

جواب:

سوال6: هغه کوم کارونه دي کوم چې پهٔ طريقت کښې کول لازمي دي؟

جواب:

سوال7: د تصوف نه څهٔ ملاويږي؟

جواب:

سوال8: ايا وصول اختياري دے؟

جواب:

سوال9: چې دا اختياري نهٔ دے نو مونږ څنګه دې دپاره کوشش کولے شو؟

جواب:

سوال10: تاسو چې کوم څيزونه ياد کړل چې دا د تصوف نه ملاويږي نو ايا دا څيزونه دَ تصوف کتابونه لوستلو سره ملاويدے شي؟

جواب:

سوال11: دلته دَ راهمنائۍ اؤ غير يقيني صورت حال نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال12: نو بيا راهنمائي د چا پکار ده؟

جواب:

سوال13: دَ پير باره کښې خو مونږ ډير اوريدلي دي خو دا راته ووائۍ چې دا پير وائي څهٔ ته؟

جواب:

سوال14: ايا دَ دې پيرۍ مريدۍ ګنجائش پهٔ اسلام کښې شته؟

جواب:

سوال15: مونږ خو دا اوريدلي وو چې مزاج نهٔ شي بدليدې خو تاسو خو شائد چې دا ممکن ګڼئ؟

جواب:

سوال16: ايا مونږ څوک هم پير جوړولے شو؟

جواب:

سوال17: مونږ خو دَ هر ډاکټر نه علاج کولے شو دلته ولې داسې نهٔ ده؟

جواب:

سوال18: ايا دَ پير يو کيدل ضروري دي؟ ددې

جواب:

سوال ضرورت ځکه پېښ شو چې تاسو دَ پير مثال دَ استاذ ورکړو نو څنګه چې استاذان د يو نه زيات کيدے شي نو دغه شان خو پيران هم د يو نه زيات کيدے شي؟

جواب:

سوال19: ما ته اوس هم واضحه نهٔ شوه ځکه چې مونږ ډاکټران بدلؤ رابدلؤ اؤ داسې زمونږ واسطه ډيرو ډاکټرانو سره کيږي۔ پهٔ دې وجه زهٔ د وړاندې جواب نه مطمئن نهٔ شوم

جواب:

سوال20: نو ايا مونږ دَ هر يوے رذيلے لرے کولو دپاره بيل پير ټاکلې شو؟

جواب:

سوال21: ځه دا خبره خو ومنلې شوه چې يو پير سره تعق ساتل پکار دي خو خداۓ دې نهٔ کړي کهٔ يو ساده کس چرته غلط پير سره بيعت شي نو بيا هغهٔ له څهٔ کول پکار دي؟

جواب:

سوال22: ايا يو غير متشرع کس پير جوړيدے شي؟

جواب:

سوال23: خو داسې خلق موجود خو دي

جواب:

سوال24: کهٔ د يو مريد خپل پير سره مناسبت نشته اؤ هغه پير نهٔ غلطه عقيده لري نهٔ بدعتي دے نو داسې مريد له څهٔ کول پکار دي؟

جواب:

سوال25: بعضې حضرات تصوف اؤ بيعت يو بل دپاره لازم اؤ ملزوم کڼي ايا بيعت کول واقعي دومره ضروري دي؟

جواب:

سوال26: نو بيا يو کس دَ بيعت پهٔ دوجاله کښې ولې پريوځي بس خپله اصلاح دې وکړي اؤ خبره ختم؟

جواب:

سوال27: دَ بيعت ثمرات څهٔ دي؟

جواب:

سوال28: ايا زنانه هم بيعت کيدے شي؟

جواب:

سوال29: صحيح پير څوک کيدے شي ددې باره کښې لږه راهنما ئي وکړئ

جواب:

سوال30: مونږ دَ ډاکټر انتخاب کښې دا ګورو چې ايا دې مستند دے کهٔ نه ۔ يعني هغهٔ چرته پهٔ ميډيکل کالج کښې سبق وئيلې دے يا نه اؤ کهٔ وئيلې دے نو دهٔ سره ډګري شته اؤ کهٔ نه۔ ايا دَ پير دَ انتخاب دپاره دومره کافي ده؟

جواب:

سوال31: دا مناسبت څهٔ ته وائي اؤ دَ پير د مستند کيدو نه څهٔ مطلب دے؟

جواب:

سوال32: کهٔ څوک بيعت شوے نهٔ وي خو اصلاح ېٔ پهٔ څهٔ طريقه وشي نو ايا هغهٔ ته خلافت ملاويدے شي؟

جواب:

سوال33: ايا داسې کيدے شي چې بيعت يو پير سره وي اؤ خلافت ورته بل پير ورکړي؟

جواب:

سوال34: ايا داسې کيدے شي چې بيعت يو پير سره وي اؤ تربيت ورله بل پير وکړي؟

جواب:

سوال35: کهٔ يو کس يو بزرګ سره بيعت شي خو هغوي سره رابطه پهٔ څهٔ وجه باندے قائمه پاتے نهٔ شي نو ايا بل شيخ ته تعليم دپاره ورتلے شي؟

جواب:

سوال36: ايا دَ شيخ هم هغه شان ادب کول پکار دي څنګه چې به صحابه کراموؓ دَ رسول اللهﷺ کولو؟

جواب:

سوال37: دَ شيخ پهٔ کار اؤ د شيخ پهٔ صحبت کښې کوم څيز ته ترجيح ورکول پکار دي؟

جواب:

سوال38: ايا مينه اختياري ده؟

جواب:

سوال39: دلته د مستند سلسلے خبره راغله دا څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال40: تاسو دا فرمائيلې وو چې ټولې سلسلے دَ رسول الله ﷺ نه راغلي دي نو بيا خو دَ ټولو سلسله يو پکار ده پهٔ دې کښې دا فرق ولې دے؟

جواب:

سوال41: پهٔ دې کښې فرق څهٔ دے؟

جواب:

سوال42: پهٔ اصولو کښې ؟ دَ مثال پهٔ طور څهٔ اختلاف کيدے شي؟

جواب:

