دَ ذکر او مراقبې طريقه PDF ڈاؤنلوڈ

دَ ذکر او مراقبې طريقه


بِسْمِ اللّٰہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


دَ ذکر طريقه


 • هر مانځهٔ نه پس مسنون تسبيحات
  ذکر تعداد طریقہ
  سُبْحَانَ اللّٰہْ 33 ځله مانځهٔ واله مسنون تسبيحات به ټول عمر جاری وي پهٔ دې وجه پهٔ دې کښې به څهٔ بدلون نهٔ راځی۔
  اَلْحَمْدُلِلّٰہْ 33 ځله
  اَﷲُ اَکْبَرْ 34 ځله
  کلمہ طیبہ 3 ځله
  درود ابراھیمی 3 ځله
  استغفار 3 ځله
  آیت الکرسی 1 ځله
نوټ

دا ذکر دوائی يعنی علاجی ذکر دې بغير دَ شيخ نه دا نهٔ دی کول پکار ځکه چې دَ دې ښې نتيجې نهٔ شی راوتې۔ • ذکر تعداد طریقہ
  سَبْحَانَ اﷲِ وَالْحَمْدُ ﷲِ وَلَااِلَہَ اِلَّااﷲ ُ وَاﷲ ُ اَکْبَر 300 ځله څلويښت (40) ورځې بې ناغې
  لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّۃَ اِلَّابِااﷲِ الْعَلِیِّ الْعَظیْمْ 200 ځله
 • ایصال ثواب

  يو ځل سورة الفاتحه اؤ درے ځله سورة اخلاص وولولئ اؤ ددې ثواب حضورﷺ ته، ټولو انبياء کرامو ته، ټولو صحابه کرامو ته اؤ څلورو واړو سلسلو مشائخو ته وبښئ۔

 • اِلَّااللہْ
  ذکر تعداد طریقہ
  لَااِلٰهَ اِلَّا اللہْ 100 ځله لَااِلٰهَ سره دا تصور ساتیٔ چې دَ دنيا مينه زما دَ زړهٔ نه وځی او اِلَّااللہْ سره دَ الله مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  لَااِلٰهَ اِلَّا ھُو 100 ځله لا اله سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې بل هيڅ څوک نشته اؤ " اِلَّا هُو " سره دا تصور ساتیٔ چې صرف هغه (يعني الله) زما زړهٔ کښې دے
  حَقْ ، حَقْ 100 ځله حَقْ سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې څومره باطل خيالات دي هغه زهٔ پهٔ کلمه "حق" سره ختموم
  اللّٰهْ 100 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ ته الله تعالیٰ پهٔ مينه ګوری او زما زړهٔ هم پهٔ مينه کښې اللهْ ، اللهْ کوی۔
 • ایصال ثواب

  يو ځل سورة الفاتحه اؤ درے ځله سورة اخلاص وولولئ اؤ ددې ثواب حضورﷺ ته، ټولو انبياء کرامو ته، ټولو صحابه کرامو ته اؤ څلورو واړو سلسلو مشائخو ته وبښئ۔

 • اِلَّااللہْ
  ذکر تعداد طریقہ
  لَااِلٰهَ اِلَّا اللہْ 200 ځله لَااِلٰهَ سره دا تصور ساتیٔ چې دَ دنيا مينه زما دَ زړهٔ نه وځی او اِلَّااللہْ سره دَ الله مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  لَااِلٰهَ اِلَّا ھُو 200 ځله لا اله سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې بل هيڅ څوک نشته اؤ " اِلَّا هُو " سره دا تصور ساتیٔ چې صرف هغه (يعني الله) زما زړهٔ کښې دے
  حَقْ ، حَقْ 200 ځله حَقْ سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې څومره باطل خيالات دي هغه زهٔ پهٔ کلمه "حق" سره ختموم
  اللّٰهْ 100 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ ته الله تعالیٰ پهٔ مينه ګوری او زما زړهٔ هم پهٔ مينه کښې اللهْ ، اللهْ کوی۔
 • ایصال ثواب

