فقه

نوټ : دا ويب پاڼه جوړيګي لوستونکي دې دعا کوي چې الله تعاليٰ ېٔ زر سر ته ورسوي او دا دَ خپلې رضا ذريعه جوړه کړي