سوال43: دا اويسي سلسله څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال44: دا څلورو واړه سلسلے چې دي نو ايا ددې نه علاوه نورے سلسلے هم شته؟ اؤ ددې جړے کومې دي؟ دا د چرته نه شورو کيږي؟

جواب:

سوال45: سالک اؤ واصل څهٔ ته وائي ؟

جواب:

سوال46: دا يو نوے خبره راغله سير الي الله۔ ددې باره کښې هم پوهيدل غواړم

جواب:

سوال47: ايا ددې نه پس کار ختم شي؟

جواب:

سوال48: ايا مريد دَ خپل شيخ نه پهٔ درجاتو کښې مخکښې کيدے شي

جواب:

سوال49: پهٔ تصوف کښې چې کوم مقصدونه دي دَ هغې د حاصلولو طريقه څهٔ ده؟

جواب:

سوال50: ايا د سلوک قسمونه هم وي ؟

جواب:

سوال51: نبوت خو ختم شوے دے بيا دَ سلوکِ نبوت نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال52: پهٔ دې کښې څهٔ فرق دے؟

جواب:

سوال53: پهٔ عقيدت اؤ مينه کښې څهٔ فرق دے اؤ کوم يو پکښې غور ه دے؟

جواب:

سوال54: پهٔ غلبه حال کښې شرعه پريښودو نه د معذور کيدو وضاحت وکړئ

جواب:

سوال55: د تصوف پهٔ ذريعو کښې مجاهده هم يو ذريعه ګڼلې شي مجاهده څهٔ ته و ئيلې شي؟

جواب:

سوال56: هغه کوم خواهشات دي د څهٔ پهٔ وجه چې نفس پهٔ عمل کښې رکاوټ پيدا کوي؟

جواب:

سوال57: مال خو دې دپاره جمع کيدے شي چې بنده لوۓ وګڼلے شي اؤ لذتونه حاصل کړي نو بيا دَ حب مال شعبه بيله ولې جوړه شوه؟

جواب:

سوال58: نن سبا وخت کښې دمال مينه کمولو کومه طريقه ده؟

جواب:

سوال59: نن سبا د کور، ګاډي اؤ د نورو څيزونو مينه څنګه کميدے شي؟

جواب:

سوال60: ايا پهٔ مجاهده کښې ددې خواهشاتو پوره کولو نه بالکل منع کولے شي؟

جواب:

سوال61: د جا ئز خواهشاتو نه ولې منع کولے شي ايا دا پهٔ شريعت کښې مداخلت نهٔ دے؟

جواب:

سوال62: دا مجاهده بيا کله ختمه شي ؟

جواب:

سوال63: پهٔ نن سبا دور کښې دَ مجاهدے ضرورت کوم حد پورے دے؟

جواب:

سوال64: مجاهده څنګه کولے شي؟

جواب:

سوال65: دلږ خوراک اؤ لږ خوب مجاهده پريښوې شوے ده ؟ څهٔ مطلب؟

جواب:

سوال66: دا د لږو خبرو کولو مجاهده باندې پوه نهٔ شوم ؟ خبرے نهٔ کول۔ دې کښې څهٔ ګران دي؟

جواب:

سوال67: ايا مجاهدے بس دا دي کومې چې تاسو ذکر کړے يا دې نه علاوه نورے هم شته؟

جواب:

سوال68: چې غير اختياري مجاهده کښې فا ئدي زياته ده نو دې دپاره دعا هم کيدے شي؟

جواب:

سوال69: کهٔ پهٔ چا غير اختياري مجاهده راشي نو هغه وخت هغه څهٔ وکړي؟

جواب:

سوال70: پهٔ اختياري مجاهده اؤ رهبانيت کښې څهٔ فرق دے؟

جواب:

سوال71: نن سبا مجاهده څنګه کيدے شي؟

جواب:

سوال72: نن سبا وخت کښې دَ خلوت څهٔ طريقه ده؟

جواب:

سوال73: نفلي روژے نيول ايا د لږ خوراک کولو بدل کيدے شي؟

جواب:

سوال74: تاسو پهٔ ذريعو کښې د فاعله ذکر کړے وو دا څهٔ ته وا ئي؟

جواب:

سوال75: د ذکر څهٔ مطلب دے؟

جواب:

سوال76: ايا مسنون تسبيحات هم ذکر دے؟

جواب:

سوال77: پهٔ ذکر علاج څنګه کيږي؟

جواب:

سوال78: ذکر څنګه کول پکار دي؟

جواب:

سوال79: بعضې خلق پهٔ تيز اواز باندې ذکر کوي الله تعاليٰ خو پټې خبرې هم اوري نو بياپهٔ تيز اواز باندې ذکر ولے کوي؟

جواب:

سوال80: نو ايا پهٔ تيز اواز سره ذکر کولو کښې د ريا ويره نهٔ وي؟

جواب:

سوال81: يواځې يو کس پهٔ تيز اواز سره ذکر کوي، ددې ګنجا ئش خوښکاره شو خو دا پهٔ جمع باندې پهٔ اواز سره ذکر کول څنګه دي؟

جواب:

سوال82: داسې پهٔ جمع ذکر کول چې هر يو کس خپل خپل ذکر کوي دا خو زمونږ د مشرانو طريقه پاتے شوے ده خو داسې پهٔ جمع ذکر چې يو کس ټولو ته پهٔ يو اواز کښې ذکر کوي ددې ثبوت پهٔ مشرانو کښې نهٔ ښکاري۔ بعضې خلق وا ئي چې ددې مثال د مونځ پهٔ شان شي چې يو امام وي اؤ نور مقتدي پهٔ دې وجه دا پهٔ دين کښې زياتوالے دے؟

جواب:

سوال83: ايا پهٔ تيز اواز سره ذکر پهٔ جومات کښې ټيک دے؟

جواب:

سوال84: کهٔ يو کس پهٔ جومات کښې مونځ کوي نو ايا هغه وخت پهٔ جومات کښې پهٔ اواز سره ذکر کول ټيک دي

جواب:

