دَ رابطې او معمولاتو دپارهⓘ د معمولاتو دپاره ▼     دَ خانقاه امداديه نقشه ▼

دَ چا چې دې عاجز سره اصلاحی تعلق وی هغوی ته دا خواست دې چې تعلق جوړولو نه پس پهٔ يو ساده کاغذ باندې خپل نوم، د پلار نوم، پته ، تعليمی قابليت، مشغولتيا،معمولات، کهٔ د چا نه ېٔ مخکښې ذکر اخستې وی نو هغه ذکر او چا چې دا ذکر ورکړې وی دَ هغهٔ تعارف تفصيل سره صفا صفا وليکی او عاجز ته دې ورکړی۔تاسو ته مشوره درکولو کښې به دا معلومات دَ عاجز پکار راځی۔

څلور حقه دَ مرشد تل ساته ياد

اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقياد

دَ بېعت پهٔ وخت چې کوم تعليم شوے وي هغه ياد ساتل پکار دي۔دَ دې نه علاوه دَ لاندينو خبرو خيال ساتل هم ضروري دي۔

ټيليفون کول د ورځې 2 بجو نه تر 3 بجه پورې زيات مناسب دې ځکه چې هم دا وخت ددې دپاره مخصوص کړے شوے دے۔ الله جل شانه دې مسلمان امت باندې رحم وکړی او مونږ دې معاف کړی۔ امين

د معمولاتو دپاره

د حضرت شاه صاحب متعليقينو ته دا خواست دې چې هغوی ته کوم روزانه معمولات ورکړې شوی دی هغوی دې د هغې روزانه دَ ادائیګیٔ تفصيل دپاره پهٔ باقاعدګیٔ سره لاندې ورکړې شوې فارم ډک کړی او شاه صاحب ته دې هره مياشت پورته وکړې شوې رابطو پهٔ ذريعه ورسوی۔

د يو فارميټ والا فائل ډاؤن لوډ کړیٔ۔فائل کښې دننه انګریزی او پښتو دواڼه قسمه صفحې موجودې دی۔ د يو قسم صفحه پرنټ کړیٔ او ډکه ېٔ کړیٔ۔او جمع ېٔ کړیٔ۔

کهٔ څوک ملګرې د روزانه معمولاتو پرچه ډکه نهٔ کړې شی نو هغه دې لاندې ورکړې شوې سوال نامه ډکه کړی او جمع دې کړی۔

یا

یا

داخلہ فارم

کومې زنانه طالب علمانې چې د داخلې خواهش لری هغوی دې دا لاندې فارم ډک کړی۔

دَ خانقاه امداديه نقشه


View Direction to Khanqah Imdadia Building in a larger map