  يو ځل سورة الفاتحه اؤ درے ځله سورة اخلاص وولولئ اؤ ددې ثواب حضورﷺ ته، ټولو انبياء کرامو ته، ټولو صحابه کرامو ته اؤ څلورو واړو سلسلو مشائخو ته وبښئ۔

 • اِلَّااللہْ
  ذکر تعداد طریقہ
  لَااِلٰهَ اِلَّا اللہْ 200 ځله لَااِلٰهَ سره دا تصور ساتیٔ چې دَ دنيا مينه زما دَ زړهٔ نه وځی او اِلَّااللہْ سره دَ الله مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  لَااِلٰهَ اِلَّا ھُو 300 ځله لا اله سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې بل هيڅ څوک نشته اؤ " اِلَّا هُو " سره دا تصور ساتیٔ چې صرف هغه (يعني الله) زما زړهٔ کښې دے
  حَقْ ، حَقْ 300 ځله حَقْ سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې څومره باطل خيالات دي هغه زهٔ پهٔ کلمه "حق" سره ختموم
  اللّٰهْ 100 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ ته الله تعالیٰ پهٔ مينه ګوری او زما زړهٔ هم پهٔ مينه کښې اللهْ ، اللهْ کوی۔
 • ایصال ثواب

  يو ځل سورة الفاتحه اؤ درے ځله سورة اخلاص وولولئ اؤ ددې ثواب حضورﷺ ته، ټولو انبياء کرامو ته، ټولو صحابه کرامو ته اؤ څلورو واړو سلسلو مشائخو ته وبښئ۔

 • اِلَّااللہْ
  ذکر تعداد طریقہ
  لَااِلٰهَ اِلَّا اللہْ 200 ځله لَااِلٰهَ سره دا تصور ساتیٔ چې دَ دنيا مينه زما دَ زړهٔ نه وځی او اِلَّااللہْ سره دَ الله مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  لَااِلٰهَ اِلَّا ھُو 400 ځله لا اله سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې بل هيڅ څوک نشته اؤ " اِلَّا هُو " سره دا تصور ساتیٔ چې صرف هغه (يعني الله) زما زړهٔ کښې دے
  حَقْ ، حَقْ 400 ځله حَقْ سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې څومره باطل خيالات دي هغه زهٔ پهٔ کلمه "حق" سره ختموم
  اللّٰهْ 100 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ ته الله تعالیٰ پهٔ مينه ګوری او زما زړهٔ هم پهٔ مينه کښې اللهْ ، اللهْ کوی۔
 • ایصال ثواب

  يو ځل سورة الفاتحه اؤ درے ځله سورة اخلاص وولولئ اؤ ددې ثواب حضورﷺ ته، ټولو انبياء کرامو ته، ټولو صحابه کرامو ته اؤ څلورو واړو سلسلو مشائخو ته وبښئ۔

 • اِلَّااللہْ
  ذکر تعداد طریقہ
  لَااِلٰهَ اِلَّا اللہْ 200 ځله لَااِلٰهَ سره دا تصور ساتیٔ چې دَ دنيا مينه زما دَ زړهٔ نه وځی او اِلَّااللہْ سره دَ الله مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  لَااِلٰهَ اِلَّا ھُو 400 ځله لا اله سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې بل هيڅ څوک نشته اؤ " اِلَّا هُو " سره دا تصور ساتیٔ چې صرف هغه (يعني الله) زما زړهٔ کښې دے
  حَقْ ، حَقْ 600 ځله حَقْ سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ کښې څومره باطل خيالات دي هغه زهٔ پهٔ کلمه "حق" سره ختموم
  اللّٰهْ 100 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ ته الله تعالیٰ پهٔ مينه ګوری او زما زړهٔ هم پهٔ مينه کښې اللهْ ، اللهْ کوی۔

دَ مراقبې طريقه


اللہ،اللہ کاذکر