سوال85: پهٔ غذا ئي ذکر کښې تلاوت قران ، عام ذکر اؤ درود شريف کښې د کوم يو اثر ډير دے؟

جواب:

سوال86: بعضې خلق د قران د خاص سورتونو تلاوت کوي اؤ د روان تلاوت اهتمام نهٔ کوي ايا دا کافي ده؟

جواب:

سوال87: تاسو دا فرما ئيلي وو چې ذکر پهٔ زړهٔ سره هم کيږي ايا دا ممکنه ده؟

جواب:

سوال88: ددې څهٔ نور تفصيل و ئيلے شئ؟

جواب:

سوال89: ايا دا لطا ئف پخپله جاري کيږي يا دا پهٔ کوشش هم جاري کيدے شي؟

جواب:

سوال90: ددې څنګه پته لګي چې لطا ئف جاري شوے دي يا نه؟

جواب:

سوال91: کشف خو ډير فا ئده مند څيز دے نو بيا دا مقصود ولے نهٔ دے؟

جواب:

سوال92: کشف څهٔ څيز وي ؟

جواب:

سوال93: دا اخري کشف خو بيا مقصود شو کنه نو بيا دې ته خو غير مقصود نهٔ شو و ئيلے؟

جواب:

سوال94: تاسو د مراقبے باره کښې و ئيلي وو دا څهٔ وي؟

جواب:

سوال95: ايا تصور اؤ يقين يو څيز دے؟

جواب:

سوال96: کومه مراقبه هر چا دپاره مفيد ده؟

جواب:

سوال97: ايا مراقبه د قران اؤ حديث نه ثابته ده؟

جواب:

سوال98: د مانځهٔ پهٔ خشوع اؤ خضوع کښې د مراقبے څهٔ کردار دے؟

جواب:

سوال99: د مراقبو پهٔ دنيوي ژوند کښې هم څهٔ فا ئده ممکنه ده؟

جواب:

سوال100: پهٔ مراقبه اؤ هيپناټزم کښې څهٔ فرق دے؟

جواب:

سوال 101 : د مراقبو نور څومره قسمونه دي

جواب:

سوال102 : د زړهٔ جاري کيدل څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال103 : تاسو د شغل نوم اخستې وو دا څهٔ وي؟

جواب:

سوال104 : چې کله يکسوئي حاصله شي نو ايا بيا هم شغل کول پکار دي؟

جواب:

سوال 105: تاسو څهٔ اسان غوندے شغل وښائۍ

جواب:

سوال 106: د يو بزرګ قول دے چې هغوي نه چا تپوس وکړو چې تاسو دا مقام څنګه حاصل کړے دے نو هغوي پهٔ جواب کښې ووئيل چې پهٔ ادب سره مې حاصل کړے دے۔ نو دا ادب څهٔ څيز دے اؤ دې سره څهٔ ملاويږي ؟

جواب:

سوال 107: دَ بزرګانو دپاره ودريدل ټيک دي؟

جواب:

سوال 108: پهٔ ذريعو کښې تاسو دَ بعضې فاعلات ذکر کړے وو چې پهٔ هغې کښې د نقصان ويره وي هغه کوم کوم دي؟

جواب:

سوال 109: چې پهٔ دې کښې د نقصان انديښنې دي نو بيا دا ولے استعماليږي؟

جواب:

سوال 110: تصور شيخ څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال111 : دا خو ډيره ښهٔ خبره ده پهٔ دې کښې د ويرے څهٔ خبره ده؟

جواب:

سوال 112: دا خو واقعي ډيره د ويرے خبره ده کهٔ د شيخ خيال د مينې پهٔ وجه پهٔ ذهن اؤ قلب سور شي نو ايا دا ختمول پکار دي؟

جواب:

سوال113 : ايا دَ تصور شيخ دا فائدے پهٔ څهٔ داسې ښهٔ طريقه سره حاصليدے شي چې ويره پکښې نهٔ وي؟

جواب:

سوال 114: سماع پهٔ اکثرو صوفياؤ کښې عام ده لږ ددې باره کښې څهٔ ووائۍ

جواب:

سوال115 : دې سره خو دَ ټنګ ټکور الات هم کيدے شي؟

جواب:

سوال116 : د بعضې بزرګانو لکه حضرت خواجه نظام الدين اؤلياءؒ متعلق وئيلے شي چې هغوي به قوالي اوريده

جواب:

سوال 117: ددې باوجود دَ بعضې صوفياؤ نه ټنګ ټکور سره سماع نقل شوے ده پهٔ دې هم لږه رڼا واچوئ

جواب:

سوال118 : نو چې کومو صوفياؤ داسې کړي دي مونږ د هغوي باره کښې څهٔ ګومان وکړو؟

جواب:

سوال119 : پهٔ فاعلات کښې د عشق مجازي ذکر هم شوے وو ايا داسې ممکن دي؟

جواب:

سوال120 : دَ اخلاق نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال121 : خلق خو مروت اؤ خوش مزاجۍ ته اخلاق وائي ستاسو دې باره کښې څهٔ خيال دے؟

جواب:

سوال122: د اخلاق تعریف لږ نور هم واضحه کړئ پوره تسلي مې ونهٔ شوه

جواب:

سوال123: د قوت شهوت نه څهٔ مراد دے؟ ايا ددې نه مراد جنسي قوت دے؟

جواب:

سوال124: دا خو تاسو ډيره ښه خبره وکړه بعضې خلق خو تصوف رهبانيت کڼي؟

جواب:

سوال125: خو ايا صوفي دنيا پرېښودونکې نهٔ وي؟راهب خو هم دنيا پرېښودې وي؟

جواب:

سوال126: قوت غضب څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال127: د قوت علم نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال128: ايا هر قسم علم مفيد دے؟

جواب:

سوال129: داسې علم شته چې د هغې حاصلول حرام دي؟

جواب:

سوال130: خو پهٔ دې کښې بعضې علمونه داسې دي چې هغه پخپله خو خراب نهٔ دي خو د هغې استعمال خلق د خرابو دپاره کوي پهٔ دې وجه دې علم ته خو خراب نهٔ شي وئيلې کيدے؟

