ذکر اور مراقبہ کا طریقہ PDF ڈاؤنلوڈ

دَ ذکر او مراقبې طريقه


بِسْمِ اﷲالرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


دَ ذکر طريقه


نوټ

دا ذکر دوائی يعنی علاجی ذکر دې بغير دَ شيخ نه دا نهٔ دی کول پکار ځکه چې دَ دې ښې نتيجې نهٔ شی راوتې۔ • هر مانځهٔ نه پس مسنون تسبيحات
  ذکر تعداد طریقہ
  سُبْحَانَ اللّٰہْ 33 ځله مانځهٔ واله مسنون تسبيحات به ټول عمر جاری وي پهٔ دې وجه پهٔ دې کښې به څهٔ بدلون نهٔ راځی۔
  اَلْحَمْدُلِلّٰہْ 33 ځله
  اَﷲُ اَکْبَرْ 34 ځله
  کلمہ طیبہ 3 ځله
  درود ابراھیمی 3 ځله
  استغفار 3 ځله
  آیت الکرسی 1 ځله
 • ذکر تعداد طریقہ
  سَبْحَانَ اﷲِ وَالْحَمْدُ ﷲِ وَلَااِلَہَ اِلَّااﷲ ُ وَاﷲ ُ اَکْبَر 300 ځله څلويښت (40) ورځې بې ناغې
  لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّۃَ اِلَّابِااﷲِ الْعَلِیِّ الْعَظیْمْ 200 ځله
 • هر مانځهٔ نه پس مسنون تسبيحات
  ذکر تعداد طریقہ
  سُبْحَانَ اللّٰہْ 33 ځله مانځهٔ واله مسنون تسبيحات به ټول عمر جاری وي پهٔ دې وجه پهٔ دې کښې به څهٔ بدلون نهٔ راځی۔
  اَلْحَمْدُلِلّٰہْ 33 ځله
  اَﷲُ اَکْبَرْ 34 ځله
  کلمہ طیبہ 3 ځله
  درود ابراھیمی 3 ځله
  استغفار 3 ځله
  آیت الکرسی 1 ځله
 • مسنون تسبیحات
  ذکر تعداد طریقہ
  کلمہ سوم 100 ځله دا دَ هميشه دپاره دی، روزانه
  درود شریف 100 ځله
  استغفار 100 ځله
 • ایصال ثواب

  ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیھم السلام کو اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنھم کو اور چاروں سلسلوں کے مشائخ کرام رحمت اللہ علیھم کو بخشیں۔

 • ذکر تعداد طریقہ
  لَااِلٰہَ اِلَّااللّٰہْ 200 ځله لَااِلٰہَ سره دا تصور ساتیٔ چې دَ دنيا مينه زما دَ زړهٔ نه وځی او اِلَّااللّٰہْ سره دَ الله مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  اِلَّااللّٰہْ 200 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ صرف دَ الله دې۔
  اﷲُاللّٰہْ 200 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې دَ عرش عظيم نه دَ الله تعالیٰ مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  اللّٰہْ 100 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ ته الله تعالیٰ پهٔ مينه ګوری او زما زړهٔ هم پهٔ مينه کښې اللّٰہْ اللّٰہْ کوی۔
 • هر مانځهٔ نه پس مسنون تسبيحات
  ذکر تعداد طریقہ
  سُبْحَانَ اللّٰہْ 33 ځله مانځهٔ واله مسنون تسبيحات به ټول عمر جاری وي پهٔ دې وجه پهٔ دې کښې به څهٔ بدلون نهٔ راځی۔
  اَلْحَمْدُلِلّٰہْ 33 ځله
  اَﷲُ اَکْبَرْ 34 ځله
  کلمہ طیبہ 3 ځله
  درود ابراھیمی 3 ځله
  استغفار 3 ځله
  آیت الکرسی 1 ځله
 • مسنون تسبیحات
  ذکر تعداد طریقہ
  کلمہ سوم 100 ځله دا دَ هميشه دپاره دی، روزانه
  درود شریف 100 ځله
  استغفار 100 ځله
 • ایصال ثواب

  ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیھم السلام کو اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنھم کو اور چاروں سلسلوں کے مشائخ کرام رحمت اللہ علیھم کو بخشیں۔