جواب:

سوال131: د قوت عقل نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال132: پهٔ علم اؤ عقل کښې څهٔ فرق دے؟

جواب:

سوال133: ايا د قوت عقل پهٔ استعمال کښې هم افراط تفريط کيدے شي؟

جواب:

سوال134: ډيرو غير مسلمو سائنسدانانو خپل ژوندونه پهٔ دې کښې غور کولو دپاره وقف کړي وو خو هغوي ته فائده ملاؤ نهٔ شوه يعني هغوي مسلمانان نهٔ شو حالانکه هغوي خو به غور کولو

جواب:

سوال135: نو ايا د اخلاق مدار پهٔ دې قوتونو باندې دے؟

جواب:

سوال136: اوس لږ تفصيلي

جواب:

سوال ستاسو نه کوم چې د زړهٔ هغه کوم اعمال دي چې د هغې حاصلول د زړهٔ د اصلاح دپاره ضروري دي

جواب:

سوال137: د صبر نه څهٔ مراد دے اؤ دا څنګه حاصليدے شي؟

جواب:

سوال138: شکر نه څهٔ مراد دے اؤ دا څنګه حاصليدے شي؟

جواب:

سوال139: د تبليغ صحيح مطلب څهٔ دے؟

جواب:

سوال140: ايا دا هر چا ته کول پکار دي؟

جواب:

سوال141: ايا د نن سبا تبليغي جماعت دا کار کوي؟

جواب:

سوال142: ايا تبليغي جماعت ته نهي عن المنکر هم کول پکار دي؟

جواب:

سوال143: دا خلق څنګه رکاوټ جوړيګي؟

جواب:

سوال144: نو ددې څهٔ علاج دے؟

جواب:

سوال145: ايا د تبليغي جماعت ټول حضرات پهٔ دې غلط فهمئ کښې دي چې صرف هغوي ټيک دي اؤ څوک چې هغوي سره نهٔ دي هغوي پهٔ غلطه دي؟

جواب:

سوال146: نو ايا دا نور تبليغيان نهٔ دي څهٔ؟

جواب:

سوال147: دا ټيک ده خو د بعضې تبليغي حضراتو دا ګيله ده چې پهٔ مونږ کښې څوک د يو شيخ نه بيعت شي نو بيا هغه هميشه دپاره تبليغ پريږدي اؤ صرف د هغې شيخ شي بل د څهٔ کار نهٔ وي؟

جواب:

سوال148: ايا پهٔ تبليغي جماعت کښې مشائخ هم شته؟

جواب:

سوال149: د فکر نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال150: فکر څنګه کيدے شي؟

جواب:

سوال151: تواضع څهٔ ته وائي اؤ ددې حاصلول څنګه ممکن دي؟

جواب:

سوال152: پهٔ تواضع اؤ احساس کمترۍ کښې څهٔ فرق شته؟ نفسياتي ماهرين خو احساس کمتري غټه بيماري ګڼي؟

جواب:

سوال153: د توکل پهٔ باره کښې لږه راهنمائي وکړئ

جواب:

سوال154: حضرت د توکل پهٔ صورت کښې ايا اسباب استعمالول پريښودل پکار دي؟

جواب:

سوال155: خبره لږه ګرانه شوه څوک چې توکل کوي هغوي هم اسباب استعمالوي اؤ څوک چې توکل نهٔ کوي هغوي هم اسباب استعمالوي نو بيا پهٔ دواړو کښې فرق څهٔ شو؟

جواب:

سوال156: پهٔ دې کښې د عقل څهٔ کردار دے؟

جواب:

سوال157: تفويض څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال158: نو ايا پخپله هيڅ هم نهٔ دي کول پکار؟

جواب:

سوال159: دا فرض کړئ چې مونږ د اسبابو پهٔ استعمال کښې څهٔ غلطي وکړه اؤ د هغې ښهٔ نتيجه راونهٔ وته نو دا هم مونږ د الله تعاليٰ د طرف نه وګڼو؟دا بے ادبي نهٔ ده؟

جواب:

سوال160: خشوع څهٔ ته وائي اؤ ددې حاصلولو طريقه څهٔ ده؟

جواب:

سوال161: پهٔ زړهٔ کښې چې کومې وسوسے راځي دا هم د خشوع اپوټه دي؟

جواب:

سوال162: د خشوع اپوټه څيزونه د زړهٔ نه څنګه ويستلے شي؟

جواب:

سوال163: کهٔ غلط خيالونه بيا بيا پهٔ مراقبه کښې هم راځي نو بيا هم؟

جواب:

سوال164: د خوف نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال165: داسې حالت کله پېښيدے شي؟

جواب:

سوال166: دا ايت چې دے اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَۚ پهٔ دې کښې د اولياؤ نه د خوف نفي شوے ده دا څنګه ده؟

جواب:

سوال167: د رجاء نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال168: کهٔ څوک عمل نهٔ کوي اؤ وائي چې الله تعاليٰ غفور الرحيم دے معاف به مو کړي نو ايا دا هم رجاء ده؟

جواب:

سوال169: دا فرمائيلي شوي دي چې ايمان د خوف اؤ رجاء پهٔ مينځ کښې دے ددې څهٔ مطلب دے؟

جواب:

سوال170: د زهد نه څهٔ مراد دے اؤ ايا دا هر چا ته حاصلول پکار دي؟

جواب:

سوال171: ايا پهٔ زهد کښې انسان پهٔ حرام کښې هم پرېوتې شي؟

جواب:

سوال172: د حرص ذکر راغې دا څهٔ څيز دے؟

جواب:

سوال173: د حرام حرص نه بچ کيدو څهٔ طريقه ده؟

جواب:

سوال174: پهٔ کتابونو کښې د اُنس ذکر هم راځي اؤ د شوق هم ايا دا دواړه مطلوب دي؟

جواب:

سوال175: د اخلاص ذکر پهٔ کتابونو کښې ډير راځي لږ ددې باره کښې څهٔ ووائۍ؟

جواب:

سوال176: ايا رياء د اخلاص ضد دے؟

جواب:

سوال177: ايا هر عمل پهٔ پټه کول اخلاص دے؟

جواب:

سوال178: کهٔ اخلاص نهٔ وي نو ددې څهٔ نښې دي؟

جواب:

سوال179: پهٔ کتابونو کښې رضا، بقاء ، فناء اؤ د عبديت باره کښې راځي ددې څهٔ مطلب دے؟

جواب:

سوال180: کهٔ دتصوف محنتونه کولو نه پس هم چا ته اخلاص نصيب نهٔ شي نو پهٔ کوم څيز کښې مسئله ده؟

جواب:

سوال181: نن سبا دور کښې د فناء پته څنګه لګي؟

جواب:

سوال182: د رضا کيفيت شوکيدو سره ايمان څنګه شوکيدے شي؟ وضاحت وکړئ

جواب:

سوال183: شهوت څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال184: د شهوت باره کښې د شريعت څهٔ حکم دے؟

جواب:

سوال185: عُجب څهٔ ته وائي

جواب:

سوال186: ددې څهٔ علاج دے؟

جواب:

سوال187: ايا عُجب اؤ خودرائي يو څيز دے؟

جواب:

سوال188: تکبر څهٔ څيز دے؟ ايا دا د عُجب يو صورت نهٔ دے؟

جواب:

سوال189: کهٔ عُجب يو لوۓ بربادونکې مرض ګڼلې شي نو بيا تکبر خو به ډير لوۓ بربادونکې مرض وي؟

جواب:

سوال190: نن سبا وخت کښې تکبر لرے کولو دپاره څهٔ کيدے شي؟

جواب:

سوال191: نو ايا پهٔ ذکر سره هم تکبر پيدا کيدے شي؟

جواب:

سوال192: ايا دا علم کافي نهٔ دے چې الله تعاليٰ د ټولو نه لوۓ دے؟

جواب:

سوال193: کهٔ د شيخ پهٔ څهٔ خبره باندې شک پيدا شي يا طبيعت ېٔ نهٔ مني نو دا د تکبر پهٔ وجه وي يا شيخ سره د مناسبت کمې وي؟

جواب:

سوال194: د تصوف پهٔ کتابونو کښې بيا بيا د احوال اؤ مقاماتو ذکر راځي دا څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال195: د زړهٔ پهٔ اصلاح اؤ د نفس پهٔ اصلاح کښې څهٔ فرق دے؟

جواب:

سوال196: د لطائفو اؤ مراقبو د زړهٔ پهٔ اصلاح کښې څهٔ کردار دے؟

جواب:

سوال197: مونږ کله دا وئيلے شو چې د زړهٔ اصلاح د ضرورت درجے پورے وشوه؟

جواب:

سوال198: د دعا قبوليت خو مونږ پېژنو د الهام نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال199: ايا پهٔ الهام باندے عمل کول ضروري دي؟

جواب:

سوال200: پهٔ زړهٔ کښې خو مختلف قسمه خيالونه راځي نو پهٔ هغې کښې د الهام څنګه پته لګيدےشي؟

جواب:

سوال201: کهٔ پهٔ الهام عمل ونهٔ شي نو پهٔ دې ګناه کيږي؟

جواب:

سوال202: څنګه د دنيا نقصان؟

جواب:

سوال203: د ذوق اؤ شوق ختميدل خو د دين نقصان دے؟

جواب:

سوال204: د رښتينې خوبونو نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال205: کهٔ ښهٔ خوب وليدے شي نو څهٔ کول پکار دي؟

جواب:

سوال206: کهٔ خراب خوب وليدے شي نو څهٔ کول پکار دي؟

جواب:

سوال207: کهٔ څوک ډير خوبونه ويني نو ددې څهٔ مطلب دے؟

جواب:

سوال208: د خوب تعبير څنګه کيږي؟

جواب:

سوال209: رښتونې فراست څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال210: پهٔ قوالۍ کښې بعضې کسان ټوپونه وهي۔ خلق وائي دا پهٔ وجد کښې راغلے دے۔ دا وجد څهٔ څيز دے؟

جواب:

سوال211: وجد چا ته کيږي اؤ څنګه کيږي؟

جواب:

سوال212: وحدة الوجود باره کښې څهٔ ووائئ ځکه چې بعضې کسان پهٔ دې لفظ سره د خلقو پهٔ زړونو کښې عجيبه عجيبه وسوسے پيدا کوي؟

جواب:

سوال213: ايا وحدة الوجود اؤ وحدة الشهود يو څيز دے؟

جواب:

سوال214: استغراق څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال215: کهٔ يو امام ته استغراق وشي نو د هغه راويښول به څنګه کيږي؟

جواب:

سوال216: ايا يو انسان پهٔ بل انسان کښې تصرف کولے شي؟ څنګه چې بعضې خلق دا ګڼي

جواب:

سوال217: نو ايا بزرګان هم توجه کوي اؤ ايا د دوي پهٔ توجه سره کار وشي؟

جواب:

سوال218: کهٔ دا خبره ټيک وي نو بيا د داسې خلقو خبره ټيک ښکاري څوک چې دا وائي چې د فيض انتقال د شيخ پهٔ مرضۍ باندې ده چې هغه څهٔ وغواړي نو هغه وکړي پخپله د څهٔ کولو ضرورت نشته

جواب:

سوال219: مونږ خو دا اوريدلي وو چې زمونږ مشران داسې توجه نهٔ کوي؟

جواب:

سوال220: د سُکر باره کښې زمونږ د مشرانو څهٔ تحقيق دے؟

جواب:

سوال221: کهٔ يو سالک د سکر پهٔ حالت کښې داسې کلمه ووائي کومه چې د شريعت مطابق نهٔ وي نو چې کله ورته افاقه وشي نو هغهٔ ته څهٔ کول پکار دي

جواب:

سوال222: قبض اؤ بسط څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال223: پهٔ قبض کښې هم څهٔ مصلحت کيدے شي؟