 • ذکر تعداد طریقہ
  لَااِلٰہَ اِلَّااللّٰہْ 200 ځله لَااِلٰہَ سره دا تصور ساتیٔ چې دَ دنيا مينه زما دَ زړهٔ نه وځی او اِلَّااللّٰہْ سره دَ الله مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  اِلَّااللّٰہْ 300 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ صرف دَ الله دې۔
  اﷲُاللّٰہْ 300 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې دَ عرش عظيم نه دَ الله تعالیٰ مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  اللّٰہْ 100 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ ته الله تعالیٰ پهٔ مينه ګوری او زما زړهٔ هم پهٔ مينه کښې اللّٰہْ اللّٰہْ کوی۔
 • هر مانځهٔ نه پس مسنون تسبيحات
  ذکر تعداد طریقہ
  سُبْحَانَ اللّٰہْ 33 ځله مانځهٔ واله مسنون تسبيحات به ټول عمر جاری وي پهٔ دې وجه پهٔ دې کښې به څهٔ بدلون نهٔ راځی۔
  اَلْحَمْدُلِلّٰہْ 33 ځله
  اَﷲُ اَکْبَرْ 34 ځله
  کلمہ طیبہ 3 ځله
  درود ابراھیمی 3 ځله
  استغفار 3 ځله
  آیت الکرسی 1 ځله
 • مسنون تسبیحات
  ذکر تعداد طریقہ
  کلمہ سوم 100 ځله دا دَ هميشه دپاره دی، روزانه
  درود شریف 100 ځله
  استغفار 100 ځله
 • ایصال ثواب

  ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیھم السلام کو اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنھم کو اور چاروں سلسلوں کے مشائخ کرام رحمت اللہ علیھم کو بخشیں۔

 • ذکر تعداد طریقہ
  لَااِلٰہَ اِلَّااللّٰہْ 200 ځله لَااِلٰہَ سره دا تصور ساتیٔ چې دَ دنيا مينه زما دَ زړهٔ نه وځی او اِلَّااللّٰہْ سره دَ الله مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  اِلَّااللّٰہْ 400 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ صرف دَ الله دې۔
  اﷲُاللّٰہْ 400 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې دَ عرش عظيم نه دَ الله تعالیٰ مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  اللّٰہْ 100 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ ته الله تعالیٰ پهٔ مينه ګوری او زما زړهٔ هم پهٔ مينه کښې اللّٰہْ اللّٰہْ کوی۔
 • هر مانځهٔ نه پس مسنون تسبيحات
  ذکر تعداد طریقہ
  سُبْحَانَ اللّٰہْ 33 ځله مانځهٔ واله مسنون تسبيحات به ټول عمر جاری وي پهٔ دې وجه پهٔ دې کښې به څهٔ بدلون نهٔ راځی۔
  اَلْحَمْدُلِلّٰہْ 33 ځله
  اَﷲُ اَکْبَرْ 34 ځله
  کلمہ طیبہ 3 ځله
  درود ابراھیمی 3 ځله
  استغفار 3 ځله
  آیت الکرسی 1 ځله
 • مسنون تسبیحات
  ذکر تعداد طریقہ
  کلمہ سوم 100 ځله دا دَ هميشه دپاره دی، روزانه
  درود شریف 100 ځله
  استغفار 100 ځله
 • ایصال ثواب

  ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام علیھم السلام کو اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنھم کو اور چاروں سلسلوں کے مشائخ کرام رحمت اللہ علیھم کو بخشیں۔

 • ذکر تعداد طریقہ
  لَااِلٰہَ اِلَّااللّٰہْ 200 ځله لَااِلٰہَ سره دا تصور ساتیٔ چې دَ دنيا مينه زما دَ زړهٔ نه وځی او اِلَّااللّٰہْ سره دَ الله مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  اِلَّااللّٰہْ 400 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ صرف دَ الله دې۔
  اﷲُاللّٰہْ 600 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې دَ عرش عظيم نه دَ الله تعالیٰ مينه زما زړهٔ ته راځی۔
  اللّٰہْ 100 ځله دې سره دا تصور ساتیٔ چې زما زړهٔ ته الله تعالیٰ پهٔ مينه ګوری او زما زړهٔ هم پهٔ مينه کښې اللّٰہْ اللّٰہْ کوی۔

دَ مراقبې طريقه