جواب:

سوال224: ايا قبض هميشه هم ددې وجو نه کيږي؟

جواب:

سوال225: ددې څنګه پته لګي چې دا قبض دے اؤ کهٔ سزا؟

جواب:

سوال226: د مشاهدے نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال227: کرامت څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال228: پهٔ معجزه اؤ کرامت کښې څهٔ فرق دے؟

جواب:

سوال229: ايا د چا پهٔ لاس چې کرامت ښکاره شي هغه د نورو حضراتو نه د چا پهٔ لاس چې کرامت نهٔ وي ښکاره شوې افضل وي؟

جواب:

سوال230: کهٔ داسې ده نو بيا کرامت څهٔ دپاره وي؟

جواب:

سوال231: ايا کرامت د ولي پهٔ اراده سره کيږي؟

جواب:

سوال232: کشف څهٔ ته وائي؟ ايا ددې حاصلولو دپاره کوشش پکار دے؟

جواب:

سوال233: چې کومه خبره د کشف نه معلومه شي نو پهٔ هغې عمل کيدې شي؟

جواب:

سوال234: پهٔ کشف کښې خپل اختيار ته څهٔ دخل شته؟

جواب:

سوال235: دوه کشفونه دي اؤ دواړه د شريعت مطابق دي خو پهٔ دواړو کښې اختلاف دے نو کوم يو ته ترجيح حاصله ده؟

جواب:

سوال236: کهٔ د چا پهٔ زړهٔ کښې حقائق اؤ معارف نازل شي نو دې سره څهٔ معامله پکار ده؟

جواب:

سوال237: دا حقائق اؤ معارف څنګه حاصليږي؟

جواب:

سوال238: د اولياؤ څومره قسمونه دي؟

جواب:

سوال239: دا وئيلے شي چې پهٔ اولياؤ کښې بعضې مجذوب وي۔ دا مجذوب څوک وي؟

جواب:

سوال240: ايا د مجذوبانو درجات وي؟ کهٔ چرے وي نو بيا ددوي پهٔ خدمت کښې د تلو نه ولې منع کولے شي؟

جواب:

سوال241: ايا د سلوک طے کولو نه پس هم جذب کيدے شي؟

جواب:

سوال242: ايا مجذوب کيدو دپاره کوشش کيدے شي؟ يعني ايا دا طلب کيدے شي؟

جواب:

سوال243: ايا مجذوب ته د غيب خبرے معلوميدې شي؟ ايا مجذوب ته دعا دپاره وئيلے کيدے شي؟

جواب:

سوال244: ددې نه دا فائده خو وشوه کنه چې د ځان متعلق پته ولګيده؟

جواب:

سوال245: ځه ټيک ده فائده خو ونهٔ شوه خو مجذوب ته تلو کښې اخر نقصان څهٔ دے؟ ځکه چې ستاسو د خبرو نه خو دا پته لګي چې تاسو مجذوبانو ته تلو باندے خوشاله نه ېٔ؟

جواب:

سوال246: کهٔ زمونږ هوش اؤ حواس والوځي نو ښهٔ ده مونږ به هم مجذوبان شو؟

جواب:

سوال247: ايا د اولياؤ هم دا قسمونه دي يا نور هم شته؟

جواب:

سوال248: پهٔ کتابونو کښې د قلندر ذکر هم راځي ايا مجذوب اؤ قلندر يو وي؟

جواب:

سوال249: اعمال قلب خومونږ پيژنو دا اعمال قالب څهٔ وي؟

جواب:

سوال250: د ملامتي باره کښې څهٔ ووائۍ

جواب:

سوال251: اخر دوي ځان ولے پټوي؟ داسې خو به خلقو ته د دوي فيض نه رسي

جواب:

سوال252: پهٔ کتابونو کښې د مبتدي، متوسط اؤ منتهي الفاظ راځي ددې څهٔ طلب دے؟

جواب:

سوال253: د نسبت نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال254: نفس څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال255: تصنع څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال256: ايا پهٔ تصنع کښې څهٔ څيزونه جائز هم دي؟

جواب:

سوال257: کهٔ چا ته خلافت نهٔ وي ملاؤ شوے اؤ هغه مريد کول شورو کړي نو ايا دا هم تصنع دے؟

جواب:

سوال258: کهٔ هغهٔ نه مريدانو ته فائده رسي نو بيا هم ناجائز دي؟

جواب:

سوال259: پهٔ کتابونو کښې ليکلي دي چې بعضې حضرات ابوالحال وي يعني هغوي هر قسمه حال پهٔ ځان باندې راوستې شي اؤ دوي کاملينو کښې دي۔ نو ايا دا تصنع نهٔ دے؟

جواب:

سوال260: د تعجيل نه ستاسو څهٔ مطلب دے؟

جواب:

سوال261: پهٔ ښهٔ څيز کښې بيړه کول خو مطلوب دي نو بيا ددې نه نقصان څنګه کيږي؟

جواب:

سوال262: پهٔ دې خبره خو پوهه شوم چې تعجيل نهٔ دي کول پکار خو کهٔ چا وکړو نو ددې نه نقصان څهٔ وشو؟

جواب:

سوال263: د چا اصلاح ډيره زر وشي اؤ د چا ډير وخت پس وشي۔ هغه کوم کارونه دي چې د چا پهٔ اصلاح کښې رکاوټ جوړيږي لکه بعضې خلق مسلسل خانقاه ته راځي اؤ يو شان معمولات کوي خو بيا هم د اصلاح پهٔ رفتار کښې ېٔ فرق وي

جواب:

سوال264: د حسن پرستۍ نه مراد ايا زنانؤ اؤ نابالغه هلکانو ته کتل دي؟

جواب:

سوال265: ليکن دا خو الله تعاليٰ د انسان پهٔ خټه کښې ايښې دے نو دا جرم څنګه شو؟

جواب:

سوال266: بعضې خلق دا وائي چې پهٔ مونږ باندې د چا اثر نهٔ کيږي نو زمونږ نارينؤ اؤ زنانؤ سره ملاويدل منع نهٔ دي؟

جواب:

سوال267: بعضې خلق دا وائي چې مونږ اوس دومره عادت شوي يو چې د بد نظرۍ نه اوس نهٔ شو بچ کيدے۔ مونږ کوشش کړے دے خو کامياب شوے نهٔ يو

جواب:

سوال268: بعضې خلق خو دا تداوي بالحرام (د حرام پهٔ ذريعه علاج) کښې داخلوي اؤ دا جائز ګڼي نو د داسې خلقو څهٔ حکم دے؟

جواب:

سوال269: خپلے مور لور ته د نورو خلقو پهٔ کتو باندے اعتراض نهٔ کولو واله کس ته دا اجازت شته چې هغه هم د نورو خلقو مياندو اؤ لوڼو ته وګوري؟

جواب:

سوال270: کهٔ څوک پهٔ بدنظرۍ کښې انښتے وي نو ددې اسان علاج څهٔ دے؟

جواب:

سوال271: پهٔ تصوف کښې بعضې طريقے د سنت نه ثابتے نهٔ دي نو ايا دا به هم د سنت پهٔ مخالفت کښې راځي؟

جواب:

سوال272: ګرانه ده نهٔ پوهيږم پرې ايا تاسو پهٔ مثالونو سره جواب واضحه کولے شئ؟

جواب:

سوال273: يو صوفي ته څهٔ کول پکار دي؟

جواب:

سوال274: تاسو دا فرمائيلي وو چې د شيخ مخالفت سره هم پهٔ طريقت کښې ترقي ودريږي۔ ددې څهٔ مطلب دے؟

جواب:

سوال275: ايا د شيخ د مخالفت به پهٔ اخرت کښې تپوس کيږي؟

جواب:

سوال276: د شيخ پهٔ تعليماتو باندے عمل کولو کښې سستي کول يا شيخ ته اطلاع کولو نه بغير ځان له څهٔ مجاهده ټاکلو سره څهٔ کيږي؟

جواب:

سوال277: کهٔ څوک د غلط پير سره بيعت شي نو د هغهٔ مخالفت سره هم دا نقصانونه کيږي؟

جواب:

سوال278: ليکن مونږ خو دا اوريدلي دي چې پير من خس است اعتقاد من بس است

جواب:

سوال279: پهٔ تحريرونو کښې خو دا هم راغلي دي چې ډاکو پير سره خلق بيعت شوي دي اؤ د مريد د اخلاص پهٔ برکت مريد ته هم فائده شوے ده اؤ پير ته هم

جواب:

سوال280: کهٔ د چا پير وفات شي نو ايا د بل پير نه بيعت کيدل ضروري دي؟

جواب:

سوال281: کهٔ د يو شيخ پهٔ مزار باندے عرس کيږي يا څهٔ بل څهٔ بدعت کيږي نو هغه وخت څهٔ کول پکار دي؟

جواب:

سوال282: بعضې خلق دا وائي چې فلانے واصل شو ددې څهٔ مطلب دے؟

جواب:

سوال283: بعضې خلق وائي چې مونږ واصل شو اوس مونږ ته د عبادتونو اؤ نورو کارونو ضرورت نشته

جواب:

سوال284: بعضې حضراتو ته مجتبائين وئيلےشي۔ ايا دا د اولياؤ يو قسم دے؟

جواب:

سوال285: بعضې خلق دا وائي چې الله تعاليٰ دپاره ټول برابر دي نو دا د فرق صورت جوړيږي چې چا ته مجاهده کول پکار وي اؤ چا ته نه

جواب:

سوال286: تجلي څهٔ وي؟

جواب:

سوال287: د تجلي حق څهٔ اثر وي؟

جواب:

سوال288: پهٔ قلب کښې د ظلمت اؤ د نور څهٔ مطلب وي؟

جواب:

سوال289: کهٔ د زړهٔ رڼا حاصله وي نو ايا دا د علم کمے نهٔ شي پوره کولے؟

جواب:

سوال290: ددې خو دا مطلب شو چې د ديني مدرسو خانقاګانو سره ډير ژور تعلق دے؟

جواب:

سوال291: بعضې علماء دا وائي چې د شريعت علم موجود دے نو بيا د بل څيز څهٔ ضرورت دے؟

جواب:

سوال292: حضرت عمرؓ ته خو د قران نه هدايت ملاؤ شوے وو حالانکه هغوي هغه وخت مسلمان شوي هم نهٔ وو۔ او داسې ډير کافران د قران پهٔ اوريدو مسلمانان شوي وو۔ اؤ تر اوسه داسلسله جاري ده۔ ايا دا ستاسو د خبرے ترديد دپاره کافي نهٔ ده؟

جواب:

سوال293: داسې خو به ډير کم خلق وي چا ته چې دا دواړه رڼاګانے حاصلے وي نو پهٔ داسې حالاتو کښې څهٔ کول پکار دي؟

جواب:

سوال294: کهٔ علماء کرام د تصوف پهٔ لار راتلل غواړي نو ايا هغوي ته به خانقاګانو راتګ پکاري وي؟کهٔ چرې داسې وي نو دې کښې به مدرسو ته نقصان نهٔ وي؟

جواب:

سوال295: بعضې صوفيان وائي مونږ پهٔ جهاد اکبر کښې مشغول يو مونږته د جهاد اصغر څهٔ ضرورت دے اؤ بعضې خلق دې ته دا رنګ ورکوي چې صوفي د چا زړهٔ نه خوږوي اؤ پهٔ هر حالت کښې صلح کوي نو پهٔ دې وجه هغوي صوفي دپاره جهاد ضروري نهٔ ګڼي

جواب:

سوال296: ايا صوفي پهٔ سياست کښې حصه اخستے شي؟

جواب:

سوال297: پهٔ کتابونو کښې د عروج اؤ زوال پهٔ باره کښې راځي ددې څهٔ معنيٰ ده؟ پهٔ تصوف کښې زوال نورې ترقۍ ته وئيلے شي خو عام طور د زوال نه مراد تنزل وي

جواب:

سوال298: د تصوف پهٔ کتابونو کښې د صحو اؤ سکر ذکر هم ډير راځي دا څهٔ ته وائي؟

جواب:

سوال299: ايا شطحيات هم دداسې خلقو خبروته وئيلے شي؟

جواب:

سوال300: د عالم خلق، عالم مثال اؤ عالم امر نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال301: د صوفياؤ متعلق دا مشهوره ده چې دوي مدارات کوي اؤ نور خلق پهٔ دوي باندې د مداهنت الزام لګوي۔ پهٔ مدارات اؤ مداهنت کښې فرق څهٔ دے؟ اؤ صوفياء پهٔ دې کښې کوم اړخ ته مائل دي؟

جواب:

سوال302: همت څهٔ ته وا ئي؟

جواب:

سوال303: د توجه نه کوم قسم کارونه اخستے شي؟

جواب:

سوال304: ايا د عملياتو تصوف سره څهٔ تعلق شته؟

جواب:

سوال305: ليکن مونږ خو ګورو چې ډير پيران خلقو ته تعويذونه هم ورکوي نو دا څنګه؟

جواب:

سوال306: مونږ دا اوريدلي دي چې حضرت مولانا احمد علي لاهوريؒ خپل اولاد ته دا وصيت کړے وو چې نهٔ پهٔ کيميا کښې خپل وخت لګوئ اؤ نهٔ پهٔ عملياتو کښې۔ نو ايا دا رښتيا دي؟

جواب:

سوال307: نو ايا د عملياتو حصول ټيک نهٔ دے؟

جواب:

سوال308: بعضې حضرات خو عمليات شرک ګڼي نو ايا ددې نه بچ کيدل زيات مناسب نهٔ دي؟

جواب:

سوال309: د څهٔ کار کولو دپاره دعا، مونځ، تعويذ اؤ دم کول څنګه دي۔ اؤ دې کښې د هر يو څهٔ درجه ده؟

جواب:

سوال310: چا ته د دعا دپاره و ئيل څنګه دي اؤ پهٔ دې کښې څهٔ نيت کول پکار دي؟

جواب:

سوال311: چا ته چې د دعا دپاره و ئيلے شي نو ايا هغه به د دعا درخواست کولو واله نه افضل وي؟

جواب:

سوال312: د نا جنس نه څهٔ مراد دے؟نن سبا دور کښې پهٔ دې کښې کوم کوم خلق يا څيزونه شامل دي؟

جواب:

سوال313: د انسان پهٔ اصلاح کښې د حج اؤ عمرے څهٔ کردار شته يا نه؟

جواب:

سوال314: خانقاه کښې وخت لګولو کښې څهٔ نيت پکار دے؟ خانقاه کښې د وخت لګولو څهٔ ضرورت دے؟دا وخت څنګه لګول پکار دي؟ ددې فا ئدے څهٔ دي؟

جواب:

سوال315: د علماؤ اؤ بزرګانو پهٔ بيانونو کښې د کومو خبرو باره کښې چې دا ليکلي دي چې دې سره ايمان ختميږي نو ايا نن سبا هم هغې خبرو سره ايمان ختميږي يا پهٔ دې کښې د نوے اجتهاد ضرورت شته؟ ځکه چې نن سبا خو ډير خلق دغه خبرے کوي۔

جواب:

سوال316: الله تعاليٰ سره د ملاقات شوق۔ ددې نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال317: زنانهٔ شرعي پردے ته تيارولو کښې اؤ ددوي پهٔ تربيت کښې پهٔ دوي سختي کول پکار دي؟

جواب:

سوال318: د ماشومانو ديني تربيت کولو څهٔ طريقه ده؟

جواب:

سوال319: د ماشومانو ديني تربيت کولو کښې پهٔ دوي کوم حده پورے سختي کيدے شي

جواب:

سوال320: د ماشومانو ذهني تربيت کښې پهٔ دوي کوم حده پورے سختي کيدے شي؟

جواب:

سوال321: د ښځې اؤ بچو حقونه اؤ خپل تربيت کښې کهٔ مقابله راشي نو څهٔ ته ترجيح ورکول پکار دي؟

جواب:

سوال322: کهٔ د ښځې اؤ بچو حقونه پهٔ خپله اصلاح کښې اړے ګړے جوړوي نو څهٔ کول پکار دي؟

جواب:

سوال323: تقليد کولو اؤ تقليد نهٔ کولو سره پهٔ اصلاح کښې فرق راځي؟

جواب:

سوال324: د قلب پهٔ اعمالو کښې د قلبي فقر نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال325: پهٔ شيطاني ګناهونو کښې اؤ نفساني ګناهونو کښې څهٔ فرق دے؟

جواب:

سوال326: تلوين څهٔ ته وا ئي؟

جواب:

سوال327: تمکين څهٔ ته وا ئي؟

جواب:

سوال328: پهٔ کتابونو کښې د حجابونو ذکر راځي ددې نه څهٔ مراد دے؟

جواب:

سوال329: شجره څهٔ ته وا ئي؟

جواب:

سوال330: خلق شجره لولي ددې څهٔ حقيقت دے؟

جواب:

سوال331: نو دا خو د وسيلے خبره راغله ايا مونږ له دا جا ئز ده؟

جواب:

سوال332: ستاسو شجره څهٔ ده؟

جواب:

سوال333: کهٔ چا ته د تصوف باره کښې مختصر څهٔ و ئيل غواړو نو څهٔ ورته ووايو؟

جواب:

سوال334: ستاسو نوم سره مسترشد حضرت مولانا محمد اشرف سليمانيؒ راځي دا مسترشد څهٔ ته وا ئي؟

جواب:

سوال335: ستاسو نوم سره خليفه مجاز حضرت صوفي محمد اقبالؒ هم ليکلے شي دا څهٔ وي؟ اؤ دغه شان د مجاز صحبت لفظ هم و ئيلے شي ايا دا د خليفه مجاز نه مختلف دے؟

جواب:

سوال336: تاسو ته کومو کومو بزرګانو اجازت درکړے دے؟

جواب: