زمونږ چاپ شوي کتابونه

د فکر فکر

دَ مضمونونو فهرست

پرانزئ / بند کړئ

الحمد لله دَدې عاجز دَ پښتو دَ شاعریٔ دا دريم کتاب دے۔۔الله تعالیٰ دې دا پخپل فضل قبول وفرمائی۔اؤ امت مسلمه دپاره دې دا مفيد وګرځیٔ۔۔ړومبنے کتاب دَ مينې دَ شاهراه پهٔ نوم چاپ شوے ؤ۔ ۔دا دَ حج د سفر دپاره ؤ اؤ نفساني عقل ته دا زړهٔ يو جواب دے۔۔۔دَ دويم کتاب نوم دَ مينې پېغام دے چې دَ زړهٔ پهٔ لور دے۔۔دا دريم کتاب دَ فکر فکر دے يعنې دَدې فکر کول چې زمونږه فکر صحيح شي۔۔

دَ دين باره کښې اګر چې معلومات ورځ پهٔ ورځ زياتيږي لېکن پهٔ دې کښې صحيح څيز سره دَ بې دينۍ خس و خشاک هم ډېر زيات جمع شو اؤ يو عام کس پهٔ دې کښې ونښلي چې صحيح څيز کوم دے اؤ غلط کوم۔ اؤ بعضې وخت دَ بعضو غلطو څيزونو پهٔ رد عمل کښې دَ ډېرو ښو څيزونو نه هم بنده انکاري شي۔۔دَدې دپاره چې کوم ديني مفاهيم دي دَ هغې پهٔ باره کښې پهٔ داسې انداز خبره کول ضروري دي چې خلق پهٔ غلط اؤ صحيح پوه شي۔

لکه چې شاعر وائی!

ډوب شوم دې غم کښې پهٔ دې باندې زهٔ ، دَ دنيا غم نه زهٔ وتل غواړمه

هر څهٔ مې پرېښودلو څهٔ چې هم دي، غواړم چې ستا طرف ته زهٔ راشمه

زيات ډېر وحشت شو دَ دنيا دومره چې، څوک هېڅ خبر نهٔ دي لهٔ بل دلته کښې

بس ټول فکرونه دَ اغيارو پرېږدم ، يو دَ خپلولو فکر ستا پرېږدمه

ښکاري قيامت چې ډېر نزدې راغللو، اکثر کارونو کښې غلطيانې دي نن

ولې نه فکر زهٔ دَ فکر وکړم، کړمه شروع نور ئې لږ مخکښې کړمه

لګي پهٔ دې کښې به دَ زړه وينې مې، ذهن به ټيک پهٔ کښې ساتل غواړي

دَ زړهٔ جګر وينه کښې لت پت اشعار، څو دغه باب کښې درته واورومه

ويران لهٔ ذکر چې خالي زړګي دي ، دوی هم بلد پهٔ ذکر شي شبيره

پهٔ هر طرف زهٔ محافل دَ ذکر دَدې پاره جاري وساتمه

دَدې غزل دَ پېغام نه به قاري ته دا اندازه شوي وي چې دَدې کتاب چاپ کېدل څومره ضروري دي۔۔اصل فېصله خو به دَدې کتاب کتونکي کوي ليکن زمونږ کوشش دا دے چې يو هم داسې خبره پاتې نهٔ شي چې پهٔ هغې کښې فکري پرېشانۍ کښې مسلمانان مبتلا وي اؤ دَ هغې پهٔ باره کښې خبره نهٔ وي شوي۔۔دعویٰ خو نشي کېدلے ليکن دَ الله تعالیٰ نه دعا کوو چې دا عاجز پهٔ خپل مقصد کښې کامياب کړي اؤ مطلوبه نتيجې ورنه هم حاصلې شي۔۔پهٔ دې کتاب کښې دَ نظم اؤ دَ رباعۍ صنفونه زيات تر استعمال شوي دي لېکن بعضې پکښې غزلې هم شته دے۔ځکه چې فکري خبرو دپاره دا سې صنفونه زيات غوره وي چې پکښې زياته ازادي وي اؤ پهٔ غزل کښې لګه تنګي وي۔۔دَدې طريقه زياته دَ مسدس ساتلي شوي ده لېکن بعضې پکښې مخمس کښې هم بيان شوي دي۔ ۔

دَ حمد و نعت نه پس يو منظومه دعا ده۔ الله تعالیٰ دې دا قبوله کړي۔ دَدې نه پس دَ توحيد ذکر دے بيا دَ رسالت ، بيا دَ فرښتوبيا دَ کتابونو اؤ بيا دَ اخرت ذکر شوے دے يعنې ايمانيات پهٔ ساده ژبه کښې بيان شوي دي۔۔دَدې نه پس دَ ديني کارونو يوه جائزہ ښودلي شوي ده۔۔پکښې دَ دعوت الی الله ، دَ درس و تدريس اؤ دَ ديني سياست باره کښې اشعار ليکلي شوي دي۔۔ دې اشعارو کښې پهٔ دې زور دے چې دَدې ټولو شعبو پهٔ يو شان اهميت بيان کړے شي ځکه چې دَ څهٔ بيان وشي اؤ دَ څهٔ نه نو بيا پهٔ هغه ديني کارونو باره کښې چې دَ کومو فضائل ورته معلوم وي غلو کښې مبتلا شي اؤ چې دَ کومو فضائل ورته نهٔ وي معلوم دَ هغو پهٔ تنقيص کښې مبتلا شي۔۔دا دَ نن صبا الميه ده ځکه چې څوک يو ديني کار کوي نو دَ هغو کارکونکو نه دَ خلقو تعاون حاصلولو دپاره دَ هغه ديني کار دَ فضائلو پهٔ بيان کښې ډېره مبالغه ترېنه وشي اؤ دَ هغو کارکنانو پهٔ ذهنونو کښې داسې کښينې چې بيا ترې پهٔ هېڅ صورت نهٔ وځي۔۔

دَدې نه پس دَ صحابه کرامو مدح بيا دَ اهل بيت مدح اؤ بيادَ مؤمنانو دَ مياندو پهٔ باره کښې نظمونه دي۔ دې نه پس دَ فقهاء کرام اؤ دَ محدثينو کرامو پهٔ باره کښې نظمونه دي۔.

دَ سوالونو اؤ جوابونو طريقه دَ پوهې دَ صحيح کولو دپاره ډېره غوره طريقه ګرځيدلي ده ۔په دې وجه دې کتاب کښې دَ بعضو اهمو مفاهيمو دَ صحيح کولو دپاره دغه طريقه استعمال شوي ده ۔مثلاًمفيد اؤ غېر مفيد اختلاف څهٔ ته وائی۔

ړومبنۍ مکالمه کښې دَدې حدود بيان شوي دي ځکه چې دَ اختلاف دَ برداشت کولو سره دا هم ضروري ده چې غلط اختلاف کولو نه بنده ځان بچ کړي۔۔

دويمه مکالمه دَ روحانيت پهٔ باره کښې ده چې پکښې نهٔ صرف دَدې حقيقت واضح کړے شوے دے بلکې دَ هغو څيزونو پهٔ باره کښې ورکښې تنبيه هم شوي ده کوم چې هېڅ بې هېڅه روحانيت ګڼلے شي۔۔

دريمه مکالمه دَ غلط اؤ دَ صحيح پيرانو باره کښې ده۔۔پهٔ دې کښې اول دَ پيرانو خلاف چې کوم اعتراضات کېدے شي هغه پهٔ پوره ديانت سره بيان شوي دي۔ ۔پهٔ جواب کښې دَ صحيح پيرانو کهٔ ورکښې يو طرف ته اهميت بيان شوے دے نو بل طرفته دَ ښو پيرانو نخښې پکښې هم ښودلي شوي دي چې دَ دوي پهٔ لټون کښې خلقو ته څهٔ ګرانے يا شک ونهٔ شي۔۔نن صبا دَدې مکالمې ضرورت ؤ ۔۔ټولو کښې اول دا ليکلي شوي وه اؤ دَ بعضې ملګرو اراده دا وه چې دا چاپ کړے شي لېکن دَدې عاجز اراده وه چې دا پهٔ تفصيلي کتاب کښې راشي۔ ۔دا کتاب شايد چې دَدې مکالمې برکت دے۔۔

څلورمه مکالمه دَ زړه اؤ عقل باره کښې ده۔ ۔دا دَ عقل اؤ دَ زړه مينځ کښې مکالمه ده اؤ پهٔ دې کښې دَ دواړو اهميت بيان شوے دےاؤ ورکښې ظاهره کړے شوي ده چې عقل اګر چې ډېر اهم دے اؤ ټول کارونه پهٔ دې کيږي خو کهٔ کارونه سم کول پکار وي نو ورته دَ زړهٔ دَ اصلاح ډېر ضرورت دے۔۔کهٔ دا وشي نو کهٔ بيا دَبنده نه دَ نفس پهٔ وجه ګناه کيږي هم نو احساس ورته کيږي چې ګناه وشوه نو ځکه دَ توبې توفيق هم اکثر وشي۔۔

پنځمه مکالمه دَ تراؤ پهٔ باره کښې ده چې پکښې دَ دو دَ رکاتونو دَ شمېر پهٔ باره کښې دَ بعضې خلقو ضد بازي اؤ بيا دَ تسهل پهٔ وجه دَ هغې دَ خلقو متاثر کېدل ظاهر کړے شوي دي۔۔بعضې خلق نهٔ خپله عمل کوي نهٔ بل پرېږدي۔۔حقيقت دادے چې اختلاف ښهٔ شے دے خو کهٔ دَ اختلاف دَ برداشت کولو طاقت هم لري ۔کهٔ دا نهٔ وي نو دا اختلاف نه مخالفت دے ، خارجيت دے، فسات دے اؤ جګړه ده۔ الله تعالیٰ دې مونږ ټول دَ داسې خلقو دَ شر نه وساتي۔۔

شپږمه مکالمه دَ وسوسو باره کښې ده ۔وسوسې هر چاته راتلے شي خو ناواقفه خلق ترې ډېر زيات پرېشان شي اؤ شېطان هم دغه غواړي۔۔دې مکالمه کښې دَدې علاج بيان شوے دے۔۔

اوومه مکالمه دَ معاملاتو باره کښې ده چې پکښې ډېر پهٔ ظاهر دينداره خلق هم مبتلا دي۔۔دَدې نقصان دادې چې څوک دوي ديندار ګڼي نو دَ دوي پهٔ شان هغوی هم بيا دَدې دَ اصلاح دَ کوشش ضرورت نهٔ ګڼي حالانکه کهٔ پهٔ عبادت څوک نېکيانې ګټي نو کهٔ معاملات ئې صحيح نهٔ وي نو پهٔ دې به ئې ختموي۔۔

اتمه مکالمه دَ اختلاط ناجنس نه دَ بچ کېدو باره کښې ده۔۔بعضې حضرات صرف رواجي پرده کافي ګڼي اؤ دَ شرعي پردې نهٔ صرف چې ضرورت نهٔ ګڼي بلکې کهٔ څوک ئې کول غواړي دَ هغوی مخالفت هم وکړي اؤ دا سختي ګڼي۔ پهٔ دې کښې دَدې قبيح عمل اصلاح ده۔۔

پهٔ ودونو اؤ مړو کښې چې کومې غلطيانې کيږي۔ دَدو باره کښې پهٔ نهمه اؤ لسمه مکالمو کښې مناسب ذکر شوے دے۔۔دا دَ اسلامي معشرت دَ تعارف دپاره ورکړے شوے دے۔ الله تعالیٰ دې پرې ټولو ته دَ عمل توفيق ورکړي۔۔

دَ خپلې اصلاح پهٔ باره کښې دَ يو فکرمند کس فکر پهٔ يوولسمه مکالمه کښې شوے دے اؤ دَ هغې دَ جواب سره سره دَ اصلاح دپاره طريقه ورته هم ښودلي شوي۔۔دغه شان يو نوجوان طالبعلم دَ خپلې پړايۍ نه ډېر تنګ شوے دے اؤ هر څهٔ پرېښودل غواړي۔۔دَ هغهٔ استاد پهٔ دولسمه مکالمه کښې هغهٔ ته تسلي ورکوي اؤ صحيح لاره ورته ښائی۔۔دا دَ نن سبا دَ طالبعلمانو يو رحجان دے۔ کهٔ پهٔ وخت دَدې فکر ونهٔ کړے شي نو پهٔ دې ډېر طالبعلمان ضائع کېدے شي۔۔الله تعالیٰ دې دَ هر چا اولاد دَدې نه پهٔ امان کړي۔۔

ديارلسمه مکالمه دَ سلوک اؤ دَ جذب پهٔ مينځ کښې تقابل دے۔ ۔پهٔ دې کښې دَ دواړو خوبيو سره دَدې دواړو مشکلات هم واضح کړے شي دي اؤ اخر کښې يو مناسب صورت ئې هم بيان شوے دے۔۔

څوارلسمه مکالمه کښې دَ تقدير باره کښې دَ يو متردد کس تسلي شوي ده۔ ۔دا مکالمه ډېره ضروري مکالمه ده۔ ۔پهٔ دې کښې دا کوشش شوے دے چې پهٔ دې مسٔله کښې مطلوبه احتياط کولو سره دَ داسې خلقو مناسب رهنمائی وشي ځکه چې ډېر خلق شېطان پهٔ دې لاره کښې پهٔ افراط تفريط بې لارې کړي دي۔۔ پهٔ دې پسې دَ سبب اؤ مسبب الاسباب اؤبيا دَ اهل حق پهٔ نومونو غزلونه دي۔۔

پنځلسمه مکالمه کښې دَ نفس اؤ دَ شېطان حقيقت بيان شوے دے۔۔دَ شېطان چالونه پکښې بيان شوي دي خو دَ هغو نه دَ بچ کېدلو لارې هم پکښې ښودلي شوي دي۔۔ دَدې نه پس دَ شېطان دښمني پهٔ نوم يو غزل دے۔۔

خودي اؤ بې خودي دا دوه معرکة الآرا اصطلاحات دي۔ کهٔ څوک پرې پوه شو نو ډېره فائدہ ئې ده اؤ کهٔ ورباندې پوه نهٔ شو نو بيا څهٔ ګډې وډې شروع کولے شي۔۔ شپاړسمه مکالمه دَدې باره کښې ده۔

۔اولسمه مکالمه کښې دَ تصوف اخري مقام بيان شوے دے اؤ پهٔ دې کښې چې کوم اختلاف لفظي دے هغه ئې پهٔ ګوته کړے دے۔۔

پهٔ ميراث کښې اکثر خلق خويندو ته حصه نهٔ ورکوي۔ دَدې پهٔ باره کښې اتلسمه مکالمه کښې دَدې ظلم اؤ دَ هغې نه دَ بچ کېدو لاره ښودلي شوي ده۔۔پهٔ طريقت کښې بعضې خلق دَ پير جوړېدو دپاره داخليږي پهٔ مکالمه کښې دَدې پوچ والے بيان شوے دے اؤ دَدې نه پهٔ مناسبه طريقه دَ بچ کولو کوشش شوے دے۔دا په نولسمه مکالمه کښې راغلي دي۔۔

دغه شان څوک چې دَ کشفونو پهٔ شوق کښې پهٔ دې لار قدم کېږدي هغوي هم نقصان کوي۔۔شلمه مکالمه کښې دَدې نقصان ښودلے شوے دے۔۔يوويشتمه مکالمه کښې دَ خانقاهي تعلقاتو دَ دنيا دپاره استعمال پهٔ ګوته کړے شوے دے اؤ دَداسې کار نه ئې منع کړي ده۔۔

ديوبند يو عظيمه اداره ده۔دَدې مسلک دَ اعتدال دے پهٔ کوم چې پوره کائنات قائم دے۔پهٔ ديوبنديانو کښې بعض خلق دَ ديوبند پهٔ نوم خپلې خبرې شاملوي چې دَ هغو دَ ديوبند سره هېڅ تعلق نشته پهٔ دويشتمه مکالمه کښې دَ دوی دا کار پهٔ ګوته کړے شوے دے۔۔

دې نه پس دَ ښځو دَ بېعت باره دَ غلط اؤ صحيح تصوف اؤ دَ حقوق الله اؤ حقوق العباد،دَ مرګ نه دَ غفلت ، دَ ختمِ نبوت ،دَ خانقاه ګانو ضرورت اؤ دَ جذب پهٔ باره کښې مکالمې دي۔۔

پهٔ دين کښې سادګي څهٔ ته وائی پهٔ دې کښې هم غلط فهي کېدے شي۔ ۔دا يو مفتي صاحب ته شوي وه دې باره کښې يوه خصوصي مکالمه دَ کتو قابله ده۔۔پهٔ دې کښې سادګۍ اؤ تعطل کښې چې فرق دے واضح کړې شوے دے۔۔

دَدې نه علاوه دَ بعضو مخصوصوعبادتونو مثلاً رمضان ، اعتکاف اؤ اختر کښې مونږ ته څهٔ کول دي دَدې باره کښې نظمونه دي۔۔دَ اصلاح چې کومې مختلفې طريقې دي اؤ تبليغي جمات چې دے دَدې باره کښې پهٔ دې نظمونو کښې ډېرې ښې خبرې شوي دي۔۔

اخر کښې دَ يو دوست پهٔ مشوره سره مو درې خصوصي نظمونه دَ پښتنو حجرې ، خودي اؤ پښتو ، پښتون اؤ ټوپک شامل کړل چې دَ هغو زيات تعلق دَ پښتنو سره دے۔۔۔

دې کتاب کښې دا کوشش شوے دے چې دَ قاري پهٔ مخکښې افراط تفريط دواړه داسې راوستلے شي چې هغه پکښې پخپله دَ اعتدال لاره وويني۔۔دَدې دپاره دَ ډېر حکمت اؤ بصيرت ضرورت دے ۔دې عاجز سره دا دواړه نشته۔ بس دَ الله تعالیٰ پهٔ بروسه ئې دَ زړهٔ په اواز لبېک وئیلے دے اؤ دَ خپلو بزرګانو دَ تحريرونو نه چې کوم لالونه اؤ جواهرات ورته ملاؤ شوي دي هغهٔ ئې نظم کړي دي چې پکښې زياته حصه دَ حضرت مولانا اشرف علي تهانويؒ اؤ دَ خپل شېخ حضرت مولانا اشرف سلېمانيؒ ده۔۔ پهٔ اخر کښې ډېر مفيد نظمونو سره دا کتاب ختم کړې شوے دے۔ ۔الله تعالیٰ نه دعا ده چې دا کتاب پخپل دربار کښې قبول و منظور وګرځوي اؤ مؤلف دپاره دې صدقه جاريه وګرځوي۔۔

دَ فکر فکر څهٔ شے دے

لږ سوچ وکړه څهٔ شے دے دَ فکر فکر

اول خپل اؤ بيا پردے دَ فکر فکر

مسافر يې نو خپل بوج دې ځان ته کم کړه

شائد کم چې دَدې دے دَ فکر فکر

دې نه پس يو مکالمه دلته هم ده چې پکښې دَدې کتاب دَ چاپ کولو حکمت بيان شوے دے۔ هغه دا ده۔

استاذه پوه مې نن کړه چې دَ فکر فکر څهٔ وي

ښودل دَضرورت دَدې کهٔ وشي ډېر به ښهٔ وي

خبر يو چې دَ علم مونږ ته ډېر زيات ضرورت دے

سکولونه کالجونه شته دے دا هم حقيقت دے

دَ دين دَ مدرسو هم يقيناً ډېر اهميت دے

دا هم شته دے دَ پوهې نورې بيا ولې حاجت دے

پېغام دَ محبت چې تا ليکلے دے خو ښهٔ دے

دَ فکر فکر څهٔ وي لا پوه زړهٔ پهٔ دې مې نهٔ دے

استاد جواب ورکوي

بچے اول ته پوه شه چې دا فکر څهٔ ته وائي

دا فکر شته کهٔ نه ؟ دَدې نه پس دې فکر دا وي

بچے ښهٔ به خبر يې چې مونږ ټول مسلمانان يو

چې يو مسلمانان نو بيا منونکي دَ قران يو

چې شته دے مونږ سره دا نو ولاړ ولې حېران يو

اغيار نه مونږ اخلو اؤ لهٔ خپلو ګرېزان يو

دَدې کول دي فکر چې پهٔ مونږه دي څهٔ شوي؟

چې څهٔ پهٔ مونږکوي دا نو بلا کومه ده نوي؟

اخلي فلسفه چې لهٔ اغيارو مسلمان

پهٔ دې بيا تباهۍ طرف ته خپله شي روان

اصلاح کول چې غواړي کله دے دَ غېر پهٔ شان

پهٔ دې باندې محروم کړي ځان خپل فېض نه دَ قران

ځان ګېړ کړي فلسفه کښې اؤ بيا غېر پهٔ دوی مزي کړي

پکار دي څوک زمونږ چې دا بدلې طريقې کړي

څوک وي دې چې مونږ بيا دَ خپل جانان سره ملاؤ کړي

څوک وي دې چې مونږ بيا اوس دَ قران سره ملاؤ کړي

څوک وي دے چې مونږ فکر دَ خپل ځان سره ملاؤ کړي

مونږ څوک دې بيا رسول اخر زمان سره ملاؤ کړي

دا ده چې فلسفه کومه زما ستا اندازه ده

قران چې دے نو دا دَ حقيقت يو دروازه ده

چې پوهه ده نو دا به دَ قران نه ملاويږي

اؤ ده چې کاميابي دا به پهٔ دغې حاصليږي

دَدې پهٔ تلاوت به خپل محبوب ته وررسيږي

پهٔ غور پهٔ دې کښې حل دَ مسائلو ملاويږي

زهٔ فکر دَدې ونهٔ کړم هم دغه شان خاموش شم

دَ غېر چې کوم شراب دي پهٔ هغې باندې مدهوش شم

طوفان دَ ماديت زمونږ پهٔ سر باندې ولاړ دے

پهٔ زور بې حيائی ده هر يو کور پهٔ دې ويجاړ دے

چې مونږ راجمع کړے دَ اغيارو کاټ کباړ دے

پهٔ غېر مو بروسه ده دَ عمل مېدان مو شاړ دے

په دې باندې زهٔ چپ شم ؟، یا پهٔ چغو پهٔ ژړا شم؟

یا فکر ته پام وکړمه عمل باندې لګيا شم؟

دښمن دَ ميډيا تار دے خپلو لاسو کښې نيولے

پهٔ دي پهٔ ورو ورو مونږ کښې مايوسي شي خورولے

دَ قوم مخ عېش عشرت ته شي پهٔ ورو ورو اړولے

دمکيانې لهٔ دښمن نه شي هر ورځې راکولے

الټه پوهه دَ ميډيا چې ده مونږه به الټه کړي

دښمن دپاره مونږه به اودهٔ کړي اؤ نشه کړي

دَ دين دا دښمنان به کړي زمونږ خونه خرابه

دا قوم به پهٔ ډمتوب باندې شي سر اؤ بې حجابه

حملې دَ ثقافت کوي پهٔ مونږه بې حسابه

پکار دي خپل عمل باندې مونږ دوی کړو لاجوابه

هم دغه زما فکر دے چې فکر راژوندے شي

خبر کړو پرې خپل قوم پهٔ څهٔ کوشش که ترې وتے شي

دَ سائنس کرشمې خو ورځ پهٔ ورځ ګورو خوريږي

دَ ژوند سهوليات چې دي دَدې سره زياتيږي

خو دې سره پهٔ ژوند کښې لغويات هم شامليږي

دَ نفس اؤ دَ شېطان دپاره دا استعماليږي

لهٔ دې متاثر شو مونږ حرج نشته پهٔ دې کښې

پهٔ دې کښې تغير وي سوچ دے دغه مسئلې کښې

پهٔ دغه تغير دَدې خبره ختمي نهٔ وي

شي څنګه بدلېدے پرې حقيقت چې دائمي وي

مذهب چې دَ اسلام دے مستقل دے بيا به څهٔ وي

اسلام چې پهٔ سائنس ګورو دا کار به څنګه ښهٔ وي

مذهب يقين پهٔ غېب دے اؤ سائنس مشاهده ده

پهٔ دې چې څوک مذهب ګوري خرابه ئې قصه ده

نن خلق خپل اسلام چې پهٔ سائنس ثابتول کړي

پهٔ دې کښې دا کم عقل رائے لهٔ هر چا اخستل کړي

اؤ دي چې عالمان مو لهٔ هغوی دوی تښتېدل کړي

پهٔ دې دَ الحاد کاڼيے خپل بنياد کښې کښېښودل کړي

شي پوه پهٔ غلطۍ خپلې دا کوشش ولې ونهٔ کړم

لهٔ دې ګړداوه دوي کهٔ رابهر شي پوه به ئې ښهٔ کړم

سوال کولو واله پوهيږي

دا کار ډېر ضروري دے پهٔ دې باندې زهٔ پوه شومه

اوس دا دے راپاسم مسلمانان پرې خبرومه زهٔ دغه نوري فکر به تيرو کښې خورومه

چې چاپ دغه فوراً شي ضروري دا ډېر ګڼمه

زهٔ يمه منتظر دَدې ښه دا به خوروم اوس

ناپوهه چې کوم خلق دي پهٔ دې به ئې پوهوم اوس

زمونږ اقبال هم پهٔ دغه کشمکش کښې ؤ۔۔ الله تعالیٰ هغهٔ ته څنګه لاره ورکړه دا ولولیٔ۔۔ ۔اوس ستاسو نه رخصت اخلم چې تاسو لږ اصلي کتاب ولولیٔ۔۔۔۔

زړهٔ روميؒ پهٔ مثنوي کښې پېش کړو خپل

دَ انورؒ شو صحبتونه هم شامل

پهٔ نورِ يد بېضا باندې روښانه

دَ اقبال زړهٔ شو ، دَ حق شولو قائل

اقبال وليدلو حق چې دے هم دغه

فلسفه شوله اسانه پرېښودل

دا دَ نور لاره ليدلے هغه نهٔ شي

چې دَ حق دَ نور نه زړهٔ وي کوم جاهل

عقل شي خادم دَ زړهٔ پهٔ دې شبيره

خپله ودې ګوري نور مهٔ يه حائل

سيد شبير احمد کاکا خېل

حمد باري تعالیٰ

خالق دَ حسن و کمال لا اله الا الله

هم يې بې مثله جمال لا اله الا الله

تاسو دَ حسن ازل زړهٔ کښې تصور لږ وکړیٔ

زړهٔ خپل دَ ذکر پهٔ رڼا باندې روښانه ښهٔ کړیٔ

پهٔ دغه ګند به دَ دنيا دَ محبت نور څهٔ کړیٔ

دَ دغه ګند نه دَ دنيا لږ غوندې پاک خو زړهٔ کړیٔ

هغه هادي دے اؤ نُور لا اله الا الله

هغه صبور اؤ شکور لا اله الا الله

ځان ته وګوریٔ څومره ښکلے ئې صورت راکړے

مونږ لرو سترګې دَ کتو ئې هم طاقت راکړے

اؤ دَ غوږونو ئې څومره حسنِ سماعت راکړے

هر څيز ئې مونږ ته بې غوښتو پهٔ محبت راکړے

هغه ستار اؤ غفار لا اله ال الله

هغه قهار و جبار لا اله الا الله

دَ ختمېدو دَ تعريفونو ئې امکان نشته دے

مهرباني کوي ترې بل لوئے مهربان نشته دے

ډېر قدر دان دے ترېنه زيات بل قدردان نشته دے

دے بې مثاله بل هېڅ څوک دَدهٔ پهٔ شان نشته دے

هغه رحيم و کريم لا اله الا الله

هغه حليم و حکيم لا اله الا الله

دَ قدرتونو ئې څهٔ حد نشته قادر دے هغه

دے اقتدار ئې پهٔ هر چا چې مقتدر دے هغه

هغه جامع دے هم اول دے هم آخر دے هغه

هغه تواب دے هم باطن اؤ هم ظاهر دے هغه

هغه والي اؤ ولي لا اله الا الله

هغه مغني اؤ غني لا اله الا الله

مالک دَ رشد دے بې شکه چې رشيد دے هغه

بزرګ برتر دے اے شبيره چې مجيد دے هغه

هغه ته پته دَ هر څهٔ ده چې شهيد دے هغه

لائق دَ حمد و ثنا دے خپله حميد دے هغه

هغه لطيف و خبير لا اله الا الله

هغه سميع اؤ بصير لا اله الا الله

نعت

قلم دې خدائے زما پهٔ نعت باندې مشغول کړې همېش خپله بارګاه کښې پهٔ خپل فضل دې قبول کړې همېش

دا کائنات دَ چا دپاره ګوره دے جوړ شوے

اؤ پهٔ قران کښې الله پاک ئې چې تعريف دے کړے

اؤ لامکان ته مېلمهٔ توب باندې هغه دے تلے

تعريف زهٔ څنګه دَ هغهٔ کولے شم يم غلے

خو بس دَ زړهٔ نه يم مجبور اؤ څهٔ ليکل غواړمه

زړهٔ سره زهٔ پهٔ دغه باب کښې مخکښې تلل غواړمه

حبيب الله دے دَ هغهٔ دَ جمال څهٔ ووايم

رسول الله دے دَ هغهٔ دَ کمال څهٔ ووايم

دَ انبياؤ دَخاتم زهٔ دَ حال څهٔ ووايم

دَ نبوت ئې زهٔ دَ شان بې مثال څهٔ ووايم

څنګه معاف ئې دښمنان کړل دَ مکې پهٔ فتح

پهٔ سورلۍ ناست سر ئې راوړلو څنګه ښکته ښکته

څنګه دَ خپلو صحابيانو ئې تربيت کړے دے

دَ خپل امت سره ئې څومره محبت کړے دے

دَ هر غلط کار ئې همېش مخالفت کړے دے

رحم وړو باندې دَ لويو ئې عزت کړے دے

پهٔ هر يو حال کښې هغه خپل قوم ازمېښتلے ؤ هم

پهٔ هر يو کار کښې ئې صادق امين موندلے ؤ هم

دَ هغوی ژوند کښې همېش صدق و امانت به مومیٔ

پکښې دَ عقل دَ جذباتو رعايت به مومیٔ

لارې پهٔ دغو کښې دَ حق دَ حمايت به مومیٔ

څومره اسانې طريقې دَ هدايت به مومیٔ

کار دَ کتاب دَ رسولو دَ تعليم وشولو

دَ تزکئې اؤ دَ حکمت کارِ عظيم وشولو

پهٔ کل جهان کښې دَ سنت ئې برکات وينم

دَ صحابيانو دَ عمل چې زهٔ حالات وينم

اؤ بيا دَ آل چې ئې کوم وختې کمالات وينم

پهٔ اتباع کښې زهٔ دَ دوی بيا خپل نجات وينم

اسانه ټولو کښې ښکاريږي دَ سنت لاره

هم دغه لار ده دَ الله دَ محبت لاره

کوم چې الله غوښتلي دي هغوی هم هغه کړي

کوم چې هم قول دے دَ هغوی دَ هغې وحي شوي

خدائے ته محبوب خپله جوړيږي متبع دَ هغوی

راوځي ځکه مې دَ زړهٔ نه بس درود پهٔ نبي

تعريف دَ خوږ نبي اؤ نعت دے دَ قران حصه

دَ نبي ذات سره ده مينه دَ ايمان حصه

زړهٔ کښې دې مينه دَ الله وي نهٔ دې وي دَ رسول

څنګه کېدے شي دغه سوچ لهٔ حقيقت دے ذهول

څوک چې درود پرې استوي وي دَ رحمت پرې نزول

زړګے دَ مينې ئې خپل ډک کړه چې کړي خدائے دې قبول

مختصر دا چې خدائے نه پس دے بزرګ تر محمدﷺ

دَ هر مؤمن دَ زړهٔ شبيره دے افسر محمدﷺ

دعا

خدايه پهٔ فضل خپل تهٔ ماته هدايت راکړې

يمه کمزورے ورسره تهٔ عافيت راکړې

لباس دَ عجب ، تکبر چې کړم تار تار يا ربه

پهٔ خپل هر کار کښې عاجزي کړمه اختيار يا ربه

کړې مې نصيب پهٔ ګناهونو استغفار يا ربه

چې تا پرې وينم زما زړهٔ کړې تهٔ بېدار يا ربه

دَ ښو کارونو ربه ماته تهٔ همت راکړې

خدايه پهٔ فضل خپل تهٔ ماته هدايت راکړې

نور چې هر څهٔ پرېږدم يو ستا ومنم ستا شمه زهٔ

کومه چې غواړې تهٔ پهٔ هغه مشغولا شمه زهٔ

چې پهٔ کوم څيز تهٔ خفه کيږې ترې جدا شمه زهٔ

پهٔ قلب و ذهن و عقل تا باندې فدا شمه زهٔ

چې زهٔ دَ ستا شم تهٔ زما شې دا نعمت راکړې

خدايه پهٔ فضل خپل تهٔ ماته هدايت راکړې

بس دَ خپل ځان وګڼې صرف ، دا زمونږه خانقاه

قبول کړې خدايه ئې چې دې کښې قدم کښېښودهٔ چا

نظر غلط پرې دَ چا ونهٔ شي محفوظه کړې دا

دا ذريعه کړې هر يو کس لره دَ لارې صفا

فريادي تا ته دے شبير قبوليت راکړې

خدايه پهٔ فضل خپل تهٔ ماته هدايت راکړې

پهٔ توحيد ايمان

لا اله الا الله کلمه مو ده پهٔ خولهٔ

معبود نشته دے برحق څوک مګر صرف يو الله

عبادت وکړو دَ بل څنګه هغه مو دے معبود

طلب څنګه دَ بل وکړو چې هغه مو دے مقصود

نور ټول غېب دي دَ هغهٔ مخکښې ، هغه ښکاري موجود

دَ عاشق دپاره صرف يو هغه دے بس مشهود

پهٔ مشکله کښې هر چاته بس هغه لاس ورکوے شي

يو هغه زمونږ داتا دے يو هغه داتا کېدے شي

سجده ونهٔ کړو بل چاته شرک نه ځان وساتو لرې

لږ پهٔ عقل باندې وګوره دي ټيک داسې خبرې؟

لهٔ شِهرګ ځنې قريب دے ځان پرې نهٔ پوهوې ولې

پهٔ بل چا بروسه مهٔ کړه اوس مهٔ وايه بلې بلې

پرېږده هر څهٔ پرې کارساز دے ، دے مالک دَ قدرتونو

زړهٔ کښې اؤ پهٔ خولهٔ ئې ياد کړه ، دے مالک هغه دَ زړونو

بس هغه محبوب کېدے شي زړهٔ هغهٔ ته صرف ورکړه

دَ هغه شه بيا دَ امن ټوپۍ ځان وته پهٔ سر کړه

يو هغه ورکوي هر څهٔ بس قابو دَ هغهٔ در کړه

اے شبيره اوس پهٔ ذکر دَ هغهٔ ژبه تل تر کړه

وايو انا لله پوه يو ، يو دَ خدائے ، پهٔ دے ګويان يو

پهٔ انا اليه راجعون هغهٔ پلهٔ روان يو

دَ نبوت مقام

څنګه چې پکار دي هغه شان دَ خدائے منل دي بس

بيا پهٔ هر يو کار کښې دَ هغهٔ پهٔ حکم تلل دي بس

څنګه دي پکار اؤ کوم دے حکم پېژندل غواړي

څنګه به عمل کوو پهٔ دې ځان پوهول غواړي

کومه لاره غوره چې هغهٔ ته ده پرې تلل غواړي

مونږ شو دَ هغهٔ دَدې دپاره څهٔ کول غواړي

لار دَ خدائے دَ ورکړې ده بس لاره دَ نبي صرف

دې دپاره خدائے نه لاره غواړه دَ نبي صرف

پوه پهٔ دې نبي وي صرف ، څهٔ چې دي کول مونږ ته

دې دپاره صرف دَ نبي پهٔ لار دي تلل مونږ ته

هر کار کښې سيرت دَ هغهٔ دي بيا خپلول مونږ ته

نُور نه دَ هغهٔ دَ زړهٔ ، خپل زړهٔ دي ډکول مونږ ته

مونږ پېژنو څهٔ چې دا صفات الٰهي څهٔ دي

مونږ خبر لهٔ هغې يو بس ویلي چې نبي څهٔ دي

اؤ نبي امت ته عقېدې صحيح ښودلي دي

څومره طريقې چې دَ هغهٔ دي ډېرې ښکلي دي

ټول کامياب شوي دَ هغهٔ پهٔ لار چې تلي دي

پرېښوده چې لاره دَ هغهٔ چا نو نښتلي دي

بس ايمان نبي باندې شبيره دے اصلي ايمان

ځکه چې دَ حق اؤ باطل مينځ کښې دے نبی فرقان

پهٔ فرښتو ايمان

بل ايمان پهٔ فرښتو باندې راوړل دي

اؤ دَدې عظيم مخلوق کارونه خپل دي

خپل خپل کار چې دَدوی وي مقرر شوے

پهٔ هغې کښې ترېنه پاتې نهٔ شي خلے

پهٔ خپل وخت پوره کوي کار خپل خپل ښکلے

هر يو حکم دَ الله وي دوی منلے

دا نُوري مخلوق عظيم دے دَ رحمان

دي څلور پهٔ دوی کښې ډېر عظيم الشان

چې سردار دَ فرښتو دے جبرائیل دے

دَ باران نطام پهٔ لاس دَ مېکائیل دے

دَ شپېلۍ وهلو کار دَ اسرافيل دے

پهٔ مړ کولو چې مامور دے عزرائیل دے

چلوي دوی پهٔ ښهٔ شان ټول نظامونه

پهٔ ښهٔ شان رسوي سر ته ټول کارونه

فرښتې بعضې بس صرف عبادت کړي بعضې ښو کارونو کښې معاونت کړي

انتظام دَ اولياؤ دَ راحت کړي

دوی به دغه شان کارونه تر قيامت کړي

پهٔ جنت دوزخ کښې دوی به کړي کارونه

اے شبيره واستوه پرې سلامونه

پهٔ کتابونو ايمان

مونږ دَ خدائے پهٔ کتابونو صحيفو راوړو ايمان

پهٔ تورات زبور انجيل اؤ ورسره هم پهٔ قرآن

ټول منسوخ شو چې قرآن کله نازل شو اے شبيره

تر قيامته فېض به مومې لهٔ قرآن پهٔ هر يو آن

تقدير اؤ دعا

دَ خدائے علم کښې موجود دي هر يو وخت چې کوم کېدل دي

دا تقدير دے خو پهٔ حکم دَ الله عمل کول دي

بې فائدې چې اے شبيره حکم يو هم دَ خدائے نهٔ دے

دَ دعا حکم ثابت دے نو دعا هم ترې غوښتل دي

آخرت باندې ايمان

څهٔ بېکاره کار دا ستا زړهٔ پهٔ دنيا کښې لګول دي

عارضي دَدې نقشه يقيناً تاته پرېښودل دي

پهٔ غفلت کښې دې وانهٔ چوي دَدې دنيا مزې

دغه وخت ډېر قيمتي دے دې نه پس به چرته ځې

اخرت ستا بل پړاؤ دے لږ سوچ وکړه اوس دَدې

دا دنيا يو قېدخانه ده دَ مؤمن کهٔ پوهېدې

قېدخانه کښې قېدي کله همېشه اوسېدل غواړي

پهٔ رښتيا کهٔ درته وايم هر پوه کس ترې وتل غواړي

هغه ځائے کښې اے دوستانو هرڅهٔ ښهٔ ډېر اؤ باقي دي

اؤ دَدې ځائے کهٔ مزې دي نو دا لږې ، عارضي دي

دې دپاره دَ هغې ځائے پرېښودل کله صحيح دي؟

داخبرې دَ قرآن دي ، دا خبرې دَ نبي دي

مصيبت کهٔ دَدې ځائے دے هغه ختم به يو ځل شي

کهٔ ايمان پهٔ چا کښې نهٔ وي دائمي اور به پرې بل شي

جهنم کښې به پراتهٔ وي چې څوک لاړ شي بې ايمانه

خدائے دَدوی نه به ناراض وي دَدوی خونه به شي ورانه

کهٔ پهٔ وينو هم وژاړي هلته کښې ده ډېره ګرانه

بې ايمانه کهٔ څوک لاړل بدقسمت لهٔ دې دنيانه

يو څو اوښکې بيول دلته کارونه ډېر اسان کړي

چې ايمان دلته څوک راوړي خدائے پهٔ ځان دے مهربان کړي

کهٔ ايمان هم ورسره وي پهٔ ګناه کښې چې ژوند تېر کړي

خواهشات ورته خپل ياد وي ښهٔ خبر وي خو خدائے هېر کړي

دَ دنيا مينه کښې مست شي دَ اخر بوج پهٔ ځان ډېر کړي

دَ حساب کتاب پهٔ وخت دے ځان پخپله به بيا ګېر کړي

دَ اخر دَ مصيبت نه کهٔ څوک ځان خلاصول غواړي

زر تر زر دې توبه وکړي اؤ خپل رب ته دې وژاړي

چې نېکان وي پهٔ دنيا کښې وي هغوی به پهٔ جنت کښې

همېشه به ئې مزې وي وي به عېش و پهٔ عشرت کښې

دَ زړهٔ خوښه به ئې نصيب شي کمے نهٔ به ئې وي عزت کښې

هم ديدار به ئې نصيب شي وي به سوري دَ رحمت کښې

رب دَ ستاسو نه راضي شو بشارت مو دا نصيب شه

همېشه دپاره ستاسو شو جنت مو دا نصيب شه

مرګ پهٔ حکم به دَ ګډ شکل کښې ذبح فرښتې کړي

پهٔ ليدلو به دَدې ټول دوزخيان چغې سورې کړي

کاش چې نهٔ وے پېدا شوے ډېر افسوس به دوی پهٔ دې کړي

جنتيان به ډېر خوشحال شي ښکل به دوی عملنامې کړي

شکر ربه پهٔ ايمان کړو کړې پهٔ دې مو اختتام هم

ورسره کړې تهٔ نصيب اوس دَ شبير دَ مينې جام هم

دعوت الی الله څهٔ ته وائي؟

يقيناً چې دَ هغهٔ نه به دَ چا خبره ښه وي

څوک چې خدائے ته رابلل کړي بصيرت هم ورسره وي

خپله هم دغه دعوت باندې پوره پوره عامل وي

چې کارونه کوم ښهٔ کيږي پهٔ هغو کښې دے شامل وي

مسلمان عام ځان ګڼي دے اؤ دَ خېر پهٔ لور مائل وي

ضرورت دَ اصلاح خپلې پهٔ ښهٔ شان سره قائل وي

کهٔ دعوتِ الی الله داسې وي نو دا خو ډېر بهتر وي

ګني قابلِ اصلاح وي کهٔ دَ جهل پرې اثروي

دا دعوت دے مؤذن چې ورکوي کله اذان

اؤ داهم چې کړي جهاد څوک مجاهد مردِ مېدان

اؤ دَ حق دپاره کړي دا علماء چې کوم بيان

اؤ کوشش دَدې چې شي حاصل کېفيتِ احسان

دې دعوت دپاره نهٔ دي طريقې خاصې مخصوصې

البته دَدې موندے شي اشارې بعضې منصوصې

دي پکار مونږه چې ټول دَ دغې ښکلي دين داعيان شو

مسلح اؤ مستعد دَ دغه دين مونږه سپايان شو

مونږ دَ حق سره ملګري شو دَ حق پهٔ لور روان شو

چې خدائے غواړي څهٔ هغه وغواړو نفس نه ګرېزان شو

کومې لارې چې بيان شوې دغه لارې دَ دعوت دي

طريقې ئې خپلې خپلې ، لارې خپلې دَ محنت دي

منتخب کهٔ کړو پهٔ دغو کښې خپل ځان ته طريقه مونږ

پهٔ هغې کښې پهٔ اخلاص سره ښه واخلو بيا حصه مونږ

دَ ځان مخکښې دې هم کښېږدو دا وړه غوندې نسخه مونږ

ودې نهٔ ګڼو غلطه دو کښې يو هم البته مونږ

چرې ونهٔ کړو دَ نورو طريقو مخالفت مونږ

اهلِ حق چې دي هغو کښې څوک ونهٔ ګڼو غلط مونږ

والتکن منکم امتاً يدعونَ دغه ښائي

دَ دعوت طريقې ټولې چې دي فرض کفايه دي

ده پکار چې زړهٔ مو ټولو طريقو ته بيا صفا وي

اختلاف غېر ضروري نه بچ کېدل مو مخکښې بيا وي

دعوت دين نهٔ دے يواځې دَ دين شته نور هم کارونه

ټول قابل دَ احترام دي دي ښایٔسته ټول نظامونه

چې داعي وي دَ هغه کار خو پهٔ دين بس راوستل وي

علماء سره دَدوی پهٔ ښهٔ حکمت نزدې کول وي

مشایٔخو سره هم پهٔ طريقه ملاوول وي

دَ تعليم و تربيت دپاره داسې کار کول وي

چې دا ټول پهٔ خپل خپل ځائے باندې ډېر ښهٔ مسلمانان شي

اے شبيره کاش چې دغسې زمونږه ټول داعيان شي

دَ ديني مدرسو اهميت

دَ نبي کار دے دَ کتاب تعليم

اؤ ورسره هم دَ حکمت تفهيم

درس و تدريس سره دا کار چليږي

نو دے لازم دَ مدرسو تکريم

فرض عېن علم څهٔ ته وائي؟

پوره دين باندې کهٔ څوک غواړي تلل

څهٔ کول دي اؤ څهٔ نه ، دي زده کول

پکار دے څهٔ عمل هر وخت ده فقه

پهٔ فرض حصه باندې ئې دي پوهېدل

دَ فرض عېن علم تدريس

دَ قران اؤ دَ حديث ښهٔ دي درسونه

چې پهٔ دې دي منحصر ټول عملونه

کهٔ معلومه درته نهٔ وي چې څهٔ غواړي

څنګه مونږه به هغه رضا کوونه

پيدا کيږي جهالت دَ علم نش نه

دې سره بيا خرابيږي ټول کارونه

يو دَ حق عالم پهٔ زرو عابدانو

باندې دروند وي ګوره دا فضيلتونه

دغه فرضِ کفايه علم اعلیٰ دے

فرضِ عېن علم هم غواړي ترتيبونه

بې دَدې نه به عوام څنګه کوي بيا

معاملات معاشرت عبادتونه

علماء چې شي مئین پهٔ دنيا باندې

نو دَ علمِ سوء شي ګرم بازارونه

اے شبيره دَ عوامو ضرورت دے

پوره هم دې شي دَدوی ضرورتونه

دَ ديني سياست اهميت

زړهٔ زما پهٔ دې به ولې نهٔ خوږيږي

فېصلې چې شريعت باندې نهٔ کيږي

پهٔ قبضه کښې دَ دښمن مو حکومت دے

اؤ پهٔ مونږه دَ هغوی حکم چليږي

کهٔ زمونږه خلق نهٔ وي اسمبلۍ کښې

پام به دې ته دَ چا څنګه راګرځيږي

قوم و مال کهٔ شي اصول دَ انتخاب نو

بيا اواز دَ حق به څنګه اوچتيږي

ټول کارونه چې دَ دين ډېر ضروري دي

څوک پهٔ دې ضرورت ولې نهٔ پوهيږي

مستغني تهٔ لهٔ ديني سياست نهٔ شې

اے شبيره ګني ملک دې خرابيږي

جهاد في سبيل الله

کهٔ جائز ګڼل دَ ماشو دَ کټملو دا وژل دي

نو دَدين دَ دښمنانو سره وايه څهٔ کول دي

که مؤمن وژلے کيږي اؤ دفاع ئې جائز نهٔ وي

توئیدل دِ داسې وينې نو بيا څنګه ودرول دي

دَ حضور دَ اخري لس کالو ژوند ته دې وګوری

دَ جهاد باره کښې چاته که مشکل څهٔ پوهېدل دي

خراب لاس خرابوي چې کله نور جسم نو پوه شه

دَ نور جسم بچ کولو ته پکار ئې پرېکول دي

امن نهٔ شي څوک موندلې بې له جنګ دَ تيارۍ نه

دې دپاره همېشه جنګ ته خپل ځان تيار ساتل دي

دے دَ سيوري نه دَ تورو جنت لاندې ویلي چا دي

کهٔ پهٔ لاره امان غواړې رهزنان ترې ختمول دي

دَدې لارې چې مقتول وي نو ژوندے وي تل شبيره

چې اسان جنت ته ټولو نه پهٔ دغه لاره تلل دي

دَ صحابهؓ کرامو شان

شان کړم بيان دَ صحابيانو څنګه چې پهٔ قران کښې ئې بيان شوے دے

لاره دَ دوی دَ هدايت لاره ده دَ خدائے لهٔ لوري دا اعلان شوے دے

لاره ددوی دَ هدايت معيار دے

د خوږ نبي دَ پاک سنت معيار دے

مينه دَ دوی دَ محبت معيار دے

دَ هدايت دَ دغو ستورو تشکيل، دَ هدايت پهٔ لوئے اسمان شوے دے

کهٔ محبت دَدوی څوک نهٔ کړي حاصل

نهٔ شي کېدلے حق سره بيا واصل

دي دَ باطل و حق پهٔ مينځ کښې فاصل

کهٔ زړهٔ وي ډک دَ چا دَ بغض دَدوی، ورباندې سيورے دَ شېطان شوے دے

ده عقېده دَ دوی اصلي عقېده

کهٔ مختلفه وي لهٔ دویٔ منفي ده

دویٔ دي ديده اؤ دي باقي شنيده

پس لهٔ نبيانو دوی افضل دي ، فضل پهٔ دوی څهٔ داسې دَ سبحان شوے دے

پهٔ صحابيانو تنقېد نهٔ دي کول

دَدوی پهٔ حق کښې دي لهٔ خدائے ويرېدل

لر چې لهٔ دوی شي څهٔ به وي سمېدل

ځان بچ کوه لهٔ هغه ځائے شبيره، ظلم چې دا چرته پهٔ ځان شوے دے

دَ اهل بېتو مقام

مقام بيان دَ اهل بېت څنګه کړم ستوري دَ مينې دَ اسمان دي دوی

دَ دوی باره کښې نبي څهٔ ویلي دي ګوره دَ چا رشته داران دي دوی

څوک چې ګڼي څهٔ زړهٔ کښې شان دَ رسول

وي به محبوب ئې خاندان دَ رسول

لږ ولوله هم دا فرمان دَ رسول

مينه کویٔ دوی سره ما دپاره ،حامل دَ دغې پاک اعلان دي دوی

دَ خواتينو دَ جنت سيده

جګر ګوشه دَ پاک نبي فاطمهؓ

پهٔ هر يو کار کښې چې دَ چا وه حيا

طهار لقب ټول اهل بېت لري ، داسې هستۍ دَاوچت شان دي دوی

دے شجاعت چې دَ علي مثالي

هم ئې پهٔ علم کښې مقام دے عالي

دَ سلاسلو دَ باغ هم دے مالي

ولې ښایٔسته به دا ګلونه نهٔ وي، چې دَ نبي دَ ګلستان دي دوی

دے دَ امت سردار پهٔ نوم دَ حسن

ډېر ؤ فهيم او کړلو بچ ئې چمن

دَ انتشار نه شو امت پهٔ امن

غېږ دَ نبي کښې لوبيدلي چې وو ساتونکي خيال کله دَ ځان دي دوی

شېر متقي حسېنؓ اؤ ډېر بهادر

قربان پهٔ حق باندې ئې کړلو خپل سر

اواز دَ حق ؤ چې پهٔ دوی منحصر

دَ حق پهٔ خپله وينه باندې عجب رقم کونکي دَ داستان دي دوی

دې خاندان کښې نبوت شته دے

هم سرخيلي دَ ولايت شته دے

جرړې دَ هر هر سعادت شته دے

شبيره ځان دَدوی سره ساته تهٔ پهٔ صحيح لار باندې روان دي دوی

دَ صحابيانو مقام

لهٔ نبيانو پس اوچت دَ صحابيانو دے مقام

دے لازم دَ دغو ټولو پهٔ مونږ ټولو احترام

پهٔ فمن احبهم فبحبي احبهم کښې

نبي څهٔ دَ صحابيانو حق کښې کړے دے کلام

دَ امهات المؤمنين مقام

دومره اوچت مو دے دَ مياندو مقام ، دَ احترام نه ټيت زمونږه دے سر

دَدوی پاکۍ ته مونږ سلام کوو دوی عزتونه دَ نبي دي دَ در

پهٔ خولهٔ چې نوم دَ خديجېۚؓ راولم

اؤ دَ وفا ئې چې قصې راولم

دَ قربانۍ ئې واقعې راولم

الفاظ شي ختم دَ تعريف پهٔ خولهٔ مې پهٔ زړګي باندې ئې لرمه اثر

اؤ حمېرا زمونږه مور عائشهۚؓ

لري پهٔ علم کښې حصه ښه درنه

دَ صداقت اؤ دَ پاکۍ نمونه

پاکي قران کښې چې بيان ئې شوله، شوله ظاهره لکه شمس و قمر

علم چې مياندو دَ دين کوم راکړے

لهٔ صحابيانو نهٔ شو دا کېدلے

دَدې دپاره ئې تشکيل ؤ شوے

ممکن تکميل دَ دين دَدې نه بغېر نهٔ ؤ ممکن وګرزوه تهٔ نظر

تل دې مونږ استوو پهٔ دوی ډېر سلام

لازم پهٔ مونږه دے دَ دوی احترام

هم دَ ثواب دَ رسوو اهتمام

حق دے دَ مياندو مسلم دومره چې، دےدَ بيان نه اے شبيره بهر

دَ فقهاء مقام

پهٔ احاديثو کښې اوچت دَ فقہاء مقام دے

ټول اولياء دي اؤ اوچت دَ اولياء مقام دے

چې اراده وي دَ ښېګړې چا سره دَ الله

نو فقاهت ورته نصيب کړي پهٔ دين پوه شي هغه

دَ هغهٔ ذات شي استعمال دَ دين تشريح دپاره

نو ټول وختونه دَ هغهٔ شي استعمال دين کښې بيا

بيا دَ منشاءِ الٰهي وګرځي دين کښې ناشر

اؤ حفاظت باندې مامور شي دَدې دين دَ ظاهر

لفظ فقيه ګورې راوتے فقاهت نه دے

اؤ شروع والے ئې حديث دَ روايت نه دے

فهمِ قران نه دے اؤ فهمِ سنت نه دے

اؤ بالخصوص دَ اجتهاد دَ بصيرت نه دے

ياد ساته دې کښې دَ تقوٰي دے مرکزي کردار

علم ظاهر کښې دَ باطن هم دي مطلوب آثار

دَ صحابهؓ پهٔ واقعاتو هم ساتي دویٔي نظر

دَ اتفاق دَ صحابيانو پهٔ دوی هم وي اثر

کهٔ اختلاف پهٔ صحابيانو کښې راځي څهٔ اګر

نو دوی تطبيق کړي پهٔ اقوالو کښې دَ دوی برابر

راجح مرجوح معلوموي خپل بصيرت باندې

ولې ويرېږي همه وقت دې خپل حرکت باندې

چې فقهاء دي حقاني دوی اولياء دي ټول

ستوري اسمان دَ فقاهت باندې بالا دي ټول

دَ هدايت دا ذريعې دي رهنما دي ټول

مونږ ته يقين دے محبوبان دَ پاک الله دي ټول

خو پهٔ دو ټولو کښې دَ يو شو پېروي کولې

خو محبت دَ ټولو زړهٔ کښې مونږه شو ساتلې

دَ ناقدرۍ نه دَدوی بعضې وروستو کيږي نه

دې معامله کښې دوی دَ خدائے نه هم ويرېږي نه

پهٔ جهالت کښې مبتلا دي خو پوهيږي نه

بې ادبي کوي ددوی پهٔ دې شرميږي نه

کاش اے شبيره دَدوی هم څهٔ فقاهت نصيب شوے

ورته پهٔ دې دوی ته دَ فقهې څهٔ حاجت نصيب شوے

دَ محدثينو مقام

خدائے دا غوښتل چې دَ حضور ښکلے سيرت محفوظ شي

اؤ دَ حضور دَ ژوند پهٔ ليک کښې هر حالت محفوظ شي

چې څهٔ پهٔ څهٔ موقع حضور به چرته وفرمائیل

يا پهٔ څهٔ وخت کښې هغوی کوم حالت کښې څهٔ وکړل

يا پهٔ ليدو دَ کار دَ هغې اجازت ورکول

يا دَ هغې کار نه پهٔ څهٔ حالت کښې منع کول

دغه خبرونه احاديث نبوي ياديږي

دَ سنت پته پهٔ تحقيق باندې لهٔ دې چليږي

دَ احاديثو دَ چاڼ شته دے ښهٔ مظبوط يو نظام

چې کوم راويان دي دَ هغو دے دَ شناخت انتظام

دے دَ رجال دَ ماهرينو پهٔ دې کښې لوړ مقام

دَ احاديثو دَ تحقيق چې دوی کوي اهتمام

دوی دې تحقيق کښې دَ هېچا هم رعايت نهٔ کوي

دَ چا باره کښې پهٔ بيان کښې خيانت نهٔ کوي

دَ احاديثو مختلف روايتونه موجود

اؤ پهٔ دې وجه خو دَ دوی دي ډېر قسمونه موجود

څهٔ دَ صحيح څهٔ دَ ضعيفو کتابونه موجود

دې جمع کولو کښې ډېر زيات دي حکمتونه موجود

تدوین دَ فقه دَ صحيحو ضرورت ښائی اؤ دَ ضعيفو فضائيلو کښې وسعت ښائی

څهٔ تبديلي پهٔ دين کښې رانشي دا خيال ؤ دَ چا

دَدې دپاره ئې راويان غوښتل صفا اؤ ثقه

غېر واقعي نه چې شي پاک هر يو حديث دَ آقا

پهٔ دې معيار دَ احاديثو شولو سخت دَ صحاح

پهٔ دې معيار باندې پوره بيا روايات جمع شو

پهٔ دغه سختو شرایٔطو څهٔ حالات جمع شو

چا احاديث جمع کړل ټول پهٔ ښهٔ راستۍ باندې

چرته ضایٔع نهٔ شي څهٔ دين دغه سختۍ باندې

ورکه خبره چرته نهٔ شي څهٔ سستۍ باندې

پهٔ دغه ښهٔ نيت ئې کړل ليک ټول پهٔ چستۍ باندې

کوم چې پهٔ ګڼو رواياتو وي ثابت بهر حال

احاديث هغه وي پهٔ کانړيو کښې ظاهر لکه لعل

محدثين خو احاديث جمع کول کوي

شرطونه خپل دې کښې هر وخت پوره کول کوي

پهٔ خپلو لارو مقررو باندې تلل کوي

پهٔ دې مېدان کښې لهٔ هېچا نهٔ ويرېدل کوي

البته فقه چې ده دا دَ دوی مېدان نهٔ دے

جمع کول دَ دغه دواړو کار اسان نهٔ دے

لهٔ محدث نه فقه کښې تپوس کول نهٔ دي ښهٔ

لکه کېمسټ ته دَ تشخيص نسخه ليکل نهٔ دي ښهٔ

دا دوه کارونه مختلف ګډوډول نهٔ دي ښهٔ

ځان نه بودو دَ دين پهٔ کار کښې جوړول نهٔ دي ښهٔ

دغه خو دور دَ تخصص دے جهالت ښهٔ نهٔ دے

عقل نه کار پهٔ دې کښې واخلیٔ حماقت ښهٔ نهٔ دے

محدثين کهٔ روايت لهٔ مقلد قبلوي

نو پهٔ معيار دَ ثقاهت هغه پوره هم ګڼي

راويان لږ وګوریٔ پهٔ دې کښې دّ صحيح بخاري

چې احاديث دَ بخاري دي پهٔ دې کښې ثلاثي

مقلدين پهٔ دوی کښې څومره دي لږ شمار وکړیٔ

اکثر شبيره کهٔ دویٔ دي نو پرې اعتبار وکړیٔ

اختلاف

استاذه غواړمه چې زهٔ پهٔ اختلاف پوه شم

دې کښې بيا زهٔ پهٔ طريقه دَ ښهٔ انصاف پوه شم

ما ګېر چاپېره ډېرې زياتې دي فرقې ليدلي

ما دَ امت دَ تقسيمولو سلسلې ليدلي

دَ يو بل سر ماتول غواړي ما پهٔ دې ليدلي

څنګه زهٔ پاک وګڼم څوک چې دا کول غواړي

کهٔ دي غلط دَدوی باره کښې څهٔ وئیل غواړي

څوک شافعي څوک مالکي دے څوک حنفي دے دوی کښې

څوک حنبلي څوک جعفري اؤ څوک سلفي دے دوی کښې

تفرقه خوروي دغه کار منفي دے دوی کښې

پهٔ دوی کښې يو هم محمد چې خپل پېشوا نهٔ مني

محمدي دې ورته ووائی څوک دا نهٔ مني

لکه چې څنګه دے خدائے يو زمونږ قران هم يو

يوه کعبه ده دے رسول اخر زمان هم يو

لږ خو وګوره چې نن دي مسلمانان هم يو

پهٔ تفرقه باندې الله هم خوشحاليږي نه

دې کښې الله نه دغه ټول ولې ويرېږي نه

دَ استاد جواب

زويه جذبه ستا ده پهٔ دې کښې يقيناً بهتره

پهٔ تا ظاهره نهٔ ده لا تر دې دَ حق خبره

سپږې دپاره سوزولي نهٔ ده چا بستره

مخالفت اؤ اختلاف کښې لږ څهٔ فرق زده کړه

ډېره ده لويه خدائے لهٔ لور دا فقاهت ښېګړه

ښېګړه دا چې دَ دين چاته شي نصيب فقاهت

هم دغه خېر دے دَ عوامو پهٔ دې کښې دے راحت

بغېر دَدې پهٔ دوی کښې څهٔ وي بيا دَ پوهې طاقت

پکار ده دوی ته چې ساده څهٔ طريقې جوړې شي

عمل دپاره څهٔ ساده غوندې نسخې جوړې شي

دغو نسخوته دَ عمل بيا فقه شي ویلے

عوام نصوص نه مسٔلې خپله نهٔ شي وېستلے

پهٔ دغه باندې پهٔ عمل کښې راشي دين مو ښکلے

دا نسخه جات څنګه پخپله بيا ترتيب کښې راشي

دَدې دپاره ضرورت دَ مجتهد پېدا شي

دَ صحابیانو ده پکار چې پېروي مونږ وکړو

عمل پهٔ هغو چې اجماع پرې ده دَدوی مونږ وکړو

پهٔ اختلاف کښې ئې بيا خپله تسلي مونږ وکړو

چې چا پسې شو مونږ روان چا نه معذور پهٔ عمل

بچ کيږو څنګه به پهٔ دې کښې مونږ لهٔ نفس دَ دجل

بوج دغه کېږدو پهٔ اوږو خپلو ناتوانو باندې؟

يا دَ فتنې دَ دور وهلي استاذانو باندې؟

يا دَ خير القرون عظيمو امامانو باندې ؟

چې فقهاء وو متقيان وو شب بېدار هم وو

دورِ قربت کښې حقيقت نه خبردار هم وو

حنفيان شافعيان اؤ مالکيان محمديان دي ټول

اؤ دَ احمد دا حنبليان محمديان دي ټول

دا دَ تقليد کلهم داعيان محمديان دي ټول

فهم دپاره دَ سنت خو صحابيان واسطه دي

هغو دپاره بيا دَ فقهې ماهران واسطه دي

چې دَ قران نه شي ثابته نو خبره ختم

يا مطابق چې دَ سنت شي نو خبره ختم

اؤ چې اجماع پهٔ څهٔ حجت شي نو خبره ختم

پهٔ صحابيانو کښې چې څهٔ اختلافي پاتې شي

نو اجتهاد پهٔ دې کښې بيا علاج شافي پاتې شي

پهٔ اجتهاد کښې کهٔ خطا وي نو هم وي يو ثواب

اؤ شي دوچنده چې وي کله اجتهاد با صواب

چې صرف ځان ته وائی ټېک دغه حالت دے خراب

ځکه مسلک دا دَ حنفيانو مالکيانو دے ټيک

داسې مسلک هم دَ شافعيانو حنبليانو دے ټيک

کله هم تهٔ دَ تشدد پهٔ لار روان نهٔ شې

پهٔ اهل حق باندې تهٔ چرته بد ګمان نهٔ شې

دَ خارجيانو لار ده دا هغوی پهٔ شان نهٔ شې

دویٔ پهٔ شدت کښې پهٔ دين باندې پاتې شوي نهٔ وو

لکه دَ غشي خپل هدف ته رسيدلي نهٔ وو

مونږه دَ يو صحابي وينو کهٔ څهٔ کار کښې عمل

اؤ وي دَ بل يو صحابي نه دې کښې بل څهٔ نقل

مونږ پوهوو به دې کښې ځان چې دو کښې کوم دے اصل

وايم کهٔ زهٔ دَ صحابيانو اختلاف دے دا

دواړه دي ټيک زما پهٔ نزد نو بيا انصاف دے دا

ټيک ده ممکن نهٔ دي پهٔ دواړو پسې دې کښې تلل

خو ادب دادے چې پهٔ دې کښې دواړه ټيک دي ګڼل

پهٔ اجتهاد دَ صحابيانو ګرفت نهٔ دي کول

دا خطرناکه فېصله خو دې امام وکړي

هغهٔ نه ښائی احتياط سره کلام وکړي

کهٔ يو امام کله يو قول دَ صحابي اخلي

اؤ بل امام سره دَ بل يو صحابی دليل وي

نو چا پهٔ دې دواړو کښې کوم ته دي غلط وئیلي

نو يقيناً پهٔ دغو دوو کښې بيا راځي اختلاف

خو دغو دواړو ته به ټيک ویل وي کار دَ انصاف

نو پېروي دَ محمد دا ټول حنفيان کوي

دا مالکيان هم کوي دغه حنبليان کوي

بالکل رښتيا دي چې هم دغسې شافعيان کوي

ټول امامان دي پهٔ قران اؤ پهٔ سنت عاملان

هم هغه ټول دي دوی سره چې دوی پسې دي روان

پهٔ خپل تحقيق کهٔ مونږه وکړو پهٔ دې کښې فېصلې

نو مونږ روان به شو دَ نفس پهٔ خواهشاتو پسې

يا کړو تقليد به دَ امام دَ دوه رکعتو دې کښې

نو دغه شان به زمونږ نفس زمونږ امام جوړ شي

پهٔ دې خامۍ به هر يو کار زمونږه خام جوړ شي

دې نه به وځم چې زهٔ کله يو امام ومنم

چې کوم ثابت دي لهٔ هغهٔ هغه احکام ومنم

اؤ دا دَ نفس چې تحقيقات دي دغه خام ومنم

ټيک ټول ګڼمه چې کوم نور دا امامان دي ټول

دوﺉ نازولي دَ پاک رب غني سبحان دي ټول

دَ شاګرد اعتراف

جزاک الله تاسو دې کار کښې زهٔ هوښيار کړمه

دې کښې غفلت چې زما ؤ ترې مو بېدار کړمه

دَ امامانو محبت ته مو تيار کړمه

توبه کومه خدايه پاکه لهٔ غلط خيالونو

وم راګېر کړے يقيناً زهٔ دَ شېطان چالونو

اوس زهٔ حنفي يم پهٔ دې شرم زهٔ بالکل نهٔ کوم

دغه ده لار دَ عافيت پهٔ دې يقين زهٔ کوم

هم ايماني حلاوت ځان کښې زهٔ محسوس ښهٔ کوم

دې اولياؤ ته اوس زړهٔ کښې بغض نهٔ لرمه

کوم چې کولو مې پهٔ ځان ظلم اوس نهٔ کومه

کوم زمونږ وروڼه چې تقليد ته تياريږي نه

تشې خبرې اټکل پچکو کړي ويرېږي نه

نفس راګېر کړي مکمل ، ورنه خلاصيږي نه

کاش چې لږ سوچ وکړي پهٔ دې اؤ اصلاح وکړي خپله

الله ته وژاړي چې نشته لاره دې نه بله

اؤ کهٔ تقليد ته دوی بالکل تيارېدلے نهٔ شي

دَ امامانو تحقيقات کهٔ دوی منلے نهٔ شي

جال نه دَ نفس کهٔ هېڅ صورت کښې هم وتلے نهٔ شي

دَ امامانو دې بيا دوی مخالفت نهٔ کوي

بدګماني دې پرېږدي کهٔ موافقت نهٔ کوي

دَ استاد شاباش

پهٔ خپل شاګرد فخر کومه اوس سبحان الله

عظيم الشان تحقيق حاصل ئې کړلو يا الله

څومره لوئے فضل پهٔ دهٔ وشولو ماشاء الله

دغه اشعار پهٔ دغې وشو دَ شبير عظيم

پوه به هر کس پهٔ دې شي څوک چې لري قلب سليم

روحانيت

روحانيت څهٔ شے وي پوه مې کړیٔ چې پوہ شمه پرې اؤ ضرورت دَدې وي څهٔ چې اؤ څهٔ کيږي پکښې

آيا پهٔ غېبو خبرېدل روحانيت وګڼم

يا عمليات اؤ تعويذات ئې حقيقت وګڼم

دَ تصرف مسمېرېزم دا يو صورت وګڼم

شته دَدې ډېر پروفېسران اؤ ماهرين ئې هم شته

اؤ پهٔ عوامو کښې کافي متاثرين ئې هم شته

دَ استاد جواب

ته يې انسان اول شه پوه انسانيت څهٔ شے دے

درسره نفس شته وکړه سوچ نفسانيت څهٔ شے دے

روح درکښې هم شته شه خبر روحانيت څهٔ شے دے

روح خو يو حکمِ الٰهي دے يعني امرِ جليل

اؤ دَدې علم چې حاصل دے مونږ ته ډېر دے قليل

روح طيب لفظ پهٔ حديث کښې تا ليدلے به وي

تا روح خبيث لفظ هم دغه شان ویلے به وي

شايد دَ روح پهٔ کېفيت هم تا سوچ کړے به وي

يعني دا روح دَ عملونو نه اثر اخلي

اؤ هم اثر لهٔ عمل خپل هر يو بشر اخلي

روح پهٔ هر څيز کښې دے موجود پهٔ دې خبر يې تهٔ

دغه شان روح نه خالي نهٔ دے دا چې ستا دے زړهٔ

کهٔ چا دا زړهٔ کړو پهٔ کېفيت احسان کله ښهٔ

زړهٔ چې دَ روح مرکز دے واخستلو دهٔ کهٔ اثر

پهٔ شريعت به ددهٔ هر عمل ښهٔ شي برابر

چې دا زړهٔ ټيک شي نو بيا ټول جسم صحيح کوي کار

بيا هدايت دے لهٔ هر څيز وي اخستو ته تيار

هېڅ عمل ټيک نهٔ شي کېدے چې کله زړهٔ وي بيمار

زړهٔ ټيک کول نهٔ دي نور څهٔ بس دا پهٔ روح دے محنت

ځکهٔ هم دغې ته ویلے شو مونږ روحانيت

روحانيت دَ عملياتو سره کار نهٔ لري

صاحبِ دل پهٔ نجوميانو اعتبار نهٔ لري

پهٔ غېب دانۍ باندې دویٔ هېڅ څهٔ اختيار نهٔ لري

زويه پهٔ دې کښې بس پهٔ زړهٔ باندې محنت کول دي

بل څوک به ئې نهٔ کوي پخپله بس همت کول دي

دَدې دپاره دَ خپل زړهٔ ښه صفائی کول وي

دَدې بقا دپاره ذکر دائمي کول وي

پهٔ دې حصول دَ کېفيتِ احساني کول وي

يعنې اعمال کښې کېفيت حضوري شي نصيب

يعنې ما ويني خدائے نو داسې حاضري شي نصيب

دَ شاګرد اعتراف اؤ مننه

استاد جي تاسو پهٔ مونږ وکړلو ډېر زيات احسان

ډېر زيات مفيد شو ما دپاره دغه ستاسو بيان

زهٔ خو ګمراه وم خبر نهٔ وم ځکه وومه حېران

روحانيت لفظ چې دے پهٔ دې خبر شومه زهٔ

دَ ګمراهٔۍ نه چې دې کښې وه رابهر شومه زهٔ

روحانيت کښې حق به زهٔ حاصلول غواړم

پهٔ دې مېدان کښې اوس مې شوق دے مخکښې تلل غواړم

اوس پهٔ خپل زړهٔ باندې محنت هم ښهٔ کول غواړم

چې پهٔ خپل زړهٔ کښې زهٔ الهام رباني حاصل کړم

کوشش کوم چې اوس کېفيت احساني حاصل کړم

دَ استاد دعا

يا الٰهي زما دا روح نور هم بېدار کړې تهٔ

دا شاګردان زما ټول حق ته اوس تيار کړې تهٔ

دوی ټول دَ روحِ محمد ښهٔ تابعدار کړې تهٔ

دا سرمايه زما لهٔ هر قسمه نقصان نه بچ کړې

نفس مطمٔن کړې دَ دوی اؤ دا ټول دَ شېطان نه بچ کړې

دَ حق پهٔ لار کښې چې راځي هغه خرنډان کړې لرې

اؤ دروازې دَدوې دَ زړهٔ دَ اطمينان کړې لرې

اثر پهٔ دوی چې کوم کېدے شي دَ شېطان کړې لرې

دَ حق سره وائی شبير مونږه ټول ښهٔ واصل کړې

چې يې راضي ترې ، پهٔ هغو کښې مونږه هم شامل کړې

دَ پيرانو باره کښې دَ شاګرد شکوه

استاد جي دا چې ده پيري مريدي دا څهٔ شے دے

پرې حاصليږي چې دَ زړهٔ صفائی دا څهٔ شے دے

خلق ساتي وينم دَدې پيرانو خپلو ډېر خيال

دوی ته حاصل به پهٔ خپل فن کښې يقيناً وي کمال

عمل څهٔ نهٔ لري دا وينو وي دوی صاحبِ حال

لهٔ مريدانو خپلو وائی خبردار وي ډېر

ملاوېدو کښې دَ دوی هم وائی اسرار وي ډېر

دَدوی پهٔ وجه هر يو کار دَ دوی سميږي ښهٔ

چې دَدوی خوا ته نهٔ راځي وائی ژړيږي ښهٔ

پهٔ هر يو کار کښې دَ دنيا ئې پکاريږي ښهٔ

دَ دوی تعويذ نه بغېر کله کار سميږي دَ چا

اؤ لهٔ دعا بغېر ئې کار کله جوړيږي دَ چا

پهٔ شريعت باندې پکار دي يقيناً تلل مګر

دَ چا پهٔ زړهٔ باندې چې ذکر کله وکړي اثر

براه راست اخلي هغه بيا لهٔ هغهٔ برابر

چې کله اصل شي عطا نو بيا پهٔ نقل څهٔ کړي

پهٔ محنت باندې بيا څهٔ کار لري پهٔ عقل څهٔ کړي

دا چې پيران دي نو دَ دوی پهٔ اسرار څوک پوهيږي

دَ واصلينو پهٔ دې قلبِ بېدار څوک پوهيږي

دَ رسېدلو لويو خلقو پهٔ کار څوک پوهيږي

چې شپې ته ورځ وائی نو دغه وئیل ټيک ګڼل دي

دَ دوی هر کار وي ټيک ګڼل ،دا ګڼل ټيک ګڼل دي

چې وي دوی چپ نو ورته خلق وائی دا چپ شاه دے

چې کړي خبرې ملفوظات دي ورته پېش واه واه دے

دوی ښهٔ خبر پهٔ هر تکليف دي چې زما اؤ ستا دے

کهٔ څوک پرې پوه نهٔ شي بېشکه دا رموز اسرار دي

کوم مريدان ئې سوچ کولو ته پهٔ دې تيار دي

پهٔ هر يو کار کښې دَ غلطې کول مرسته دَ دوی

دَ شريعت سره لري ډېره زړه دښمني

دَ شريعت اؤ طريقت جدا کول دوی مني

دَ شريعت مخالفت برداشت کولے نهٔ شم

پهٔ دغه وجه دَ پير مخ کله ليدلے نهٔ شم

نهٔ پهٔ قران ئې شته عمل نهٔ پهٔ سنت باندې

دعوۧۧیٰ کوي اثر لري تل پهٔ قسمت باندې

شک مې دے ځکه دَدې هر څهٔ پهٔ صحت باندې

دي مرکزونه خانقاه ګانې کاروبار دپاره

دا وسيلې دي دَ نفس شتر بې مهار دپاره

پۂ شريعت باندﷻې رسا مونږ ته بس تلل ټيک دي

دا دَ صوفيانو خرافات ټول پرېښودل ټيک دي

جعلسازيانې چې دي دوی نه بچ کېدل ټيک دي

اوس يو خبره زما زړهٔ کښې دا محکمه راځي

دا چې بس زهٔ پهٔ شريعت به صرف ځمه راځي

دَ استاد جواب

زويه دا ټيک دي خو پهٔ دې هم پوهېدل غواړي غلط فهمي کهٔ وي پهٔ څهٔ کښې ترې وتل غواړي

داسې پيران چې څهٔ کوي دا ضلالت دے بالکل

چې شريعت نه مخالف دَدوی حالت دے بالکل

پهٔ دوی پسې چې څوک روان وي حماقت دے بالکل

چې داسې نهٔ وي دَ هغوی بيا پرېښودل څنګه دي

چې ضروري وي کوم يو کار نهٔ ئې کول څنګه دي

دَ شريعت بس صرف علم هم کافي ګڼې تهٔ ؟

دَ تکبر علم علاج تهٔ ئې کافي ګڼې تهٔ ؟

دَ بيمارۍ نه خبرېدل علاج شافي ګڼې تهٔ ؟

څومره دي خلق خبردار لېکن بدکار هم دي

اؤ لهٔ علاج دا احمقان چې دي وېزار هم دي

دَ سببونو کور دنيا کښې دا دنيا مونږ ګڼو

دَ سببونو تاثيرونه هم پهٔ دې کښې وينو

ولې پهٔ خپل څان مؤثر دا قانون مونږ نهٔ منو

چې دَ دنيا پهٔ دې کارونو کښې اسباب لټوو

اؤ دَ اصلاح پهٔ سببونو کښې خبرې کوو

دا ده معلومه چې دښمن ډېر دے زمونږه شېطان

نفس اماره کوي هر وخت زمونږه څيري ګرېوان

مونږه لهٔ دواړو کړو ځان بچ پهٔ دې ناطق دے قران

خود پهٔ خود تا اماره نفس ازادولے شي څهٔ؟

دې سادګۍ باندې څوک ستا عمل کولے شي څهٔ؟

مونږ ته قران کښې چې زکّٰها پهٔ نظر ښکاري

دَدې ترکيب کښې دَ فاعل ګوره اثر ښکاري

تباهي خپله دسّٰها کښې مؤثر ښکاري

رزق پهٔ خدائے دے خو بيا هم پهٔ مشقت کښې يو مونږ

دَ فرض اصلاح دَ پرېښودو پهٔ مصيبت کښې يو مونږ

چې بيماري وي نو علاج ته مسيحا پکار وي

خپلې اصلاح دپاره هم څوک رهنما پکار وي

چې شر موجود وي نو دَ خېر څهٔ ذريعه پکار وي

خپلي اصلاح دپاره ځکه څوک رهبر ولټو

بيمار زړګي ته څهٔ دارو هم مؤثر ولټو

چې طريقه کومه راغلي لهٔ بزرګانو لهٔ خوا

چې هريو کس دَ خپل زړګي پهٔ دې کښې مومي شفا

ولې زهٔ لاړ نهٔ شم پهٔ دې لارې ، ده لاره صفا

دَدې درياب نه دَ اصلاح شفاياب ولې نهٔ شم

دَ دنيا مينې نه شم بچ مئین پهٔ خدائے اوس زهٔ شم

ټيک ده چې خلق خراب مال هم خرڅوي پهٔ دې کښې

ټيک ده خراب پيران چې دي دهوکه کوي پهٔ دې کښې

چې کوم خراب دي هغه ښهٔ بدناموي پهٔ دې کښې

دَدې خرابو پهٔ حرکت مونږه ټيک پرېږدو ولې

نورو کارونو کښې غلط ته ښهٔ پرېږدو مونږ ګلې ؟

څومره موجود دي قصابان پهٔ ډاکټرانو کښې

ملاؤټ کولو والا هم شته تاجرانو کښې

غلط کارونه به وګورې استاذانو کښې

دوی کښې چې ټيک دي ترې هغه جدا کولے شو مونږ

دَدې دَپاره عقل خپل استعمالولے شو مونږ

نو دغه شان مونږ پهٔ پيرانو واچوو لږ نظر

چې کوم وي ښهٔ پهٔ دغو کښې مونږه هغه کړو رهبر

جولۍ کړو ډکه ئې لهٔ فېض نه بيا پهٔ شوق برابر

بيا دَ زکّٰها مونږه هم دا کارخانې ووينو

پهٔ زړهٔ کښې مونږ دَ خدائے دَ ذکر بيا خانې ووينو

ذکر کولو سره نُور زړهٔ کښې داخل کړو مونږه

مجاهدې سره نفس خېر پهٔ لور مایٔل کړو مونږه

فېض دَ صحبت نه ئې رسوخ دې کښې حاصل کړو مونږه

نُوراني زړهٔ کښې به پهٔ نُور باندې پخپله پوه شې

پهٔ خېر اؤ شر باندې به خپله بيا اے ګله پوه شې

کوم چې بيمار وي اؤ ډاکټر طرف ته تلل نهٔ کوي

چې دوائی دَدې دپاره وي خوړل نهٔ کوي

لهٔ بيمارۍ نه به صحت کله موندل نهٔ کوي

وګوره دې کښې دے بيا څوک چې ئې نقصان کيږي

چې نقصان وشي نو پهٔ دې ولې بيا دے ژړيږي

دا غزالي اؤ دا رومي دغه ټول څنګه جوړ شو

شېخ جيلاني سهروردي دغه ټول څنګه جوړ شو

اؤ هم خواجه معين چشتي دغه ټول څنګه جوړ شو

فخر وګوره مونږ دَ دوی پهٔ مقامونو کوو

ولې بيا لعن طعن مونږ ئې پهٔ کارونو کوو

مقصد مو خوښ وي ذريعې ته نزدې کيږو نه

چې نهٔ خورو څهٔ ولې حېران يو چې مړيږو نه

نفس مو ژوندے دے اؤ نقصان نه ئې بچ کيږو نه

دغه چې څومره ذريعې دي تجربې دي دغه

نفس و شېطان نه بچ کېدلو ته وسلې دي دغه

څنګه چې طب کښې دَوايانې بدلول ټيک دي

بيلو حالاتو کښې پهٔ بله لاره تلل ټيک دي

پهٔ طريقت کښې بيا هم دغه شان کول ټيک دي

ضروري ځکه ذريعې نهٔ دي دې کښې منصوصې

دے اجتهاد لکه دَ طب ورنه ته لرې نهٔ شې

دَ چا چې زړهٔ کښې ننوتي دَ دنيا مينه وي

پهٔ داسې رنګ ، چې بې دَدې بل سوچ کولے نهٔ شي

څنګه دَ پير به دَ اصلاح باب کښې خبره مني

دَ چا چې حب الٰهي سره څهٔ کار نه وي

مهٔ حېرانېږه چې اصلاح ته دے تيار نهٔ وي

دَ شاګرد اعتراف

استاد جي خدائے دې همېشه وساتي تاسو خوشحال

زهٔ مو ښهٔ پوه کړمه پهٔ دې چې وي دَ قال سره حال

ځان نه خبر شوم چې زهٔ ګېر دَ جهالت ووم پهٔ جال

زما غفلت چې ؤ تر اوسه پرې خفه يمه ډېر

خدائے زما زړهٔ دې اوس صفا کړي پهٔ خطره يمه ډېر

مخ دَ خپل نفس دَ اصلاح بالکل اړولے ؤ ما

فکر دَ بل ؤ دَ ځان فکر پرېښودلے ؤ ما

جزاک الله چې تاسو ويخ کړم خوبېدلے ومه

اوس غواړم دا زهٔ دَدې هر څهٔ تلافي وکړمه

کوشش اوس ښه زهٔ دَ علاج دَ نفس شافي وکړمه

اوس هم مشکل دے يو چې زهٔ ترېنه وتل غواړم

يو معالج نه کهٔ دَ نفس علاج کول غواړم

هغه به څوک وي پهٔ دې باندې پوهېدل غواړم

دَ دهوکه بازو نه ځان څنګه بچ کولے به شم

شېخ صحيح څنګه زهٔ پهٔ دو کښې پېژندلے به شم

دَ استاد جواب اؤ تسلي

دا اعتراف دَ حقيقت دې مبارک وي تاته

اؤ دَ الله دغه نصرت دې مبارک وي تاته

اؤ دا حصول دَ سعادت دې مبارک وي تاته

نخښې زهٔ ښایٔم درته اوس چې کوم صحيح دي پيران

حقه لار کومه ده دَدې درته کَوُمه بيان

دَ صحابه پهٔ عقيده باندې قایٔم وي بالکل

فرضِ عېن علم ئې حاصل وي اؤ کوي پرې عمل

اؤ تر رسول ئې دَ صحبت وي سلسله مسلسل

دهٔ ته دَ نورو دَ اصلاح بيا اجازت هم وي

صاحبِ فېض وي اؤ مصلح بې مروت هم وي

دَدهٔ صحبت کښې دَ الله مينه زياتيږي به

اؤ دَ دنيا مينه چې ده هغه کميږي به

دَ حق عظمت ورو ورو پهٔ زړهٔ باندې خوريږي به

کهٔ داسې وي اؤ ورسره مناسبت هم لرې

مخکښې ورځه ښه وي به دا کهٔ ترې بېعت هم شولې

حقه ده دا کهٔ پهٔ ځوانانو حقایٔق واضح شي

زړهٔ کښې ئې حب الٰهي و نبوي راسخ شي

پهٔ سنت باندې پهٔ عمل باندې دا ټول صالح شي

کاميابيانې بيا زمونږه پهٔ نصيب کښې به وي

ژوند اؤ مرګ دواړه به نعمت وي اؤ هر څهٔ به ښهٔ وي

کاميابيانې دې ټول عمر نصيب کيږي درته

دَ بندګیٔ ښکلي جذبې دې هم درکيږي درته

موقعې دَ خېر دې پهٔ هر کار کښې ملاويږي درته

زده تهٔ اوس رسم شبيري کړې دا دعا ده زما

راضي زمونږ نه دې شي رب دا مدعا ده زما

دَ عقل اؤ دَ زړهٔ مکالمه

پهٔ دې دنيا کښې هر يو کار لره سبب دے پکار

خو دَ هر يو سبب وګوره پهٔ ما دے انحصار

نهٔ يم چې زهٔ ورسره بيا هغه اثر نهٔ لري

خراب شي هغه چې زما ورسره مرسته نهٔ وي

دَ عالم علم شي ضائع چې کوم زما نهٔ مني

زهٔ ورته ځائے پرېږدم غصه چې کله سر ته راشي

چې پهٔ غصه کښې راشي څوک بيا ئې انجام ته ګوره

اؤ چې زهٔ يم نو زما ښکلي انتظام ته ګوره

دې هندوستان ته وو راغلي انګرېزان څنګه

زما پهٔ زور ئې کړو دا خلق غلامان څنګه

دغه ګران کار چې ؤ کړو ما ورته اسان څنګه

زما دَ نش سزا کښې شو هندوستان وران څنګه

لس زره خلق دَ کروړها حکمرانان جوړ شو

حکمرانان صرف نه ، مطلق العنان جوړ شو

دَ دغه ځائے خلقو چې قدر زما نهٔ ؤ کړے

دَدې سزا کښې ورته څومره غم ملاؤ ؤ شوے

دَ چا پهٔ سر کښې چې زهٔ نهٔ يم نو هغه دے مړے

دَ چا ملګرے چې زهٔ شم هغهٔ مېدان دے وړے

چې زهٔ ئې مل يم نو دنيا ورته ملاؤ شي نوي

چې زما نهٔ وي موجوده ترې وي بل چا نيولي

انسان پهٔ زور باندې زما چې دے انسان دے کنه

ژوند ټول زما پهٔ وجه څومره اوس اسان دے کنه

دَ کراماتو معترف مې کل جهان دے کنه

پهٔ دې انسان باندې زما څومره احسان دے کنه

څوک چې مې نهٔ ساتي نو کندې ته ارتاؤ ئې کړمه

پهٔ ناقدرۍ ، چې دي مخونونه دَدوی ، تاؤ ئې کړمه

زهٔ چې پهٔ سر کښې نهٔ يم سر بيا سلامت نهٔ وي

چې مې عزت نهٔ کوي څوک نو ئې عزت نهٔ وي

حکم چې نهٔ مې مني بيا ئې حکومت نهٔ وي

علم سره چې شامل نهٔ شم نو حکمت نهٔ وي

زما دوستانو ته قران اولو الالباب ویلي

اؤ دښمنانو ته تاريخ زما خراب ویلي

زړهٔ عقل ته وائی

ستا لهٔ خبرو انکار نهٔ کوم پوهېږمه زهٔ

حقې وېنا کښې هم لهٔ چانه نهٔ ويرېږمه زهٔ

عقل کښې عقل هله وي چې کله زهٔ ټيک شمه

ټول تباه حال شي سره ستا چې کله ټيک نهٔ يمه

کهٔ تعلق خپل دَ خپل خدائے سره زهٔ ټيک ساتمه

نو بيا ټيک وينمه ټيک وایٔمه اؤ ټيک اورمه

کله چې ټيک يم دَ دنيا ټول نظامونه ټيک شي

ته هم بيا ټيک شې اؤ ټول بيا دَ ستا کارونه ټيک شي

چې زهٔ شم ټيک نو لهٔ قران نه هدايت اخلم

علم نافع شي دَ عالم اؤ ترې حکمت اخلم

دَ حق الهام سره شېطان نه حفاظت اخلم

دا نور هم ښهٔ شي چې دَ نفس زهٔ تربيت اخلم

دَ حق پهٔ نُور باندې هر کار مو نُوراني شي کنه

فېل بيا پخپله ټول سکيمونه شېطاني شي کنه

کهٔ تهٔ زما متابعت کړې بلندي به وينې

اؤ پهٔ خپل ځان کښې ښه رښتيا عقلمندې به وينې

اؤ پهٔ اعمال دَ شريعت بيا پابندي به وينې

پهٔ نتيجه کښې يقيناً هنر مندي به وينې

کهٔ ته زما ځنې باغي شوې نو لعنت دے پهٔ تا

شېطان دې دوست دے دغه نفس بيا مسلط دے پهٔ تا

کهٔ خوش قسمته چا پهٔ ذکر منور زهٔ کړمه

نو زهٔ بيا لار دَ هدايت پخپله ووينمه

پهٔ دغه لار دَ هدايت چې زهٔ روان شمه

کاميابي حاصلوي چې څومره مخکښې ځمه

دَدهٔ پهٔ مخ باندې اثر دَ اطمينان به وي

هم کامياب اؤ خوش نصيب فرحان خندان به وي

کهٔ تهٔ دا غواړې چې پهٔ ما تهٔ حکومت وکړې

ستا خام خيالي ده دَدې چرته نهٔ همت وکړې

تهٔ ئې محکوم نو هسې نه داسې حرکت وکړې

تاته پکار دي چې دَ نفس مخالفت وکړې

کهٔ تهٔ زما نهٔ شوې دَ نفس به تهٔ بيا جوړ شې غلام

لږ سر اوچت کړه دَ قارون خو لږ وګوره انجام

کهٔ تهٔ زما نهٔ ئې نو نفس به بيا پهٔ تا سور شي

اؤ ستا لهٔ خوا به پهٔ خپل ځان باندې بيا ظلم زور شي

ستا رجسټر دَ عمل ستا پهٔ بد عمل به تور شي

انجام کار به يقيناً ستا پهٔ قسمت کښې اور شي

سر باندې تاته ګرزېدل جوړې اسان ښکاري

چې پهٔ دې کار کښې اوړيدلي دې چشمان ښکاري

پکار دي تاته پهٔ جذباتو حکومت وکړې تهٔ

فضولياتو کښې دَ نفس مخالفت وکړې تهٔ

هره خبره کښې ښهٔ دهٔ ته هدايت وکړې تهٔ

بې وقوفانو ته پهٔ ښهٔ شان نصيحت وکړې تهٔ

ځکه دا واوره ماسره تهٔ جنګېدل ونهٔ کړې

زما نه اخله کړه ئې مخکښې ځان سره کهٔ ښهٔ کړې

شريعت دَ دوی محاکمه کوي

دَ عقل کار دے پهٔ جذباتو حکومت کول

دَ سليم قلب پهٔ هر يو څيز کښې حمايت کول

دَ نفس دَ شر نه دَ اعمالو حفاظت کول

پهٔ دغه شان دَ شريعت متابعت کول

عقل ناقص دے چې جذباتو نه مغلوب شي کله

پهٔ لغوياتو خرافاتو کښې چې ډوب شي کله

عقل پابند دَ شريعت چې وي رڼا وي دا

اؤ بيا دَ نُور دَ فراست ښکلي جلوه وي دا

سفلي جذبات دپاره کهٔ يو ذريعه وي دا

حق نه دَ منعې دَ شېطان يوه آله وي دا

ده ذريعه عظيمه دا دَ فقاهت دپاره

دَ عالمانو ذريعه دَ دين خدمت دپاره

زړهٔ کښې پهٔ لار يو الهامات کهٔ دَ شېطان راځي

پهٔ بله لاره الهامات هم لهٔ رحمٰن راځي

حواس خمسه ته احکام لهٔ دې هر آن راځي

چې دا شي جوړ نو هله پوهه دَ قران راځي

حواسِ خمسه پهٔ زړهٔ باندې اثر هم اچوي

دَ خېر خبرو سره دهٔ باندې شر هم اچوي

دې خواهشاتو نه دَ نفس چې شي شېطان خبردار

نو يو خوراک دَ وساوسو کړي ترې جوړ دا مکار

کهٔ پهٔ دې باندې څوک بدبخته شي عمل ته تيار

هغه به خپله دَ ګناه کندې ته ځان کړي ګزار

ځان چې څوک بچ کړي ترې پهٔ عقل هغه پاک پاتې شي

دَ شېطان لاس کښې دَ هغهٔ دغه خوراک پاتې شي

اصلي عقلمندي

زړهٔ کهٔ جوړ نهٔ وي نو ددهٔ بيا ټيک کېدل پکار دي

اؤ هم دَ عقل استعمال صحيح کول پکار دي

دَ نفس غویٔے پهٔ تربيت راغورزول پکار دي

صحيح رشته دَ دو پهٔ مينځ کښې جوړول پکار دي

دا څلور کاره دي هم دې ته طريقت وائی

پهٔ څهٔ چې کيږي دغه دې ته بصيرت وائی

چې څوک کوي کارونه دا ، هغه شي شېخ بللے

دغې دپاره طريقت وي اؤ شي شېخ نيولے

دَ خپل احوالو اطلاع هم دوی ته شي ورکولے

دَدوی سره علاج دپاره شي تعلق ساتلے

لېکن دا شېخ چې هم صحيح وي وي ئې ټيک سلسله

پېژندګلو ئې ده پکار چې لار صحيح شي خپله

پهٔ اتهٔ نخښو دَدهٔ باندې اوس تهٔ پوه کړه ځان خپل

دَ صحابه پهٔ عقېده باندې قائم وي بالکل

فرضِ عېن علم ئې حاصل وي اؤ کوي پرې عمل

اؤ تر رسول ئې دَ صحبت وي سلسله مسلسل

دهٔ ته دَ نورو دَ اصلاح بيا اجازت هم وي

صاحبِ فېض وي اؤ مصلح بې مروت هم وي

شېخ چې ملاؤ شي کله داسې مهٔ کوه انتظار

لاس ورکوه ئې لاس کښې، زړهٔ کړه تهٔ پهٔ دې خپل بېدار

عقل پهٔ مينه کړه دَدهٔ منلو ته ښهٔ تيار

پهٔ علاج باندې ئې شبيره کړه روغ نفس خپل بيمار

دَ نفس ذره ذره مئین پهٔ شريعت به شي بيا

جوړ لامبوزن ښهٔ دے دَ بحرِ معرفت به شي بيا

دَ تراؤ پهٔ باره کښې مکالمه

مياشت دَ رمضان شوه را پهٔ سر وايه زما استاده

تراوې څهٔ وي اؤ پهٔٔ دې کښې به وي څو رکعته

رسول يوولس رکعتونه همېشه دي کړي

اتهٔ شامل پهٔ تراؤ شو باقي وتر شوي

اتهٔ رکعته تراوې شوې پهٔ رمضان کښې ښکلي

پهٔ دې سنت باندې عمل دې زمونږ ولې نهٔ وي

کړي رسول دي دا نو مونږ ته هم کول دي دغه

چې ده محفوظه ځکه لار مونږ ته نيول دي دغه

مونږه پرې فخر کړو پهٔ غاړه زمونږ يو پړے دے

دے دَ سنت ځکه زمونږ خوښ دے اؤ ډېر ښکلے دے

محمديان يو مقلد چې دے هغه غلے دے

پهٔ شلو باندې مقلد بې ځايه ډېر ستړے دے

هم اساني ده هم ثواب دے اؤ هم دا مينه ده

اتهٔ ثواب اؤ شل بدي خبره دا سپينه ده

دَ استاد جواب

زويه خبر شه حق پهٔ دين کښې به وي څنګه موندل

مونږ ته پهٔ دې کښې دي کتاب اؤ پهٔ سنت باندې تلل

دغه سنت لهٔ صحابيانو مونږ ته دي اخستل

دَ خلفائې راشدينو طريقه خپلول

ښودلي داسې طريقه راته رسول ده دَ دين

کوم چې دا پرېږدي نهٔ دَ دين شي بيا اؤ نهٔ دَ سادين

عمرؓ راجمع صحابيان چې کړو پهٔ شلو باندې

دا صحابيان وو وکړه سوچ دې مسایلو باندې

وو دوی حريص پهٔ طريقه دَ نبي تللو باندې

ولې عمرۚؓ نه تپوس نهٔ کړي دې کولو باندې

معلومه شوه دوی طريقه دَ نبي دا ګڼله

ورباندې پوه وو طريقه دوی دا صفا ګڼله

عثمانؓ عليؓ ورستو هم دا طريقه وساتله

حسنؓ عمرؒ معاويهؓ هم ونهٔ کړله بله

پهٔ تواتر سره جاري ده پهٔ حرم کښې ګله

واوره بيا دا کهٔ دا خبره تاهم ومنله

دَ اهل حق نه ګورې ځان کله جدا نهٔ کړې

کوم چې خودرو دي پهٔ هغوی ځان تهٔ خطا نهٔ کړې

دَ مخکښې خلقو تحقيقات پهٔ دين کښې دي مقدم

دَدې فتنو دَ دور نه زيات ښهٔ دي دا ده مسلم

دا مذهبونه چې څلور پاتې دي دي محترم

پهٔ دوی کښې يو را ټينګول دي دا طريق دے محکم

دې سره تهٔ لهٔ شر دَ نفس نه همېشه به بچ شې

دا نصيحت کهٔ وساتې دَ زړهٔ سره به بچ شې

تاچې حديث کړو بيان دې کښې يو راوي دے منکر

اؤ دَ عمل دَ صحابهؓ کړو مې بيان هم اثر

ټولو راويانو نه هم دا صحابيان ټول دي برتر

وو فقهاء وو متقي اؤ بيا پهٔ دو کښې عمرؓ

څومره مضبوط ؤ ولې مونږ ورسره نهٔ شو دې کښې

وايه پخپله چې څهٔ وکړو اوس اؤ څهٔ شو دې کښې

دَ شاګرد توبه

زما توبه ده زهٔ ډېر زيات يمه ګستاخ ګنهکار

چرته هغوی عاشقان اؤ چرته زهٔ يمه بدکار

زهٔ اوس منم دَ هغوی لار يم لهٔ خپل قول اوس وېزار

تا زهٔ صحيح کړم دې کښې اوس بس تهٔ زما ئې سردار

شبيره غور کوه پهٔ دې کښې څهٔ کول دي مونږ ته

دَ صحابيانو منل اؤ ورپسې تلل دي مونږ ته

وسوسې

ښکاري چې جوړ شولو زما دَ تباهیٔ صورت

ډېر مشکل ښکاري مې لهٔ دې اوس دَ خلاصیٔ صورت

دعا کومه خو دعا زما قبليږي نه

پهٔ دم اچولو باندې هم حالت سميږي نه

چې زهٔ کوشش کوم دَ څهٔ نو هغه کيږي نه

ذهن مې کار دے پرېښودلے اوس پوهيږي نه

چې څهٔ کول وو وشو اوس جوړ څهٔ کېدلے نهٔ شي

پهٔ ژړا مړ شوم رانه نور اوس ژړېدلے نهٔ شي

دي تکليفونه مسلسل ، يمه کمزورے انسان

نور مې برداشت نشته څهٔ وکړمه پهٔ دې يم حېران

څوک داسې شته دے چې زما دغه مشکل کړي اسان

نور خو پهٔ ما کښې طاقت نشته دَ برداشت اؤ سامان

دَ تسلۍ نهٔ لرم هر طرف تيارهٔ وينمه

مصيبتونه بس پهٔ ځان باندې سوارهٔ وينمه

پهٔ نصيحت نهٔ لرم کار لهٔ دې نه څهٔ جوړيږي

بره اؤ لاندې هر طرف زور دَ تيارهٔ جوړيږي

بس چې زهٔ مړ شم ښه به وي سوچ مې پهٔ زړهٔ جوړيږي

هسې هم بوج يم پهٔ دنيا لهٔ ما څهٔ نهٔ جوړيږي

دغې دنيا کښې پهٔ ارام هم مړکېدلے نهٔ شم

زهٔ خو ټول لوټ شوم بې وسۍ کښې څهٔ کولے نهٔ شم

تسلي اؤ علاج

واوره زما دَ وساوسو ښکار يو عرض وروره

بيا پهٔ دې باندې سوچ لږ وکړه لږ دا هم وګوره

دنيا دپاره دې دنيا ته ستا راتلل نهٔ دي

خپله مرضۍ باندې لهٔ دې دنيا نه تلل نهٔ دي
کهٔ څهٔ مشکل وي پهٔ دې وجه مړهٔ کېدل نهٔ دي

چې پهٔ دې باندې اخرت کښې سوزيدل نهٔ دي

پهٔ مشکلاتو کښې ملاؤ شي دَ همت لارې

دا تکليفونه چې دي دادي دَ جنت لارې

تاته ملاؤ چې دلته کښې شو تکليفونه څومره

خبر ئې څهٔ تهٔ چې پهٔ دې به وي اجرونه څومره

شو پهٔ جنت کښې تيار تاته نعمتونه څومره

پهٔ دې به رشک کوي قيامت کښې خلقتونه څومره

چې دَ چا نهٔ وي نو دَدې هغوی ارمان به کوي

خدائے پاک پهٔ تا باندې چې دومره ډېر احسان به کوي

بعضې مقام خپل حاصل نهٔ کړي عبادت باندې

پهٔ نوافل تلاوت ذکر سخاوت باندې

هغوی بيا وشي ازمېښتلے مصيبت باندې

کړي سرفراز پهٔ دې الله ئې پهٔ نعمت باندې

دَ خدائے کارونه چرې نهٔ وي لهٔ حکمت نه خالي

چې دَ خدائے در نه خالي لاس کله شي تلے سوالي

فائدہ هر حال کښې ملاويږي پرې کوه تهٔ دعا

يا چې کوم غواړې شي ملاؤ پهٔ دې دعا به تاته

يا به دا بچ کړي لهٔ راتلونکي مصيبت نه تا

يا ذخيره به اخرت کښې شي دَ اجر دغه

ذخيره دا چې وويني نو دا به وائې ګلې

کاش دعا ګانې پهٔ دنيا کښې مې نهٔ وے قبولې

دغه رښتيا دي چې دښمن زمونږ شېطان دے ډېر

بدګماني پهٔ خدائے کول ګورې نقصان دے ډېر

خدائے پاک پهٔ مونږه خو زمونږ نه مهربان دے ډېر

ستا پهٔ خبرو خو زما عقل حېران دے ډېر

عافيت غواړه کهٔ بيا هم څهٔ تکليفونه راشي

او کوه صبر چې پهٔ دې ډېر رحمتونه راشي

پهٔ دعاګانو يه مشغول پرې ستړے کېږه مه

دغه خپل کار ګڼه ورځه مخکښې ، ودرېږه مه

لار دَ تعجيل چې ده پهٔ دې باندې ستنېږه مه

اميد پرېنږدې پهٔ دې لاره ، محرومېږه مه

ورته ژړا فرياد کوه چې ئې زاري خوښه ده

دَ عاجزۍ اؤ مسکينۍ برخه هغهٔ څښه ده

دَ وسوسو ختميدل

جزاک الله چې کړم دې بچ لهٔ غورزېدو نه اور کښې

بچ شوم لهٔ پنجې دَ شېطان نه چې دے ؤ ښهٔ زور کښې

دَ مايوسيو لاره دغه دے پرېږدمه اوس

جال دَ شېطان چې ماته جوړ ؤ دا شلومه اوس

زړهٔ دَ خپل رب پهٔ لوري دادے تاؤومه اوس

اؤ کنکشن دَ ذکر زړهٔ کښې لګومه اوس

دا نصيحت ښکلے لهٔ زړهٔ نه قبلومه اوس

منم دَ خدائے به ، اراده پخه کومه اوس

ټوټې ټوټې کهٔ شومه دلته مايوس کېږم به نه

چې صحيح کار وي لهٔ هغې نه وروستو کېږم به نه

اوس دَ شېطان پهٔ وسوسو زهٔ غلطېږم به نه

ما دې خدائے معاف کړي خوږ الله نه خفه کېږم به نه

زهٔ دَدې مينې پهٔ دنيا کښې نن قدم کښېږدمه

شبيره کوږ نه ، مطمٔن شه ، دادے سم کښېږدمه

معاملات

زما استاد جي ورته ګوره دا حالات څنګه دي

دي چې پهٔ نوم ديندار دَ دغو معاملات څنګه دي

ګورمه زهٔ چې بعضې خلق ښهٔ نمونځونه کوي

پټکې پهٔ سر لري ، تسبو باندې ذکرونه کوي

دَ نمونځ اودس دپاره خلقو کښې ګشتونه کوي

خو پهٔ دهوکو باندې دوی خپل کاروبارونه کوي

مسلماني کهٔ دغه ده منافقت څنګه وي

دَ داسې خلقو دَدې زړهٔ داسې حالت څنګه وي

دوی ديانت زما پهٔ خيال کښې بالکل نهٔ پېژني

اؤ امانت نه يا خبر نهٔ یٔي يا دا نهٔ مني

دَ شريعت پهٔ زرکاڼي باندې ځان نهٔ سنجوي

خپل ځان دپاره داسې فکر مناسب نهٔ ګڼي

چې ئې صورت ته وګورې نو فرښتې ښکاري

اؤ پهٔ عمل کښې ئې دَ شېطان سره رشتې ښکاري

پهٔ خوشحالۍ غم کښې سنت باندې چليږي نه

ويرېږي خلقو نه لهٔ خدائے ځنې ويريږي نه

دَ شريعت پهٔ لاره بالکل روانيږي نه

کهٔ وعده وکړي چا سره نو پوره کيږي نه

قول و عمل کښې تضاد دا منافقت دے کنه

دوی ته چې ګورم پهٔ زياتي زما حېرت دے کنه

دَ استاد تحقيق

زويه افسوس دے چې دَدوی هم دغه شان حالت دے

سر زمونږ ټيټ دے ، داسې ښه نهٔ ده ، دا کار غلط دے

اوس شريعت خو خلق صرف عبادات ګڼي

معاشرت بس اوس رسوم و مدارات ګڼي

معاملات اوس تکلف اؤ مشکلات ګڼي

بس پهٔ څيزونو دَ دنيا کښې خپل نجات ګڼي

ځان دوی معذور ګڼي دَ دين پهٔ مسایلو کښې اوس

بس مستغرق دي دَ اعمالو فضایلو کښې اوس

اؤ باوجود دَدې دوی ځان ولي الله ګڼي

اؤ دَ قانون نه دَ الله ځان مستثنيٰ ګڼي

لهٔ عالمانو مشايخو ځان اعلیٰ ګڼي

ځکه دَدوی نصيحتونه بس هوا ګڼي

داسې ښکاريږي دَدې خلقو شريعت دے جدا

دَدوی انداز و طريقه اؤ مصلحت دے جدا

تر کومې نهٔ چې شي تيار دوی تربيت دپاره

تر څو خپل زړهٔ چې حاضر نهٔ کړي شريعت دپاره

زړهٔ دَ اخلاصه تيار نهٔ شي دې محنت دپاره

اراده ونهٔ کړي دَ خدائے دَ محبت دپاره

نو دا دَ نفس جالونه دي چې دا به څنګه شلوي

څنګه دَ چال نه دَ شېطان به دوی خپل ځان بچ کوي

ترڅو چې نرمه دَ زړهٔ زمکه نهٔ کړي ذکر سره

مجاهدې سره دَ نفس خپل ، ختمه نهٔ کړي نشه

اؤ دَ بتانو دَ اثر پرېنږدي زړهٔ کښې ذره

اؤ بنيادونه دَ دوی زړهٔ کښې ختم نهٔ کړي خپله

خپلې مرضۍ ته به دوی نوم دَ دينداریٔ کيږدي

ټول قدمونه به دَ زړهٔ دَ بيمارۍ کيږدي

دَ خپل اصلاح دوی کاش چې خپله اهميت ومني

دَ شېخ کامل دَدې دپاره ضرورت ومني

خپلې خبرې ټولې پرېږدي حقيقت ومني نهٔ نصيحت دا چې دوی خپل مخالفت ومني

دَ ادخلوا في السلم کافة دا تشريح محسوس کړي

پهٔ پوره دين دَ چلېدو حکم صريح محسوس کړي

بيا عبادات سره نېکيانې دو ګټل زده کړي

بيا بچ کؤ ته ئې معاملات صفا کول زده کړي

معاشرت کښې دَ حق نُور هم خورول زده کړي

اؤ خپل باطن پهٔ ښهٔ اخلاق روښانول زده کړي

دَ ټيک کولو دا کوشش دې همېشه شي جاري

پهٔ خطاګانو استغفار اؤ عظيم رب ته زاري

اؤ چې څوک ټيک وي څومره دومره ورته ټيک وايه

مخکښې نور ستون شه مهٔ ودرېږه اوس پهٔ دغه لاره

دَ ترقۍ پهٔ پاڼکو ورځ پهٔ ورځ ختل غواړه

دغه موقع خو دَ عمل و کاميابۍ ستاده

مونږ هررکعت کښې چې دعا دَ هدايت غواړو

لاره ښه نېغه اؤ پهٔ دې استقامت غواړو

ګوره مطلب دَ تسلسل څهٔ دے دَ دغې دعا

اؤ دَ انعمت عليهم پهٔ کښې څهٔ ده مدعا

پهٔ هر رکعت کښې ولې مونږ ته دي وئيل فاتحه

پهٔ دے امين ولې ملاؤ شي مقام مونږ ته اعلیٰ

چې کله مونږ لهٔ هدايت ځان مستغني نهٔ کړلو

پهٔ لاره نېغه صرف ځان چرته مونږ ونهٔ ګڼو

پهٔ نُور دَ وحي مونږ دَ حق مشاهده وکړلے

صحيح غلط کښې امتياز مو ښهٔ صفا وکړلے

دَدې پاره مو پهٔ نفس مجاهده وکړلے

زړهٔ کښې پهٔ ذکر انتظام مو دَ رڼا وکړلے

دغه دوه کاره ښهٔ دَ شېخ پهٔ نګرانۍ کښې وشوے

دَ بوډا والي انتظار نه ، پهٔ ځوانۍ کښې وشوے

دَ شاګرد پوهېدل

استاد جي خدائے دې همېشه تا سلامت وساتي

ستا پهٔ ارشاد و تلقين کښې دې هدايت وساتي

څومره پهٔ مينه دې راوښودله لاره حقه

سبحان الله ما شاء الله څومره پرې راغله مزه

زما پهٔ خيال کښې اوس راغلي چې ده دا خبره

چې دا ټول دين نن زهٔ دَ زړهٔ سره تسليم کړمه

اؤ بتدريج بيا دغه دين ټول حاصل هم کړم

او استعمال دَدې دپاره وسائل هم کړم

دَ فرض عېن علم تعليم لهٔ علماء نه واخلم

اؤ تربيت دَ خپل نفس زهٔ لهٔ صوفياء نه واخلم

سبق دَدې زهٔ لهٔ خپل شېخ با صفا نه واخلم

کاميابۍ دپاره کار زهٔ دَ دعا نه واخلم

شبيره دغسې تکل دَ تربيت مې وکړے

نفس و شېطان نه پهٔ دې باندې حفاظت مې وکړے

دَ اختلاط ناجنس نه پرهېز

استاد جي ښهٔ پهٔ مشکلاتو کښې ګېر شوے يمه هېڅ حل ئې نهٔ راځي څهٔ ووايمه څهٔ وکړمه

کوم پرده دار چې دي هغه هم پرده دار نهٔ دي

هم دغه شانې زما بعضې رشته دار نهٔ دي

لهٔ کزنانو چې پردې ته څوک تيار نهٔ دي

وائی دا خويندې دي دَ حق دوی تابعدار نهٔ دي

مونږ کهٔ زر ځله وايو دا دَ شريعت دي خلاف

نو هغویٔ وائی بزرګه وروره مونږ به کړې لږ معاف

پرده کوي خو بس هغه چې رواجي ده کومه

دَ شريعت کله مني چې دا کجي ده کومه

پهٔ ترقۍ ده چې پهٔ دې کښې ازادي ده کومه

لهٔ مشرانو وينو مونږ چې بې حسي ده کومه

دې مشرانو پهٔ دې باندې پټې کړي سترګې

دنيا دپاره ښې لري دوی غړيدلي سترګې

رشته دارانو کره مونږه کله تللے نهٔ شو

دَ غېر محرم سره چې لاس ملاولے نهٔ شو

لاس چې رامخکښې کړي انکار ترې بيا کولے نهٔ شو

پهٔ انکار باندې چې ئې وران مخ بيا ليدلے نهٔ شو

کله چې نهٔ ځو نو راځي صله رحمۍ کښې نقصان

بې رخي دا ګڼلے شي ځکه ډېر زيات يم حېران

هم دغه حال زمونږ پهٔ مخکښې پهٔ دفتر کښې راځي

بې مروته شي ګڼلے چې پرده څوک کوي

مونږ وايو خېر دے څهٔ پروا نشته کهٔ دوی خفه وي

پوښتل دي دا چې طريقه زمونږ غلطه نهٔ وي

درخواست دے تاسو نه دَدې شافي جواب راکړیٔ

پهٔ دې راحت راته لهٔ دې ذهني عذاب راکړیٔ

دَ استاذ جواب

اے زما زويه دا مشکل خو نن صبا ډېر عام دے

خور شوے څومره پهٔ ماحول کښې دَ شېطان دا دام دے

پهٔ شريعت کښې خلق هم دَ نفس منل کوي

چې مطابق نهٔ وي دَدې ډډه کول کوي

ظاهر ديندار هم دې کښې سترګې پټول کوي

لهٔ عقل کار نهٔ اخلي اؤ نهٔ شرمېدل کوي

بې وقوفان دا ويښه باندې اودهٔ شوي چې دي

دوی ته معلوم دي ټول، پټ نهٔ دي ترې چې دې کښې څهٔ دي

کزن ته خور وائی خو صرف وي پهٔ خولهٔ بس وئیل

ګرمو جذباتو کښې ممکن بيا دَ هر څهٔ وي کېدل

خو چې څهٔ وشي نو پهٔ دې باندې بيا وي ژړېدل

بې حيايَۍ ته کړي لار جوړه سترګې دا بندېدل

دَ خدائے نه زيات څوک هېڅ يو کار کښې پوهېدلے نهٔ شي

دَ ولو مينځ کښې عېب پخپله څوک ليدلے نهٔ شي

دے ضرورت چې مفسدات دَدې بيان شي ښهٔ

چې مسائيل دي دَدې کوم هغه عيان شي ښهٔ

چې شي عمل ښهٔ ورسره پوخ هم ايمان شي ښهٔ

مسلمانۍ ته بيا تيار مسلمانان شي ښهٔ

دَمحمد سره وفا کوه نو خدائے بيا ستا دے

چې څوک حاصل کړي دا حالت نو ترې راضي الله دے

نور کهٔ بچ کيږي يا نه ځان خو بچ کول پکار دي

کم از کم ځان پهٔ شريعت خو چلول پکار دي

چې طريقه دَ خوږ نبي ده خپلول پکار دي

اهل و عيال ته هم دا هرڅهٔ رسول پکار دي

کهٔ پرده نهٔ کوي څوک سترګې ټيټولے خو شو

لهٔ زهرو ډک غشو دا خپل زړهٔ بچ کولے خو شو

چې مقامات کوم خطرناک دي ورته تلل نهٔ دي

خپله مرضۍ باندې ځان خپله نښلول نهٔ دي

دَ غېر محرم سره خپل لاس ملاؤول نهٔ دي

اؤ دَ هغوی مخکښې پخپله خو راتلل نهٔ دي

دَ شريعت ده هر يو کار کښې اتباع لازمه

صله رحمۍ نه ئې ده لويه مرتبه لازمه

رشته داران ټول ښهٔ پهٔ مينه پوهول پکار دي

چې دي احکام دَ شريعت ترې خبرول پکار دي

ګني دا يو حديث پاک ورته ښودل پکار دي

کهٔ بيا هم نهٔ مني نو ځان ترې بچ کول پکار دي

پهٔ معصيت کښې دَ خالق ، نهٔ دي منل دَ مخلوق

څنګه ممکن دي پهٔ هر حال خوشحالول دَ مخلوق

مقرر کړي دغه ټول دي پاک الله حقونه

دَ خپلو اؤ همسايه ګانو ستا زما حقونه

پوره کول دَ خدائے دپاره دي ټول دا حقونه

مګر لهٔ خدائے نه باغي نهٔ کړي مونږه دا حقونه

دې کښې قانونِ الٰهي نه بغاوت ونهٔ شي

چې دَ خدائے خوښ نهٔ وي څهٔ داسې حرکت ونهٔ شي

وادهٔ چې چا سره ممکن وي غېر محرم دے هغه

پرده لازمه پهٔ هغهٔ ده چې مسلم دے هغه

څوک چې دَ رب حکم مني نه نو مجرم دے هغه

حکم هر يو چې دے دَ خدائے نو ښهٔ محکم دے هغه

کله دَ نفس دپاره تهٔ رشته داري مهٔ پرېږده

رشته دارۍ دپاره کله بندګي مهٔ پرېږده

دَ شاګرد اقرار

استاد جي ډېر ښهٔ زما زړهٔ مو ډېر خوشحال کړلو

پهٔ ښهٔ دليل راته بدل مو دَ زړهٔ حال کړلو

ماتول حکم دَ الله پهٔ هېڅ صورت نهٔ دي ښهٔ

راګرځول دي دَ خدائے پاک پهٔ لور دَ هرچا زړهٔ

رشته داران قائلوم به پهٔ دې باندې زهٔ

چې ما لهٔ رب لرې کوي زما دے کار پرې څهٔ

چې خدائے سره نهٔ وي دَ بل چا سره څنګه وفا

بنده شبيره لهٔ خپل خدائے کېدے شي څنګه جدا

وادهٔ کول ( مور ځوی ته وائی)

زويه دا زړهٔ مې غواړي تاته چې وادهٔ وکړمه

پهٔ دغه باندې تسلي اوس دَ خپل زړهٔ وکړمه

وادهٔ ستا وشي ډېر شاندار زما زړهٔ غواړي دا

داسې شاندار چې ئې ارمان دَ داسې ونهٔ کړم بيا

دَ وليمې دَ انتظام خو بس يو شان وي جدا

اؤ پهٔ تزيين و آرائش ئې هر يو کس شي فدا

داسې وادهٔ وے چې دَدې بل څهٔ مثال نهٔ وي

وادهٔ دې ولې بې مثال زما دَ لال نهٔ وي

پهٔ خاندان کښې دَ هر چا دې کښې دعوت وکړمه

دَ خپل عزت پهٔ خاطر زهٔ دَدوی عزت وکړمه

کړمه ناراض پکښې پخلا بيا ئې خدمت وکړمه

دَدې نېک کار دپاره دې کښې څهٔ محنت وکړمه

چې مخالف دي نو هغه پخلا کول دي دې کښې

تانه زهٔ ځار شم دوی ټول کور ته راوستل دي دې کښې

ځوئے مور ته وائی

مورې دا ټيک ده چې وادهٔ کول سنت عمل دے
خو کهٔ هر کار پهٔ دې کښې وي پهٔ سنت بيا اصل دے

تا دَ وادهٔ چې زما وښودله کومه نقشه

چې سوچ کوم ورته دَ پلار وس کښې مې دا خو نهٔ ده

ځکه چې دې کښې پهٔ هر کار باندې به لګي پېسه

کهٔ پېسې نشته ورسره نو بيا به کيږي څنګه

کهٔ وسائل نهٔ وي دَدې نو بيا څهٔ وکړو مونږه

چې کوم مو وس کښې وي هغه ولې ونهٔ کړو مونږه

مور وائی

زويه دا ټيک ده چې دَ پلار خو دې طاقت نشته دے

ولې دوستانو کښې ئې هم څهٔ حېثيت نشته دے

قرض اخستے شي مايوسۍ ته څهٔ حاجت نشته دے

دا لږه زمکه ده دَدې هم ضرورت نشته دے

دا دې کړي خرڅه پهٔ الله باندې ساته تهٔ يقين

ولې خفه کړمه پهٔ دې کښې دا خپل ځوئے زهٔ نيازبين

ځوئے وائی

پهٔ خدائے يقين کهٔ وي نو بيا پهٔ شريعت تلل دي

دَ الله پاک دَ نازولي پهٔ سنت تلل دي

کهٔ رکاوټ وي څهٔ پهٔ دې کښې پهٔ همت تلل دي

دروغ پرېږدو به مکمل پهٔ صداقت تلل دي

مونږه به ويره لهٔ چا نهٔ کوو لهٔ خدائے به کوو

پهٔ هر يو حال کښې دَ هغهٔ دَ خوښې خيال به ساتو

ولې وادهٔ کښې دَ علی زهٔ پېروي ونهٔ کړم

ولې پهٔ شانې دَ هغوی ښه سادګي ونهٔ کړم

ولې روان شم پهٔ غلطو اؤ صحيح ونهٔ کړم

دَدې سره ښه دَ خپل زړهٔ زهٔ تسلي ونهٔ کړم

دَ خپل محبوب سره پهٔ دې کښې مونږ وفا وکړو

زړهٔ لهٔ دې ذوق نه مونږ هېڅ کله اوس جدا نهٔ کړو

راځي مزو پسې به دور دَ تکليفونو ډېر

ژوند به خراب کړو آئنده پهٔ دې قرضونو ډېر

وو به مشغول دَ اداکولو پهٔ سوچونو ډېر

څومره دي خلق تباه کړي دې کارونو ډېر

قرض خو جنډه ده دَ ذلت ولې اوچته کړو دا

پهٔ ختمېدو دَدې رسمونو ښهٔ به ښکته کړو دا

چې پهٔ کوم کار کښې وي ذلت دَ اخرت و دنيا

هغه کار ولې مونږه وکړو خوږې مورې زما

خلق پهٔ هېڅ نهٔ خوشحاليږي درته وايمه دا

خلق خوشحال به نهٔ شي تانه شي خفه به الله

اوس به بابا نه پهٔ دې کار کښې مشوره واخلمه

ما به کړي پوه پهٔ دې کښې زهٔ کهٔ پهٔ دې پوه نهٔ يمه

پلار خبره کوي

زويه دَ مور چې اراده دې وه زما وه دغه

ستا دَ بيان نه پس زهٔ وينم نهٔ شوه پاتې هغه

ښکلي خبره چې تا وکړه شم پهٔ دغې فدا

دَ خدائے خبره منم ، نشته مې پهٔ خلقو پروا

خلق هېڅ حال کښې هم لهٔ هېچا خوشحاليږي نه

خېر دے خفه دې شي خو خدائے دې خفه کيږي نه

فېصله داده چې به مونږه پهٔ سنت چليږو

مونږ دَ خدائے پاک چې لا محدود دے پهٔ حکمت چليږو

مونږ به پهٔ سچه پهٔ يقين پهٔ هدايت چليږو

ناپوهه خلقو سره به مونږ پهٔ معذرت چليږو

زما بچے داسې به جوړ شې تهٔ خادم دَ رسول

دغه شان ډک دې شي دَ نُور نه هر مسلم دَ رسول

مور وائی

ولې شم وروستو دې کښې زهٔ دَ حق منلو نه اوس

توبه کومه پهٔ رښتيا خيالونو خپلو نه اوس

او نور شوقونه پهٔ خپل زړهٔ کښې لهٔ ساتلو نه اوس

سنت باقي لاس مو اوچت لهٔ نورو بلو نه اوس

دا زندګي پهٔ دې شبيره خوشګواره به شي

لار دَ جنت پهٔ دغه شانې ښه تياره به شي

دَ غم پهٔ باره کښې ( شاګرد وائی)

استاد جي ما خو عجيبه شان نظاره وليده

پهٔ تحير کښې لاړم زهٔ چې مې هغه وليده

ما واورېدل چې دَ يو دوست مې پلار وفات شولو

زر زر تکل مې جنازې ته بيا دَ تلو وکړلو

دَ ژړاګانو شور دَ کور نه دَ هغوی راتللو

ماحول غمژن پهٔ شور دَ ښځو ؤ دا ما ليدلو

ښځې خو ښځې چې سړي هم ژړېدلو هلته

ښهٔ دَ ژړا ئې هم شکلونه جوړلو هلته

دغه ژړا دَ سړو ماته مصنوعي لګېده

اثر پرې نهٔ ؤ بيا، چې صرف سرسري وه دغه

ژړا دپاره هر سړي دَ مخ کړه جوړه نقشه

دَدې دپاره چې ظاهر شي هغه ډېر دے خفه

کټ شو اوچت دَ جنازې اؤ مخکښې تلل شروع شو

نو پهٔ اوچت اواز کلمه پهٔ خولهٔ وئیل شروع شو

دَ جنازې نه پس دَ مړي مخ کتل شروع شو

دَ تعزيت نه پس ډېر خلق ورو ورو تلل شروع شو

پهٔ دغه شان ئې حاضريانې لګېدل شروع شو

اخر چې ختم شو دَ کټ اوچتېدل شروع شو

قبر ته لاړو بيا دَ مړي دَ تدفين دپاره

کاش محنتونه دغه ټول شي زمونږ دين دپاره

مړے پهٔ قبر کښې وروورو بيا کوزول شروع شو

تړې لهٔ پاسه پرې پهٔ خټه لګېدل شروع شو

قبر کښې خاوره پهٔ بيلچيو اچول شروع شو

اؤ دې نه پس بيا تلاوت پرې هم کول شروع شو

دعا نه پس دَ رسم قل هلته کښې وشو اعلان

پهٔ اورېدو باندې دَ رسم نوم زهٔ شومه حېران

درې ورځې ښهٔ پهٔ دغه کور کښې دعوتونه کېدل

پوه خلقو دې ته چې کتلو نو به حېرانېدل

دَ غم پهٔ کور کښې پهٔ خندا بړچا خوراک سخاک کول

رشته داران وو اؤ دوستان وو بس دَ دوی تلل راتلل

زهٔ پرې حېران ووم نور هم حېرانېدمه پهٔ دې

دَ دوست پهٔ غم کښې ؤ بل غم پرېشانېدمه پهٔ دې

پهٔ رسم قل کښې خولوستل راته ډېر کم ليدے شو

دَ خپل ګپ شپ نه دې دپاره څوک فارغ کېدے شو

مېله ټېله لکه وادهٔ وه خلق تلے راتلے شو

اؤ پهٔ خوراک باندې ؤ زور و شور هر څهٔ خوړے شو

ډېر ښه شاندار دَ ضيافت راته انداز ښکاره شو

ولې دا رسم نهٔ پريږدي خلق دا راز ښکاره شو

پهٔ څلوېښتۍ کښې واستولے شو کارډونه دَدې

ما وليدلې دَ خوراک څخاک دوباره بيا نخرې

نور خو وادهٔ ؤ خو کمے ؤ دَ وادهٔ دَ سهرې

مالدار ماړه غريبانان شولو محروم دې کښې

اؤ افسوس داچې دا هر څهٔ وشو پهٔ قرض باندې

چې دوست مې نهٔ شي رسوا چرته کښې دَ چا دَ وړاندې

استاد جي ما چې وليدله څهٔ ده دا طريقه

دَ خرچ کولو دا انداز نو څهٔ ده دا سلسله

پوه پهٔ دې نهٔ شوم چې دا دين دے اؤ کهٔ ده دا دنيا

دَدې باره کښې شريعت څهٔ وائی څهٔ ده فتويٰ

دَ استاد جواب

زويه لهٔ دغو طريقو مونږه خبر يو ښهٔ

معاشرت کښې پهٔ غلط کارونو سر يو ښهٔ

خلق رسمونو کښې دَ عقل پرېښودل کوي

مذهب کښې هم دَ ثقافت ننوېستل کوي

داسې رشتې دَدې دَ نفس سره تړل کوي

اؤ لهٔ سنت دَ طريقو نه دوی وتل کوي

پهٔ هر يو ځائے صرف دَ خلقو خوشنودي مطلوب وي

اؤ پهٔ دې باندې دَ خپل نفس بس خوشحالي مطلوب وي

حضور بې شکه دَ جذباتو رعايت دے کړے

دَدې سره ئې هر يو کار هم پهٔ حکمت دے کړے

بې تکلفه ئې هر کار پهٔ سهولت دے کړے

حکم قران کښې الله پاک بيا دَ سنت دے کړے

دا اساني چې دَ سنت ده اخستل غواړي

دَ تکلف دا عادتونه پرېښودل غواړي

غېر اختياري ژړا کښې بالکل قباحت نشته دے

کهٔ اختياري وي دَدې بالکل اجازت نشته دے

خلقو دپاره خو ژړلو ته حاجت نشته دے

پهٔ دې دَ غم دَ زياتولو ضرورت نشته دے

پکار ده ښځو ته سړي چې تسلي ورکړي

چې ژاړي خپله نو پېغام څهٔ دا سړي ورکړي

مړے سړے چې وي دَ ښځو مينځ کښې نهٔ دے پکار

غېر محرم ښځو ته کول دي دَ پردې اعتبار

دَ مخ کتو دپاره نهٔ چې شي تدفين بيا حصار

هم جنازې دپاره شي پهٔ اسانۍ به تيار

اوچتول دَ کټ دَ ښځو مينځ کښې ګران وي ډېر

غېر محرم ښځې وي موجودې امتحان وي ډېر

پکار ده مړے شي وړلے پهٔ عزت سره

دَ هغهٔ کټ ته اوږه ورکړو محبت سره

دَ مړي کور حوصله وکړي پهٔ همت سره

هر کار دَ مړي شي پوره ښهٔ پهٔ سنت سره

خاموش روان شو لږ سوچ وکړو جنازې باندې

دي څهٔ پکار دا ذاکرين پهٔ کرايې باندې

مړي دپاره جنازه ده ډېره لويه دعا

دے جنازې نه پس تدفين زر ده خبره صفا

تاخير پهٔ دې کښې رانه ونهٔ شي ممنوع دي دغه

مخ ښودل هم نهٔ دي پکار اوس بس زر قبر ته ځه

دغه سنت دي چې زر قبر کښې شي مړے دفن

نو جنازې نه پس کول دي دغه کار فوراً

ډېر پهٔ عزت سره تدفين دې شي شروع دَ مړي

خاوره اچولو کښې شرکت دې وکړي ټول سړي

ګوریٔ عمل دے صرف دا ځان سره خلق وړي

نور هر څهٔ پاتې شي دنيا کښې دا دې وعظ وشي

مخکښې لهٔ دې تلاوت وشي اول سر بيا پښو ته

اؤ پهٔ دعا شي هر څهٔ ختم تکل وکړي تلو ته

درې ورځې دي دَ ورثاؤ تعزيت دپاره

دَ دوی پهٔ غم کښې دَ شرکت اؤ رفاقت دپاره

لاره پهٔ دې کښې جوړه نهٔ شي جهالت دپاره

دَ مړي مال خو دے تقسيم دَ وراثت دپاره

پکار ده دې کور کښې درې ورځو پورې اور نهٔ شي بل

خلق پهٔ دوی باندې دې خورﺉﺉیٔ نهٔ چې څوک دوی ته شي غل

مړي دپاره کهٔ کول غواړي اېصالِ ثواب

منحصر نهٔ دې وي پهٔ رسم چې دا لوئے دے عذاب

بالغان خلق دې لهٔ خپل مال وکړي دا دے صواب

دَ تفاخر دې ځان ساتي چې دغه نيت دے خراب

ځکه چې څهٔ چې شي کېدے خلقو دپاره عمل

پهٔ نيت خراب باندې خراب شو پاتې نهٔ شو اصل

دې کښې تخصيص اؤ دَ رواج دې احتمال نهٔ وي

بهر لهٔ شرعې طريقې دې استعمال نهٔ وي

ما دې شوم ونهٔ ګڼي دې ته دې څهٔ خيال نهٔ وي

دَ چا وارث دې کښې حصه ګورې في الحال نهٔ وي

ميراث دَ مړي خو ډېر زر تقسيمول پکار دي

دَ چا چې څومره حصه رسي ورکول پکار دي

دَ فرضو مخکښې دَ واجب حېثيت هېڅ هم نهٔ دے

خدائے چې راضي وي پهٔ کوم کار بس صرف هغه ښهٔ دے

چې ثواب ونهٔ شي ګټلے نو اېصال دَ څهٔ دے

چې ضد پهٔ دې کښې هم کوي نو څومره تور دا زړهٔ دے

پهٔ ضد کښې ګټه اے شبيره دې شېطان څهٔ وکړه

وخت دے تېر نهٔ شي اوس دپاره دَ خپل ځان څهٔ وکړه

دَ يو شاګرد فرياد

زما استاد جي زما زړهٔ کښې اضطراب دے ډېر

ډېر بې ارامه يم حالت زما خراب دے ډېر

دې اضطراب نه به زهٔ څنګه رابهر شمه

سکون ملاؤ شي راته لږ غوندې بهتر شمه

دغه شپه تېره شي لائق زهٔ دَ سحر شمه

دَ زړهٔ داغونه مې شي ټيک اؤ پهٔ خپل در شمه

ټول عمر تېر مې کړو غفلت کښې اوس څهٔ کيږي به

اعمال نامه کښې زما دا ټول ظاهريږي به

زما زړهٔ غواړي ګناهونو نه زهٔ وکړم توبه

ځان خپل دَ شر چې کوم ځايونه دي ترې کړمه جدا

دَ ښهٔ کېدو دپاره وکړمه في الفور اراده

ډېر زهٔ مايوسه يم حېران څنګه کېدے شي دغه

زما استاده دَدې کار راته څهٔ چل وښايه

پهٔ څهٔ چې ټيک شم ماته داسې څهٔ عمل وښايه

دَ استاد جواب

اے زما زويه اراده دا مبارک دې شه

څومره ډېر ښهٔ خيال دے پهٔ زړهٔ ستا مبارک دې شه

زويه دَ دغې خو الله هم قدردان دے ډېر

چې څوک دا غواړي پهٔ هغهٔ خو مهربان دے ډېر

زړهٔ زهٔ پوہ نهٔ يم چې ستا ولې پرېشان دے ډېر

چې غواړې کوم نو هغه کار پهٔ دې اسان دے ډېر

دې ارادې باندې عمل کښې کاميابي دَ ستا ده

دا دَ زړهٔ نُور دے اؤ پهٔ دې کښې ازادي دَ ستا ده

پاسه اؤ دوه رکاته نمونځ اوس دَ توبې وکړه تهٔ

دَ نهٔ کولو دَ ګناه ، پهٔ ارادې وکړه تهٔ

حق ورکوم به زهٔ حقدار ته نيت دَدې وکړه تهٔ

بد پرېږده ټول اوس اراده دَ خپلې ښې وکړه تهٔ

دَ نفس اصلاح دپاره ونيسه دَ شېخ لمنه

هغه چې څهٔ درته علاج ښايی هغه ومنه

توبه قائمه شي هله چې ښهٔ صحبت نصيب شي

دغه نصيب شي يقيناً چې څوک دَ شېخ قريب شي

پهٔ دې قربت به دې پهٔ ورو ورو بيا حالت عجيب شي

تهٔ کهٔ بيمار ئې دغه شېخ به دې کښې ستا طبيب شي

دَ ښهٔ صحبت چې دے نچوړ هغه دَ شېخ صحبت دے

پهٔ دې دنيا کښې چې بې شکه دغه لوئے نعمت دے

شېخ دروازه ده لهٔ الله نه اخستو دپاره

اؤ ذريعه ده پهٔ قربت کښې مخکښې تلو دپاره

دَ سلسلې چې برکتونه دی هغو دپاره

اؤ رذائل نفساني دباوؤ دپاره

شېخ خدائے خو نهٔ دے يو بنده دے يقيناً عاجزه

خو تربيت دپاره دا ده ذريعه جائزه

دَ شاګرد منل

جزاک الله زما استاده دا دَ ستا شفقت

پهٔ ما احسان دے وکړو ما حاصل کړو ډېر فرحت

زهٔ وم بيمار خو لېکن اوس لرم اميد دَ صحت

شکر دَ خدائے چې ختم نهٔ ؤ لا زما مهلت

ستاسو بيان نه شوم ډېر زيات متاثر استاد جي

کړم استعمال مهلت اؤ وکړم توبه زر استاد جي

زما مولا ډېر زيات کريم دے ما به کړي خدائے معاف

شېخ نيسم ځان ته چې دا خپل زړګے پرې کړمه زهٔ صاف

اوس دَ اصلاح لهٔ طريقو نه نهٔ کوم انحراف

بس دَ همت دے ضرورت ګني سړک خو دے صاف

توبه کښې وشو چې يو پړک دَ رحيمۍ دَ ضياء

مايوسي لاړه دَ اميد شوه پېدا ښکلي رڼا

زما مولا زهٔ تانه عفو عافيت غواړمه

خاتمه ښه اؤ خپل ايمان زهٔ سلامت غواړمه

دَ ښو کارونو زهٔ دَ ستا نه اوس همت غواړمه

ذهن رسا قلب سليم اؤ بصيرت غواړمه

زما دَ نفس اصلاح نصيب شي ستا رضا سره اوس

دا شبير خپله رانزدې کړې خپلې خوا سره اوس

دَ يو طالبعلم خيالات

استاد جي زهٔ متردد يمه چې څهٔ وکړمه

ژوند پهٔ ما بوج دے ډېر زهٔ تنګ شومه اؤ ستړے شومه

هر وخت پهٔ ما باندې ډېر بوج دَ پړايۍ چې دے

زهٔ خو يم ځوان زما دا وخت دَ خوشحالۍ چې دے

خوند اخستل غواړم دا وخت دَ بې فکرۍ چې دے

غرق کتابونو کښې مې وخت يونيورسټۍ کښې دے

خپلو دوستانو ته چې ګورمه پېسې الوزیٔ

سر دې تعليم وخوري اؤ ورکې شه بې جا پابندۍ

دا خلق ولې لهٔ جذباتو مې خبريږي نه

زهٔ پوهوم ئې خو جوړ بالکل دوی پوهيږي نه

زهٔ ئې چې کوم پله بوځمه راستنيږي نه

پرېښودل هر څهٔ دي پکار دوی سره کيږي نه

خپله ګټم به چې زهٔ دویٔ ته لاس ونهٔ نيسمه

چې څهٔ کولے شم زهٔ دا به ورته وښايمه

دې کتابونو کلاسونو ډېر بور کړے يمه

زړهٔ مې دے تور ترې دا پهٔ څهٔ زهٔ اوړېدلے يمه

هېڅ پته نهٔ لګي دا ولې داسې شوے يمه

کېدے شي دا هر څهٔ ټيک نهٔ وي ځکه غلے يمه

ټيک ده خو څهٔ وکړم پهٔ زړهٔ باندې زهٔ زور نهٔ لرم

څنګه دې ژوند سره مې پوه کړیٔ چې اوس ځان وتړم

استاد وائی

زويه تا ښهٔ وکړل چې ماته دې خپل حال کړو بيان

اوس هم څهٔ تلي نهٔ دي تهٔ شې ټينګولې خپل ځان

تاته الله پاک پهٔ خپل فضل ده موقع درکړي

ډېر خلق پېژنم دا هم ورسره لاس کښې نهٔ وي

ضرورتونه چې وي هغه ټول پوره وي شوي
نو بيا ګله ولې بيا ولې دا خبرې سوي

څوک ښهٔ مقام ته بې محنته رسېدلے نهٔ شي

بغېر دَ سټډي پهٔ دې دور کښې مخکښې تللے نهٔ شي

لږ دَ بل ګيټس بچو ته وګوره چې څهٔ ئې حال دے

جيب خرچ ئې لږ دے اؤ دَ پلار سره ئې ډېر زيات مال دے

دا نور څهٔ نهٔ دي دَ بل ګيټس دَ هوښيارتيا کمال دے

چې ورسره دَ حال سره دَ مستقبل خيال دے

دَ خپل دولت پهٔ چاړه دوی ذبح کولے نهٔ شي

چاړه دَ سرو کهٔ وي پهٔ خېټه ور منډلے نهٔ شي

تهٔ پهٔ محنت خپل مستقبل به جوړول کوې

دې وخت پهٔ هر حالت کښې سټډي به کول کوې

خپلې جګړې به اوس زويه ودرول کوې

دوستي دَ ورانو خلقو تهٔ به پرېښودل کوې

کوم چې ستا وخت ضائع کوي ورباندې کار مهٔ لره

دَ چا چې ځان باندې کار نشته اوس پرې لار مه لره

دوست دښمن خپل وپېژنه پهٔ هوښيارتيا سره تهٔ

دوستي ونهٔ کړې نن صبا ګورے هر چا سره ته

صرف کوه دا دَ ښو خلقو اتقيا سره تهٔ

غلطي کهٔ وي ستا نو منه ئې زړهٔ صفا سره ته

دغه وخت سر ستا ټيټول ګورے کمال دے ستا

دَ مستقبل امين تهٔ واؤره دغه حال دے ستا

دا زمانه دَ پړايَیٔ ده پړایي به کوې

دا زمانه دَ مخکښې تلو ده ګورې مخکښې به ځې

دَ ترقۍ پهٔ لور روان شه ترقي چې وکړې

فضول خيالات چې کوم وي دو کښې مبتلا تهٔ نهٔ شې

کهٔ پهٔ دې باندې پهٔ عمل کښې کامياب ثابت شې

پهٔ مستقبل کښې به کهٔ خېروي لاجواب ثابت شې

دوست به دې وژړیٔ دښمن به پهٔ خندا کړي تا

اؤ پهٔ اخر کښې دَ خندا به دَ هر چا کړي تا

پهٔ پښېمانۍ کښې به دې خپله مبتلا کړي تا

بيا پهٔ اخر کښې ښهٔ مايوس به لهٔ ځان دا کړي تا

اوس هم وخت شته دے لږ دَ عقل نه کهٔ کار واخلې

کهٔ ته پوه نهٔ شوې نو لهٔ دې به سخت ګزار واخلې

زويه خدائے مل دې شه قابل شې اؤ هوښيار شې تهٔ

تهٔ ښکلے ځوان ئې ضائع نهٔ شې ذمه دار شې تهٔ

دَ والدېنو استاذانو تابعدار شې تهٔ

دَ الله پاک حکم منلو ته تيار شې تهٔ

وائی شبير بنده دَ خدائے تهٔ پهٔ رښتيا جوړ شې

پهٔ فکر ذکر جهد تهٔ به دَ الله جوړ شې

سلوک جذب ته وائی

زهٔ يم سلوک دا رذایل کنټرول کومه کنه

اؤ فضايل چې دي دَ زړهٔ مخکښې راوړمه کنه

دا رذایل مجاهدي سره کنټرول شي ګله

تنوير دَ زړهٔ پهٔ ذکر باندې خپله وشي ګله

رذيله هره يوه ده چې ختم نهٔ شي ګله

ورسره يم بې لهٔ دې کله زما تلهٔ شي ګله

کهٔ پهٔ قران کښې پهٔ زکّٰها باندې تهٔ شې خبر

نو بيا پهٔ زور باندې به پوه شې زما هم برابر

يو مشکل دې کښې راته داسې پهٔ نظر ښکاريږي

دا رذایل پهٔ اسانۍ باندې خو نهٔ ختميږي

ختم يو نهٔ وي ورپسې شروع دَ بلې کيږي

دَ انسان عمر خو ډېر لږ دے اؤ زر زر تېريږي

اوس دا زهٔ غواړم چې دَدې بل څهٔ تدبير جوړ شي

خوب دَ اصلاح دپاره هم ښکلے تعبير جوړ شي

جذب سلوک ته وائی

جذب يم پهٔ جذب دَ اصلاح کار ډېر اسان دے کنه

لږ ورته ګوریٔ سلوک څومره پرېشان دے کنه

زهٔ خو دَ زړهٔ نه دَ دنيا مينه چې وباسمه

مينه دَ خدائے پاک زړهٔ کښې زهٔ بيا فوراً راولمه

چې رذایل دي دَ نفس دا داسې کنټرول کړمه

چې فضایل دي دَ هغې هم پهٔ دې خيال ساتمه

زما پهٔ مخکښې دَ دنيا محبت هېڅ شے نهٔ دے

چې دَ دنيا دے کوم عزت اؤ ذلت هېڅ شے نهٔ دے

زهٔ چې زړهٔ ډک کړمه دَ مينې نه نو دا مخمور شي

دﷻدې پهٔ وجه بيا پهٔ زړهٔ کښې هر طرف ته نُور شي

اؤ پهٔ دې باندې رذایل لرې لهٔ زړهٔ ضرور شي

زهٔ زړهٔ ته را چې شم نو زړهٔ لهٔ مينې ډک معمور شي

طريق جذب ته وګوړه څنګه ښکاري تاته

څوک چې پهٔ يو ټوپ رسوي بنده دَ خدائے الله ته

ټيک ده زما افاديت کښې څهٔ کلام نشته دے

خو يو مشکل دے چې پهٔ ما کښې انتظام نشته دے

برداشت زما ګورې پهٔ زړهٔ کښې دَ عوام نشته دے

چې ئې ټول څښلے شي هغه راسره جام نشته دے

چرته دا ټوپ چې څوک وهي دَ هغه سر مات نهٔ شي

چرته پهٔ زور ننوتو کښې زما ، در مات نهٔ شي

محاکمه بين السلوک و الجذب

سلوک ډېر ښهٔ دے نن صبا دا کفايت نهٔ لري

جذب ډېر ښهٔ دے خو خطرې نه حفاظت نهٔ لري

سلوک طويل دے دا دې ژوند کښې ختمېدلے نهٔ شي

جذب مختصر دے لهٔ خطرې نه بهر تللے نهٔ شي

سلوک تاخېر لري پهٔ دې کار سمېد لے نهٔ شي

جذب تيزي لري خطره ئې کمېدلے نهٔ شي

وي طريقه څهٔ مختصره انتظام دې هم وي

فهم پخپل ځائے دې موجود وي لاس کښې جام دې هم وي

لکه جهاز پهٔ ابتدا کښې پهٔ مېدان شي روان

بيا دے اوچت لهٔ مزکې شي ښکاري اوچت پهٔ اسمان

پهٔ تېز رفتار باندې منزل ته رسوي دے خپل ځان

بيا پهٔ اخر کښې شي راکوز شي بيا روان پهٔ مېدان

دې طريقه باندې جهاز رسي تر خپل منزله

جذب و سلوک جمع کېدلے شي هم داسې ګله

کهٔ ابتدا لهٔ سلوک وشي دا به وي بهتره

بيا دې پهٔ جذب شي روان لاره ده مختصره

هم پهٔ اخر کښې دې سلوک شي بيا شامل ورسره

زر ورسېږي به انشاء الله هغهٔ تر دره

يو لاس کښې جام دَ شريعت بل کښې دَ عشق سندان

شبيره دغه لاره نيسه ده دَ جانِ جانان

دَ تقدير باره کښې دَ يو متردد کس اشکالات

زهٔ بې اسرې هم خپل حالت دَ ځان بيان کړمه

چې خپل بند ذهن اؤ خراب زړهٔ خپل عيان کړمه

خپلو کارونو باندې نشته دے زما څهٔ اختيار

خپلو جرمونو باندې ولې شمه بيا سزاوار

هر څهٔ دنيا کښې پهٔ تقدير باندې لري چې مدار

نو بيا زما پهٔ کړلو ولې شومه زهٔ ګناه ګار

څهٔ چې کولے شي هم دغسې ليکلي کهٔ دي

نو بيا خراب ولې خراب دي اؤ ښهٔ ولې ښهٔ دي

ما ګناهونه کهٔ دي کړي نو ليکلي وو دا

غلط صحيح مهٔ ګوره کله ، دغه وه فېصله

ماته خراب مهٔ وايه دغه وه زما نصيبه

څوک دې ما پوه کړي پهٔ دې دغه اشکالات دي زما

هر څهٔ ليکلي دي لهٔ مخکښې دعا څنګه وکړم

لاس کښې زما څهٔ دي ژوندے پاتې شم اؤ کهٔ مړ شم

لهٔ هرطرفه پهٔ بندونو کښې زهٔ ګېر يمه

زهٔ کهٔ ژوندے يمه پهٔ نوم نو پهٔ مړو شمېر يمه

جواب زهٔ غواړم هر حالت کښې چې تنګ ډېر يمه

زهٔ يم اؤ دي زما خيالونه تېر و بېر يمه

زهٔ يم مايوس لهٔ هر طرفه ډېر خراب يمه

سوالونه دادي منتظر زهٔ دَ جواب يمه

جوابونه

اے زما وروره مايوس مهٔ شې اوس قريب دې کړمه

تهٔ بد نصيب نهٔ ئې هېڅکله خوش نصيب دې کړمه

ګوره کهٔ سپے پهٔ کاڼي ولي څوک ، پوهيږي هغه

کاڼيے مجبور ګڼي پهٔ دهٔ نهٔ غوټه کيږي هغه

کوم ئې چې ولي پهٔ هغهٔ پسې غپيږي هغه

صرف هغهٔ باندې حملې ته تياريږي هغه

کهٔ دغه سپے پېژني جبر اؤ اختيار زمونږ

يو انسانان ترې جائز څنګه دے انکار زمونږ

بس يوه پښه پهٔ اسانۍ اوچتولے شو مونږ

کله مونږ دې سره دا بله سَمَولے شو مونږ

اختيار بس دومره پهٔ عمل کښې چې موندلے شو مونږ

څومره چې دے لهٔ هغې کار بيا اخستلے شو مونږ

بوج لهٔ طاقت زيات پهٔ انسان چې اچَولے نهٔ شي

دَ قران نص دے څوک انکار لهٔ دې کولے نهٔ شي

مونږ نه تپوس به وي چې څومره دے اختيار زمونږه

پهٔ دغه باندې به تللے شي هر کار زمونږه

دَ مال ګټلو دلته څهٔ ؤ کاروبار زمونږه

څنګه مونږه خرچ کړو دا حساب به وي تيار زمونږه

اؤ دا اعضائے جسماني مو استعمال څنګه کړل

اؤ پهٔ خپل علم عمل څنګه وو زمونږه کول

ګوره اودس کهٔ وي مشکل شي تيمم کېدلے

کهٔ څهٔ وي عذر نو روژه شي روستو هم ساتلے

استطاعت چې نهٔ وي حج ترېنه نهٔ شي غوښتلے

چې کوم کولے شې کوه ولې ئې غم زپلے

کهٔ تهٔ پهٔ ليک يقين کوې اؤ نهٔ کوې دا اعمال

نو بيا کور کښېنه ځان وباسه لهٔ هر کار دَ جنجال

کېلکوېټر اؤ کمپيوټر هم تر يو حد کار کوي

سوال دَ طاقت نه چې ئې زيات شي نو بيا ودريږي دوی

دَدې تقدير هم تفصيلات زمونږ دماغ ودروي

محدود دماغ ځان لامحدود باندې به څهٔ پوهوي

ځکه دَدې خو پهٔ اجمال باندې يقين پکار دے

پهٔ تفصيلاتو کښې به نهٔ ځې خطرناک دا کار دے

تردد لرې شو

ماشاء الله ستاسو خبرو کښې رښتيا ښکاري

څهٔ لږه دا پوهه کښې راغلله زما ښکاري

لهٔ دې زما پهٔ دغه زړهٔ کښې څهٔ رڼا ښکاري

مخکښې غرقاؤ دے لامبو نهٔ دي وهل دا ښکاري

ما دَ شېطان پهٔ وساوسو جوړ عمل کړے ؤ

حال مې ؤ خړ تور مې پهٔ دې جوړ مستقبل کړے ؤ

اوس څهٔ اختيار چې راسره دے کړم به دا استعمال

دَ مسقبل دپاره ښهٔ به جوړومه خپل حال

شېطان پهٔ زړهٔ چې مې خور کړے اوس شلومه دا جال

توبه زما بې باکه ژبه زما دے څهٔ مجال

کومه غلطي چې لهٔ ما شوي ترې توبه کومه

لهٔ پاک الله شبيره اوس زهٔ معافي غواړمه

دَ خوشحالۍ کېفيت اؤ يو سبق

دَ زړهٔ دَ اخلاصه اوس آمين مې پهٔ دعا دے دَ ستا

تاته چې ګورمه ډېر زيات زړګے خوشحال دے زما

ګوره سوچ وکړه پهٔ مونږ څومره مهربان دے الله

کهٔ دَ هغهٔ دَ مينې ډک کړو خپل زړګے ګوره بيا

وائی شبير قربانول اسان پرې ځان به شي

فقه حديث قران دا ټول راته اسان به شي

سبب اؤ مسبب الاسباب

دنيا دار العمل اؤ دے کور دَ سببونو

دَ خدائے پاک مشيت سره اثر کړي پهٔ کارونو

اسباب چې دَ دنيا دي ، مؤثر نهٔ دي پخپله

نظر پهٔ کار دَ رب وي پهٔ اخلاص سره دَ زړونو

سوچونه اؤ فکرونه شي عبث چې خدائے نهٔ غواړي

ډېر پوه خلق به ګورې چې شي سر پهٔ تيندکونو

دستخط کولے نهٔ شي اؤ مالک وي دَ فېکټريانو

ډېر پوه خلق دَ ده وي مقرر پهٔ خدمتونو

محنت کول پکار دي دا محنت کول سبب دے

بيا غواړه دَ خدائے پاک نه کاميابي دَ محنتونو

محنت دَ ناجایٔزې مؤثر کهٔ کله ښکاري

نو دا يو ازمائش دے ځان کړه پوه پهٔ دې رازونو

دنيا يواځې نهٔ ده چې به دې کښې کامياب شې

شبيره سوچ کوه دَ اخرت دَ جنتونو

اهل حق

چې دي کوم اهل حق خپلو کښې دوی شير و شکر شي

چې دوی پهٔ سازشونو دَ دښمن ډېر ښهٔ خبر شي

اے کاش غلط فهميانې دَ دوی مينځ کښې شي اوس ختم

چې دا مسلمانان شي رايو ځائے اؤ پهٔ خپل در شي

شېطان دَ اهل حقو پهٔ يو والي خفه کيږي

دے غواړي اهل حق دې دَ يو بل سره پهٔ شر شي

کلهم اختلافات خپلو کښې ختم به فوراً کړي

سازش کهٔ دَ ده دا دَ اهل حقو پهٔ نظر شي

وړو وړو خبرو کښې شي غټ کارونه پاتې

پهٔ دې باندې شايد چې مسقبل مو پر خطر شي

کهٔ غور وکړو شبيره اهل حقو پهٔ دې باندې

امت تهٔ به شعرونه دا دَ ستا لعل و ګوهر شي

دَ نفس اؤ شېطان حقيقت شاګرد وائی

دَ نفس شېطان باره کښې ډېر څهٔ اوريدلي مونږه

شايد دَدې پهٔ حقيقت نهٔ يو پوه شوي مونږه

نفس څهٔ ته وائی پهٔ تفصيل ئې پوهېدل غواړو

اؤ شېطان څهٔ شے دے لهٔ دې نه خبرېدل غواړو

دَ دغو دواړو مونږ دَ شر نه بچ کېدل غواړو

دَ دوی جالونه چې کوم دي هغه شلول غواړو

زمونږ پهٔ حق کښې به دَ ستاسو دا تعليم وي مفيد

زمونږ دپاره به هم دا علمِ عظيم وي مفيد

دَ استاد جواب

نفس خو زمونږ دَ خواهشاتو يو مربوط نظام دے

غواړي خواهش پوره کول ورسره ښکلے دام دے

پهٔ دغه دام کښې امتحان دَ هر يو خاص و عام دے

څوک چې پهٔ دام کښې دَ ده ګېر شولو هغه ناکام دے

دَده ګناه اؤ پهٔ ثواب باندې څهٔ کار نشته دے

خبره نهٔ مني پهٔ دهٔ باندې اعتبار نشته دے

کوم چې شېطان ؤ نو دَدهٔ مخکښينے نوم ابليس ؤ

پهٔ عبادت دَ ملائکو سره دے جليس ؤ

خپل عبادت ئې ليدو دے دَ خلافت حريص ؤ

سجده ئې ونهٔ کړه دَ خدائے سره پهٔ بحث تمحيص ؤ

دَدې سزا کښې دے مردود دَ بارګاه شولو

هر څهٔ ئې ختم شول ذليل شولو تباه شولو

دهٔ عېن پهٔ دغه وخت لهٔ خدائے نه مهلت وغوښتلو

خدائے مهلت دهٔ ته يو معلوم وخت پورې ور هم کړلو

حسد نه ډک شولو ګويا شولو بيا دے پهٔ خپلو

چې حقيقت ئې کوم ؤ پټ هغه ظاهر ښهٔ شولو

ويل ئې دا زهٔ دَ چا پهٔ وجه چې تباه شومه

اؤ نافرمان شومه مردود دَ بارګاه شومه

دَدهٔ اولاد ته اوس پهٔ لاره کښې کښېنمه به زهٔ
لهٔ مخکښې وروستو ښي اؤ ګس اړخ راځمه به زهٔ

دوی به غولوم، کله دوي تاته نهٔ پرېږدمه به زهٔ

هر څهٔ کښې دوی نه ښهٔ ناشکره جوړومه به زهْٔ

ستا خپل بنديان چې کوم به وي ، وي به لهٔ دوی مستثنيٰ

نو پهٔ جواب کښې ورته خدائے پاک ووې ښه ده وشوه

چې کوم زما دي هغوی تهٔ به کله نهٔ کړې ګمراه

اؤ جهنم به ډک کړم تا باندې اؤ ستا پهٔ ډله

دغه قصه دَ ګمراه کولو شروع داسې شوله

خو دَ شېطان دے يو طاقت بس وسوسه ده هغه

دَ وسوسو چې څوک پروا نهٔ کړي هغه بچ شولو

دا طريقه ده دَ شېطان نه دَ خپل ځان ساتلو

زمونږ دَ نفس نه خبردار دغه شېطان چې دے

مئین ښهٔ دے پهٔ خواهشاتو دَ خپل ځان چې دے

دَ اماره نفس ګناهونو ته مېلان چې دے

دَ خدائے دَ لوري دَ انسان دا امتحان چې دے

دغه شېطان دَ ګناهونو ذريعه دے جوړ کړي

دَ وسوسو پهٔ ذهرو باندې د انسان زړهٔ موړ کړي

منقول خو نهٔ دي دَ شېطان ښهٔ تربيت کول

خو دي پکار دَ وسوسې مخالفت کول

دَ نفس اصلاح کښې البته ښهٔ دي محنت کول

دَ شېخ کامل نه دې دپاره وي بېعت کول

دَ نفس اصلاح چې وشي دے بيا دَ شېطان نهٔ مني

نفس مطمٔن شېطاني کار بيا پهٔ هېڅ شان نهٔ مني

دَ نفس پاکیٔ باندې قران کښې ده فلاح منحصر

نفس اماره باندې ده دې کښې تباهي مقدر

دې کښې بيان دَ شېطان نهٔ راځي چرې پهٔ نظر

شېطان بې وسه شي کهٔ نفس دَ چا شي پاک برابر

زړهٔ دَ شبير وائی دَ نفس کله اصلاح چې وشي

نو دَ شېطان دَ وسوسو پخپله زور اوبهٔ شي

دَ شېطان دښمني

شېطان دښمن دے دَ دښمن اوره مه

دَدې دښمن نه صرف ځان بچ کوه

کهٔ بچ کول ځان تهٔ دَدهٔ نه غواړې

پهٔ وسوسو دَدهٔ څهٔ کار مهٔ لره

کومې چې ستا کله اختيار کښې نهٔ دي

غپا ته مهٔ ګوره دَدهٔ مخکښې ځه

علمِ نافع کړه زر تر زر حاصل تهٔ

صالح عمل کښې ځان مشغول خپل ساته

دغه کوه خالص دَ خدائے دپاره

سوچونه نور پهٔ زړهٔ کښې مه راوله

پهٔ تربيت باندې دَ نفس دا کيږي

لمن دَ شېخ دَدې دپاره نيسه

شبيره دا بيا دَ خدائے فضل ګڼه

مهٔ لره ځان باندې نظر ده خطا

دَ اقبال خودي اؤ دَ رومي بې خودي

دا دَ اقبال چې ده خودي څهٔ شے دے

استاد جي دا فکرِ رومي څهٔ شے دے

دَ خودۍ لفظ هغه معنيٰ نهٔ لري

پهٔ تخيل کښې چې اقبال څهٔ لري

واقفيت مګر دَدې زړهٔ لري

ولې تعليم ئې مشکلات ښهٔ لري

کهٔ لا اله الا الله ده خودي

نو بيا به وايو چې فنا ده خودي

کهٔ دَ خودیٔ مطلب پهٔ ځان نظر دے

نو بيا دَدې خو جوړ الټه اثر دے

دَ زياتولو کهٔ دَ دې امر دے

زمونږ دَ عقل نه بيا دا بهر دے

استاده دا ټول عجيبه زهٔ وينم

پهٔ دې کښې بل شانې قصه زهٔ وينم

دَ استاد جواب

وائی اقبال وپېژنو کهٔ خپل ځان

يعنې چې څهٔ دے پهٔ رښتيا مسلمان

څومره پهٔ مونږ دے پاک الله مهربان

بيا پهٔ دې ولې مونږه يو پرېشان

خدائے دَ ايمان مونږ ته دولت راکړے

اؤ پهٔ اسلام ئې دے عزت راکړے

مونږ دَ اغيارو غلامي ونهٔ کړو

او هم دَ دوی کاسه ليسي ونهٔ کړو

دَ خپل ايمان بې عزتي ونهٔ کړو

دغه مونږ جرم تاريخي ونهٔ کړو

کړو بروسه مونږ پهٔ الله پهٔ هر حال

دغه خودي ده دغه فکرِ اقبال

مينځ کښې زمونږ نفس پرستي حائله
اؤ دَ شېطان سره دوستي حائله

قال شته دَ حال مګر کمي حائله

دَ نفس غلطه ده خودي حائله

خودي غلطه پرېښودل غواړي

دَ پاک الله هر وخت منل غواړي

پهٔ دې به جوړ مونږ دَ الله پاک کړو ځان

نو پاک الله به بيا زمونږ شي هر آن

کړه لږ حاصل تهٔ کېفيت دَ احسان

نو بيا دَ ستا دے دا زمان و مکان

بيا تهٔ وګوره دَ مؤمن زور لږ

اؤ را پهٔ ياد کړه تهٔ خپل زوړ دور لږ

پهٔ دې خودۍ ځان پېژندل حاصل کړه

دَ نفس چکر نه پرې وتل حاصل کړه

وپېژنه ځان خپل منزل حاصل کړه

دَ خدائے سره بيا مقام خپل حاصل کړه

دغه فنا ده بې خودي دَ رومي

دغه رڼا ده آګاهي دَ رومي

چې دَ اقبال دغه خودي ده کومه

اؤ بې خودي چې دَ رومي ده کومه

دو کښې رڼا چې عرفاني ده کومه

پکښې جلوه چې احساني ده کومه

يو دي دَ يو سره کېدل دي دغه

پوړۍ دَ عشق باندې ختل دي دغه

پهٔ بې خودۍ دَ رومي غور لږ وکړیٔ

اؤ پهٔ خپل سوچ باندې هم زور لږ وکړیٔ

اؤ پهٔ خودۍ دَ اقبال نور لږ وکړیٔ

اؤ دَ اقبال چې ؤ پهٔ دور لږ وکړیٔ

زور چې ډېر زيات ؤ دَ احساس کمترۍ

شبيره ورکه کړه اقبال پهٔ خودۍ

دَ تصوف اخري مقام

مقام اخر دَ تصوف کوم دےٰ استاد جي ماته لږ خو دا وښايه

دَ عبديت، محبوبيت دَ فنا يا دَ بقا مقام دے دا ووايه

ده بندګي چې دَ هغهٔ مطلوبه دَدې حصول اوچت مقام ښکاري

کهٔ څوک محبوب دَ پاک الله جوړ شي خاص وي هغه بيا کله عام ښکاري

خپله هستي پهٔ هغهٔ کړي چې فنا بيا دَ هغهٔ اوچت نظام ښکاري

کله بقا مولایٔے کل چې ورکړي نو دغه هم ډېر لوئے انعام ښکاري

ماته منزل کهٔ وي معلوم ښهٔ نو زهٔ به کوشش دَ رسېدو ورته کړم

چې تردد زما پهٔ زړهٔ کښې نهٔ وي پهٔ يکسوۍ سره به مخکښې ورځم

دَ استاد جواب

زويه دا ټول پهٔ حقيقت کښې يو دي خو پهٔ نظر جدا جدا ښکاري

تهٔ عبده ته تشهد کښې ګوره لهٔ رسالت هم مخکښې دا ښکاري

څوک چې دَ خدائے خالصتاً شي هغه، هغه پهٔ خدائے باندې فدا ښکاري

نو بندګي محبوبيت سره چې غاړه غټۍ شي جوړ ښهٔ بيا ښکاري

دغه فنا دَ بندګۍ تقاضابقا دَدې بيا نتيجه جوړيږي

دي پهٔ ظاهره څلور واړه جدا خو پهٔ باطن ښکلي غنچه جوړيږي

تهٔ دَ هغهٔ شه هغه شي به دَ ستا دغه قانون هغهٔ ښودلے چې دے

تهٔ هر څهٔ هېرکړه هغه ياد ساته بس تا به کړي ياد دا قول راغلے چې دے

پهٔ طريقه شه ته روان دَ هغهٔ چې څوک محبوب دَ هغهٔ ښکلے چې دے

تا به محبوب جوړ کړي شبيره خپل دغه قانون مې اورېدلے چې دے

اصل کښې هغه بس دے حسنِ ازل مونږ دَ هغه بس عاشقان جوړ شو

چې مو مالک دے دے هغه مو محبوب ولې نه مونږ ئې فدايان جوړ شو

دَ ميراث تقسيم

زهٔ خپلو خويندو اے استاده پرېشان کړمه ډېر

حصه لهٔ ما غواړي ميراث کښې سوچ کښې ګېر يمه ډېر

زهٔ خو دا غواړم دَ دوی خيال زهٔ وساتمه خپله

اؤ پهٔ وادهٔ ئې جهېز ورکړم نهٔ ده دا مشکله

چې وادهٔ کړي کومې دي هغوی خفه دي څهٔ لهٔ

يم خدمتګار ئې لږ دې وګوري زما هم زړهٔ لهٔ

اؤ پهٔ وړو کړم تعليمونه نهٔ پوهيږي ولې

پهٔ ما اعتبار نهٔ کړي افسوس دے پردۍ کيږي ولې

دوی دَ پردو پهٔ شان لهٔ ما ولې ميراث اخلي

دا ئې ده مينه ؟ دَ دښمن ئې جوړ جوټه څکلي

خدمت کول زهٔ دَ دوی غواړم دوی دي ولې غلي

خپلو کارونو کښې دَ دوی زما نهٔ ويني ستړي

افسوس پهٔ دوی دې وي دا څومره بې اعتباري ده دَ دوی

څهٔ علاج شته ئې دا چې کومه بيماري ده دَ دوی

استاد جواب ورکوي

اے زما زويه ماخو تهٔ ډېر زيات هوښيار ګڼلې

تهٔ لهٔ الله چې دے کوم حکم بغاوت کړې ولې

ستا پهٔ باره کښې هائے افسوس! ؤ غلط خيال زما

پوهېږې تهٔ يا پاک الله دغه دے سوال زما

ستا پهٔ دې خيال خو خراب شوے دے ډېر حال زما

وکړم پهٔ دې کښې څهٔ خبره څهٔ مجال زما

اوس زهٔ خبر شوم چې دراصل بې اعتباره تهٔ ئې

دَ نفس بنده شوې ګويا شتر بې مهاره تهٔ ئې

خدائے چې حصه ورکړي چاته دَ هغهٔ حصه ده

دَ رواجونو يو ګڼ جال دے دا چې ستا قصه ده

ميراث جهېز سره ختميږي کله دا خطره ده

چرته ګېر نهٔ شې تهٔ پهٔ دې دَ ملامت کوڅه ده

کهٔ داسې وي نو دا جهېز دې کړه سنبال ځان سره

خو ميراث ورکړه ورته خپل خبره دا ومنه

دغه ميراث پهٔ فرائضو کښې شمېريږي ګله

شېطان پهٔ تاباندې پهٔ دې کښې جوړ سوريږي ګله

زړهٔ له عذاب ولې دَ ستا اوس نهٔ ويريږي ګله

پهٔ تصور کښې ګوره اور دَدې بليږي ګله

دَ خدائے پهٔ حکم څنګه ځان ته تهٔ ترجيح ورکوې

هغه جهان دغې جهان دپاره څنګه پرېږدې

پهٔ خواهش باندې تهٔ پهٔ دين کښې بالکل تلل مهٔ کوه

پهٔ تبر باندې خپلې پښې خو ماتول مهٔ کوه

مقابله کښې دَ دين ته راتلل بالکل مهٔ کوه

مينه دَ مال ګورې پهٔ زړهٔ کښې کښېنول مه کوه

چې کوم ئې حق دے هغه ورکړه خوشحالۍ باندې

چرته پهٔ دې کښې نهٔ شې وروستو پهٔ غلطې باندې

دا دَ هندوانو چې رسمونه دي کړه ډډه لهٔ دې

لار دَ رسمونو چې دَدوی ده پرې روان نهٔ شې

دا دَ شېطان چې دليلونه دي کوم دا وانهٔ خلې

مينه دَ مال چې ده پهٔ دې کښې تهٔ ځان ډوب خپل نهٔ کړې

اوس صرف دغه ياد ساته چې تهٔ دَ خدائے بنده ئې

ګني کهٔ دانهٔ وي نو پوه شه چې بيا ډېر ګنده ئې

تهٔ تاکلون التراث وګوره قران کښې ګله

ورسره ولوله هم بل تحبون العاجله

ده دَ ميراث باره کښې څهٔ دَ الله پاک فېصله

څوک ورکوي چې دا هغهٔ دپاره ده څهٔ صله

کله قران خو دَ عمل پهٔ نيت لږ هم وګوریٔ

چې څهٔ کول دي دلته کښې پهٔ هغې ځان هم پوه کړیٔ

ميراث دپاره لږ خو سورة نساء ولولیٔ

پوه کړیٔ پهٔ دغې باندې ځان بيا پرې عمل وکړیٔ

خدائے به خوشحال کړیٔ دَ رفعت پهٔ پوړو وبه خېژیٔ

دا دَ دنيا مينه پرېږدیٔ پهٔ پاک الله مئين شیٔ

وائی شبير دې کښې ځان بچ کړیٔ دَ شېطان دَ شر نه

نفس کهٔ مو شور کوي دے ونيسیٔ مضبوط دَ سر نه

شاګرد وائی

وغړولې دې استاده نن زما سترګې

ښې پهٔ قران مشغولوم به زهٔ اوس دا سترګې

زهٔ خو ظالم وم ما پهٔ ځان ظلم کولو همېش

دوزخ دَ خېټې مې پهٔ اور بس ډکولو همېش

ځان مې دوزخ کښې پهٔ دې باندې غورزولو همېش

حق دَ ميراث وهلو ما دَ خويندو خپلو همېش

پهٔ دې عمل باندې چې پوه شوم شوم ډېر زيات شرمنده

زړهٔ دَ دنيا پهٔ مينه کښې مشغول ؤ اؤ ډېر ګنده

اوس به پهٔ خپلو لاسو خويندو ته ميراث ورکوم

دغه دروند بار چې مې پهٔ سر دے ځان ته دا سپکوم

نفس دې خفه شي دَ شېطان لاره هم نهٔ خپلوم

دا مې وعده ده شريعت باندې به ځان چلوم

اوس بروسه به زهٔ کومه پهٔ الله باندې

انشاءالله ځم به پهٔ لار دَ مصفطفيٰ باندې

استاد

اے زما زويه پهٔ دې باندې ډېر خوشحال يمه زهٔ

غصه مې ختمه ډېر مسرور ستا پهٔ دې خيال يمه زهٔ

وي افرين پهٔ تادې تا چې دا حق ومنلو

چې لهٔ خپل ځان نهٔ دې دښمن خپل شېطان وشړلو

ماشاء الله ځان مغفرت ته تا تيار کړلو

شه مبارک دې پهٔ دې داسې ارادو خپلو

شبيره څومره ښکلي لګي دَ ځوانۍ ارادې

څومره خوشحال به پاک الله وي پهٔ دې داسې توبې

دَ يو پير دَ خپل مريد پهٔ باره کښې پرېشاني

فلانکي مريد باندې پوه نهٔ شومه ده څهٔ مسٔله

چې ترقي ئې ده ولاړه دَدې څهٔ وجه ده

فکر چې څومره زهٔ ددهٔ دَ ترقۍ کومه

څومره چې خيال دَدې مريد دَ بهترۍ کومه

نول ځان سره زهٔ بس دَ دغې پرېشانۍ کومه

پهٔ ځائے ولاړ دے بس اظهار دَ بې وسۍ کومه

ټول کوششونه دَ علاج شولو بېکاره زما

تپوس کومه لهٔ هغهٔ ترې جواب اخلم صفا

پير دَ خپل مريد نه تپوس کوي

زويه پهٔ کوم نيت باندې دلته کښې راغلے ئې تهٔ

څهٔ دې مطلب دے دَ راتلو نه اؤ ستا څهٔ دي پهٔ زړهٔ

اوسې خانقاه کښې چې دَدې نه تهٔ مطلب لرې څهٔ

چا درته ځائے دغه ښودلے پهٔ دې پوه مې کړه ښهٔ

ځکه چې نيت باندې مدار دغه اعمال لري

هم پرې اقوال لري هم پرې ټول احوال لري

زهٔ ستا دَ زړهٔ دَ ارادې نه خبردار نهٔ يم

ستا دَ خدمت ځنې خبر شه پهٔ انکار نهٔ يم

خو بې خبره مخکښې تلو ته هم تيار نهٔ يم

چې زهٔ عاجز دَ خدائے بنده يمه مختار نهٔ يم

صرف الله دَ ارادو دَ زړهٔ خبر لري

دَ هغهٔ حکم پهٔ هر چا باندې اثر لري

مريد جواب ورکوي

حضرت بس زړهٔ زما دا غواړي چې دا ټول کړم حاصل

چې تا سره دي اؤ پهٔ دې باندې خپل ځان کړم واصل

ښهٔ پهٔ اسانه سره طے شي دَ سلوک منازل

پهٔ دغه خېر کښې زهٔ دا نور خلق بيا هم کړم شامل

شروع دَ خلقو کړم خدمت کوم چې کویٔ تاسو

ماته يقين دے چې دَ حق پهٔ لاره يَیٔ تاسو

ستاسو خدماتو ته چې ګورمه لېواله شمه

هر يو چې راشي فېضياب شي زهٔ خو دا وينمه

څوک خالي لاس نهٔ ځي لهٔ دې دره چې کوم ګورمه

کاش سعادت دغه پهٔ شان ستاسو حاصل زهٔ کړمه

زهٔ هم مخلوق ستاسو پهٔ شانې فېضياب کړمه

زهٔ پهٔ خپل کور کښې لار جاري دا دَ ثواب کړمه

پير پهٔ مرض دَ مريد پوه شي

اوه! داخبره ده هم دغه رکاوټ جوړيږي

پهٔ مريدۍ کښې دَ پيرۍ سوچ چرته نهٔ ځائيږي

چې داسې نيت وي نو دَ زړهٔ دنيا ئې نهٔ سميږي

شرک طريقت کښې شي ګڼلے چې څهٔ داسې کيږي

لا مريد نهٔ ئې دَ پيرۍ دې زړهٔ کښې خيال را غلو

افسوس ستا مخکښې دَ شېطان دغه لوئے جال راغلو

خپله اصلاح ګڼه مقصود پهٔ طريقت کښې زويه

ډېر مصيبت دے ځان ساته پهٔ داسې نيت کښې زويه

داسې پيري ده لويه کنده حقيقت کښې زويه

دا خو لوئے خرنډ دے پهٔ اصلاح اؤ تربيت کښې زويه

دلته دَ عشق اؤ دَ فنا دے کاروبار زويه

وايه تهٔ داسې کاروبار ته ئې تيار زويه؟

چې تهٔ عاشق ئې مشيخت سره څهٔ کار لرې

دَدې دنيا دَ محبت سره څهٔ کار لرې

تسخير دَ خلق اؤ دَ خلقت سره څهٔ کار لرې

اؤ دَدې شرک في الطريقت سره څهٔ کار لرې

پوه شه دربار کښې دَ هغهٔ يو دَ اخلاص قيمت دے

اګر چې کړے پهٔ دې کار کښې خلقو ډېر محنت دے

وکړه توبه زر کهٔ دې کار کښې څهٔ ګټل غواړې

نُوري حجاب نه دَ دنيا کهٔ ځان ساتل غواړې

پېدا اخلاص کړه کهٔ دربار ته ئې رسېدل غواړې

ځان پرې فنا کړه دَ هغهٔ کهٔ خپلېدل غواړې

فخر دې هېر کړه پهٔ رښتيا باندې خاکسار جوړ شه

پهٔ نعمتونو دَ هغهٔ شکر ګزار جوړ شه

مريد توبه کوي

شېخه صاحبه لهٔ خپل خيال ځنې توبه زهٔ کوم

چې کومه کنده کښې زهٔ پروت ؤم لهٔ هغې راوزم

دَ اخلاص لار مې پهٔ نظر شوه پهٔ هغې به اوس ځم

اوس به لهٔ ځان نه زهٔ عاشقِ الٰهي جوړوم

صرف دَ اصلاح خپلې دَ نن نه ما اوس نيت وکړلو

پهٔ برکت مو ما ادراک دَ حقيقت وکړلو

اے لويه ربه دغه لاره کښې قبول ما کړې

پهٔ تا مئین چې وي اے ربه داسې زړهٔ اوس راکړې

نفس مطمٔن مې کړې پهٔ فضل هم مې زړهٔ صفا کړې

وائی شبير خدايه قبوله دا زما دعا کړې

لويه فتنه وه پهٔ کښې ګېر ؤم ما ترې بچ کړې خدايه

اوس لهٔ دروغو مې زړهٔ تور شو ما پهٔ سچ کړې خدايه

دَ کشفونو حقيقت

دَ سلسلې زمونږ وګوره څومره دي برکات

ما نه لږ واوره چې زما جوړ شوي څهٔ دي حالات

خپله پهٔ ما احوال دَ نورو ظاهريږي اوس

څنګه چې وي ماته هم هغه شان ښکاريږي اوس

فضل دَ رب دې کښې خو ورځ پهٔ ورځ زياتيږي اوس

پړدې لهٔ سترګو نه مې زر زر لرې کيږي اوس

چې څوک روان نهٔ وي صحيح نو وښکاريږي ماته

چې چاته ګورم نو مقام ئې معلوميږي ماته

دویم مريد

اے زما وروره تهٔ خو لګې پهٔ خطره کښې ماته

دَ سلسلې طريقه تا چې غورزولي شاته

ځه چې ځو شېخ لهٔ چې معلوم شي اوس دَدې حقيقت

چې شي واضح پهٔ مونږه باندې دَدې حال حېثيت

آيا لري پهٔ سلسله کښې دغه کشف څهٔ حاجت ؟

اګر چې ستا پهٔ خيال لري دغه ډېر زيات برکت

پهٔ طريقت کښې دَدې قدر خو به شېخ پېژني

څهٔ چې هغه ووائی دې کښې زما زړهٔ به ئې مني

ړومبنے مريد دَ شېخ نه تپوس کوي

اے شېخ صاحبه عرض کومه ډېر ادب سره

آيا دا کشف صحيح نهٔ ګڼي زمونږ سلسله

زما دا دوست چې دے دَ دوی خو ښکاري دغه دعويٰ

زمونږه مينځ کښې وکړیٔ تاسو اوس دَدې فېصله

چې بزرګانو ته دَ کشف نهٔ کېدل حق دي؟

يا بزرګانو ته پهٔ کشف کښې حق ليدل حق دي

دویم مريد وائی

اے شېخ صاحبه زما کشف نه انکار نهٔ دے

زهٔ دغه وايم چې پهٔ دې دَ حق مدار نهٔ دے

وايمه دغه چې دَدې صرف اعتبار نهٔ دے

ولې دا دوست زما منلو ته تيار نهٔ دے

اوس زمونږ مينځ کښې به وي قول دَ ستاسو قولِ فېصل

اؤ اوس به تاسو پهٔ خپل فکر مسٔله کړیٔ دا حل

شېخ صاحب جواب ورکوي

ځامنو کشف حقيقت دے نهٔ دے دا اختياري

دهوکه شي دې کښې لګېدے چې دغه څيز دے خيالي

پهٔ دې دهوکه باندې ممکنه ده چې راشي خواري

لهٔ دې وتل دَ اهل کشف ده يو ذمه داري

اؤ دَ بزرګانو چې وي کشف ترې انکار نشته

خو دَ کمال پهٔ دغې بالکل څهٔ مدار نشته

دَدې طلب ښهٔ نهٔ دے دا دے دَ اخلاص نفي

کهٔ شي ملاؤ دا بې طلبه نو بيا دا وي صحيح

چې دے دَ وحي حېثيت هغې ته کله رسي

خېر دے چې کله ئې نتيجه وي مطابق دَ وحي

ټيک ده کهٔ دې کښې دَ انسان صلاحيت وګڼې

نهٔ چې پهٔ دې دَ هغه قبوليت وګڼې

کشف دَ عيوبو کهٔ دَ خپلو شي حاصل بهتر دے

چې پهٔ اصلاح کښې دَ اعمالو دَدې ډېر اثر دے

نهٔ چې دَ بل چا پهٔ عيوبو باندې ښهٔ نظر دے

کهٔ داسي وي چرې نو دغه کشف پر خطر دے

اؤ کهٔ مريد دپاره شېخ ته شي حاصل نو خېر دے

چې دَ بل چا بوج دَ اصلاح ښهٔ پهٔ دهٔ باندې ډېر دے

چې حاصل نهٔ وي چاته دا، دَدې کوشش نهٔ دے ښهٔ

کهٔ وي حاصل چاته دې باب کښې دې قابو کړي خپل زړهٔ

چې دَ الله عشق څوک لري نو پهٔ دې باندې کړي څهٔ

دا پهٔ مرۍ دي دَ اخلاص ګورې راښکل چاړه

څوک چې عاشق يی نو پهٔ لوبو ځان غولول نهٔ کوي

دَ داسې لارو تماشو ته ودرېدل نهٔ کوي

مريد پوه شي

زهٔ ناخبره وم اے دوسته معافي غواړم ستانه

خپل شېخ دا دومره بلا لويه کړه اوچته مانه

شبير ویل دَ نفس نخرې دي دا قيصې لهٔ ځانه

داسې نخرې دنيا ودانه کړي پهٔ خلقو ورانه

زهٔ خوش نصيب يم لهٔ غلطۍ نه رابهر شومه

لاره مې سمه شوه پهٔ دې اوس پهٔ سفر شومه

دَ خانقاه تعلقات خپلې دنيا دپاره استعمالول

يار زما زویے چې کوم بيمار دے لهٔ مودې ډېرې

تېرې شوې دې پرېشانۍ کښې ورځې شپې ډېرې

دغې خانقاه کښې وينم زهٔ راځي ډېر زيات ډاکټران

راځي خانقاه ته مسلسل اصلاح دپاره دَ ځان

زهٔ هم مجبور يم زوی دپاره اؤ ډېر زيات پرېشان

دَ ماشومانو سپېشلسټ هم دوی کښې شته شوم حېران

دا خو مدد دے دَ الله دوی ته خپل زویے ښایٔمه

دَدې بچي دې بيمارۍ خو زهٔ ډېر زيات تنګ کړمه

دویم مريد

وروره دا ټيک ده دَ بچي خو دې علاج دي کول

خو ملوث دنيا کښې نهٔ کړې دَ خانقاه تعلق خپل

چې دَ دنيا طرف ته کيږي زمونږ نفس زر مائل

دغه مېلان پهٔ روحاني ترقۍ کښې شي حائل

دنيا اؤ دين کهٔ وي يو ځائے نو دَ دنيا ګټه وي

دَ آجلې فکر ډېر زر دا عاجله وسټي

وړومبے مريد

زبردستۍ باندې خو دا علاج پهٔ دوی نهٔ کوو

دامفت انعام دَ پاک الله مونږه بيا ولې نهٔ اخلو

دَ کلينک وخت پهٔ بچ کېدو دين ته بيا مونږ ورکوو

دغه شان مونږ دَ دين دنيا کار پهٔ يو ځائے چلوو

ټيک ده کهٔ غواړې مونږ لهٔ شېخ نه به پښتنه وکړو

مونږ به پهٔ دې دَ ځان لهٔ نفس دَ شر ساتنه وکړو

شېخ جواب ورکوي

زما ځامنو رب راکړي نعمتونه دي ډېر

دې نعمتونو کښې موجود ئې حکمتونه دي ډېر

حاصلؤ کښې دَ دو ګوریٔ محنتونه دي ډېر

خلقو ته ګوریٔ مختلف ئې حالتونه دي ډېر

دَدوی اوقات ، دَ دوی مالونه ملکيت دي دَ دوی

استحصال چرې نهٔ کول دَ حکومت دي دَ دوی

پهٔ زړهٔ چې نهٔ وي اؤ بيا هم چاته تکليف ورکول

اۗؤ دَ مرضۍ نه ئې بغېر ورنه څهٔ کار اخستل

دا استحصال ګورې دَدوی دَ حکومت دي کول

چاته پکار نهٔٔ دي پهٔ دغه شان تکليف رسول

خپله دنيا دَ دوی پهٔ دين مونږ منحصر ولې کړو دې تصرف نه ده بهتره چې مونږ ځان منعې کړو

چرته دَ دوی دپاره مونږه رکاوټ جوړ نهٔ شو

دے ضرورت چې پهٔ حدودو کښې دَ ځان مونږ اوسو

طمع پهٔ دين خپل دَ دنيا دپاره ونهٔ ساتو

دا دَ اخلاص مخالفت دے لهٔ دې ځان بچ کړو

کهٔ مو لهٔ دوی نه پهٔ څهٔ کار کښې وي خدمت اخستل

نو طريقې سره دې دوی ته بيا اجرت ورکول

مونږ لهٔ چا هم دَ دنيا دپاره ونهٔ کړو سوال

سوال خو څهٔ چې زړهٔ کښې هم را نهٔ ولو دَدې خيال

کهٔ وي دَدې سبب خپل دين نو دا خو ډېر بد دے حال

دين خرڅول دي پهٔ دنيا اؤ دَ شېطان دے دا جال

دَ عشق پهٔ زور باندې شبيره دغه جال شلول دي

دَ خواهشاتو اسيرۍ نه ځان پهٔ دې وېستل دي

اصلي دېوبندي

استاد جي پوه کړیٔ ما چې دا دېوبنديت څهٔ دے

دَداسې نوم دَ کښېښودلو ضرورت څهٔ دے

مختلف خلق وينم ځان ته وائی دوی دېوبنديان

بيا ئې پهٔ خپلو کښې دَ يو بل وي نيولے ګرېوان

مونږ نهٔ پوهېږو څوک دي ټيک دا حقيقت کړیٔ عيان

کهٔ دهوکه وي چا کښې لهٔ دې څنګه مونږ بچ کړو خپل ځان

دې اختلاف باندې حالت زما خراب دے ډېر

معلومولو ته دَ حق زړهٔ مې بېتاب دے ډېر

استاد

ټيک ده چې شته دے اختلاف دوی کښې خبر کړه پرې ځان

البته حق پهٔ دغو کښې دے ياد ساته دا هر آن

دَ اصلي څيز طلب وي ډېر نقل ئې زر جوړيږي

خلق دَ اصل پهٔ دهوکه دې پسې هم مړه کيږي

حق چې څوک څومره پټوي نو هغه نهٔ پټيږي

حق چې ظاهر شي ورسره خلق بيا هم سميږي

پوه پهٔ اصولو کړه ځان دا زړهٔ کښې ساتل دي همېش

پهٔ غور و فکر باندې حق ته رسېدل دي همېش

دېوبنديت صرف يو ځائے سره تړلے نهٔ دے

چا دا دَ کانړو پهٔ دېوال کښې محدود کړے نهٔ دے

صرف پهٔ نخښو پهٔ نعرو ټاکلے شوے نهٔ دے

اؤ بې ثبوته دَ چا قول هېچا منلے نهٔ دے

څنګه نعمان پسې چې تلل دي حنفيت دے بس

دَ څو بزرګانو عقيدې دېوبنديت دے بس

قاسم نانوتوي رشيد احمد اؤ اشرف علي

اؤ شېخ الهند ، خليل احمد حسېن احمد مدني

دېوبنديت دے طريقې اؤ عقېدې بس دَ دوی

چې مخالف څوک دي دَ دوی نهٔ دے هغه دېوبندي

دَ دو بزرګانو عقېدې ټيک دي اؤ دا دي منل

ګني بيا ځان ته دېوبندي چرې هم نهٔ دي وئیل

مونږ پهٔ حق دوی ګڼو نو دوی پسې روان يو مونږ

دوی پهٔ دېوبند کښې وو نو ځکه دېوبنديان يو مونږ

ګني پهٔ اصل کښې ساده مسلمانان يو مونږ

عقل تابع ګڼو دَ دين خو عاشقان يو مونږ

عشق اؤ اعمال جمع کول دَدېوبنديانو کار دے

صرف نعرې دَ عشق وهل دَ ماشومانو کار دے

المهند علي المفند لږ خو پهٔ غور ولوله

دېوبنديت څهٔ دے دې کښې دي څهٔ ليکلي ګله

دے مشرانو دستخطونه پهٔ دې کړي څهٔ لهٔ

څوک چې دَدې دي مخالف نو کړي خبره بله

دغې ته وايی خو تحقيق اؤ استناد زويه

وایٔ شبير دا زما قول ښهٔ ساته ياد زويه

دَ ښځو بېعت

استاد جي ما ده اوريدلي عجيبه خبره

زما زړهٔ غواړي چې هغه وکړمه زهٔ تا سره

دَ فلانکي پير نه ښځې هم جوړ بېعت کيږي اورم

پهٔ دې عمل باندې ډېر زيات زړهٔ کښې حېرت لرم

دوی دَ بېعت حاجت لري څهٔ پهٔ دې سوچ کوم

دَ دوی پهٔ کور کښې پهٔ پرده کښې کښېناستل ښهٔ ګڼم

دَ غېر محرم دَ دغو ښځو مريدي ښه نهٔ ده

دا څنګه پير دے زهٔ ګڼم داسې پيري ښه نهٔ ده

استاد

ستا دا حېرت چې پهٔ دې دے دا جهالت ښکاري

يا پهٔ څهٔ وجه لهٔ بېعت نه ستا نفرت ښکاري

لرې ستا سوچ چې دغه دے لهٔ فقاهت ښکاري

ناواقفي ستا لهٔ نظامِ تربيت ښکاري

زويه دَ ښځو خو بېعت دے پهٔ قران کښې ثابت

اؤ لهٔ حديث پاک نه ثابت دے دَ سړو هم بېعت

نيمې نه زياته ابادي دَ ښځو ده نو وايه

دَ دوی نظامِ تربيت راته څهٔ هم وښايه

بې تربيته اوسېدل دَ دوی نهٔ دي بې ځايه؟

داسې خو کړې به تهٔ ضایٔعه دَ دوی آيه پايه

دَ دوی بېعت چې دې ثابت کړو لهٔ قران ځنې

منع کړو دوی بيا لهٔ کېفيتِ احسان ولي

پهٔ طبېعت کښې دے دَ ښځو انفعال ډېر زيات

پهٔ دوی دَ نفس و شېطان خور ځکه وي جال ډېر زيات

دَ تربيت دَ دوی ساتل دي ځکه خيال ډېر زيات

اؤ لهٔ غفلت نه ئې جوړېدلے شي وبال ډېر زيات

دَ تربيت نه بيا دَدوی انکار کېدے شي څنګه

اؤ بې لهٔ دوی زمونږ کورونه چلېدے شي څنګه

سړي حاصل کړي پهٔ کالونو کښې چې کوم يو حال

مياشتو کښې ښځې شي کولے حاصل هغه کمال

خو دَ صحبت به يقيناً ساتل دَ دوی وي خيال

بيا ترقي ئې نصيب کيږي يقيناً بې مثال

پهٔ ښهٔ ماحول ښهٔ تربيت ښځې ټيک کيږي زر

پهٔ بد ماحول اؤ پهٔ غفلت کښې خرابيږي زر

ځکه دَ دوی چې تربيت دے ضروري دي ګڼل

چې بې دَدې نه دوی دَ دين ځنې دي لرې ساتل

خرابه لاره باندې دوی کوي لهٔ حد نه وتل

ځکه دا داسې حال نه دوی دي بهر حال بچ کول

زويه خبرې نه لږ مخکښې سوچ کول پکار وي

عقل نه لږ غوندې خو کار هم اخستل پکار وي

دَ شاګرد دَ معافۍ درخواست

زما استاده حماقت زما معاف کړیٔ تاسو

داسې خبرو کښې عجلت زما معاف کړیٔ تاسو
بې لهٔ شبې دا جهالت زما معاف کړیٔ تاسو

مخکښې دَ ستاسو دا جرأت زما معاف کړیٔ تاسو

اوس آګهي زما پهٔ فکر کښې راتلل شروع شو

نو دَ شبير پهٔ دې شعرونو پوهېدل شروع شو

غلط اؤ صحيح تصوف

استاده ماته دا ووايه تصوف څهٔ شے دے

چې پهٔ ماحول کښې پهٔ دې نوم باندې مشهور ډېر دے دے

پهٔ دغه نوم باندې استاده اورو ډېرې دعوې

دَ خدائے دَ مينې فلسفې خبرې ښې اوچتې

پهٔ مونږ غالب شي پهٔ خبرو چې ئې اورو لهٔ خولې

دَ دغو خلقو هېڅ عمل هم نهٔ وينو مونږ پهٔ دې

عمل دپاره خو دَ سوچ ئې ارده هم نشته

خو پهٔ اسمان دَ فلسفو ئې وي مضبوطه رشته

څوک بعضې وينم چې پهٔ جوش کښې دوی ګډيږي بس

پهٔ هر يو څيز کښې پهٔ رسمونو دوی چليږي بس

اؤ پهٔ بدعاتو دوی هر وختې مشغوليږي بس

دَ حقيقت چې ده دنيا نه لرې کيږي بس

دوی دَ هو حق مستو نعرو کښې وي مشغول مستقل

دوی کله سوچ کړي دَ حق لارې کله غواړي منزل

دا تصوف کهٔ ؤ دنيا نه دَ وتو دپاره

دَ نفس چې دي کوم لذتونه پرېښودو دپاره

اصلاح دپاره دَ خپل ځان تيارؤ دپاره

چې دَ زړهٔ سترګې کومې دي بېنا کؤ دپاره

خو دغه ګورم چې پهٔ دې کښې خو دَ نفس منل دي

چې دې نفس غواړي پهٔ کوم وخت څهٔ نو هغه کول دي

استاد وائی

زويه دا تا چې زخم ؤ کوم زما وچېړلو

پهٔ زړهٔ کښې زخم چې زما ؤ کوم دې څيرې کړلو

دا نن صبا چې تصوف دے دَ شېطان دجل دے

دې کښې شېطان محسوسوم زمونږ ايمان ته غل دے

هر کار دے نفس ته حواله دې کښې اؤ بې محل دے

دَ تصوف پهٔ نوم جوړ کړے دوی څهٔ بل څهٔ چل دے

دَ فلسفې کار وائی حق ته رسېدل دي صرف

بيا چې کوم حق وي نو هغه بيا خپلول دي صرف

لېکن پهٔ دې کښې تخيل کښې ډوبېدل وينم

دې کښې دَ نفس هر يو خواهش پوره کېدل وينم

اؤ پهٔ خبرو لهٔ عمل ځان خلاصول وينم

دَ زړهٔ اينه پهٔ دغې باندې تورېدل وينم

چې باريکۍ دي پهٔ زړهٔ باندې مسلطې شولې

متردد شو دَ عمل لارې شولې

دا تصوف خو پهٔ عمل باندې راتلل ما ګڼل

عمل دپاره دا دَ نفس تيارول ما ګڼل

زړهٔ ذکر باندې پهٔ دې کښې صفا کول ما ګڼل

دَ فلسفې خو نه دَ عشق پهٔ لاره تلل ما ګڼل

سفر دَ عشق ما دا ګڼلو فلسفه خو نهٔ وه

دا دَدعؤ دَ فلسفو مخکښې نشه خو نهٔ وه

بل دَ رسمونو پهٔ دنيا کښې ډوب صوفيان وينم

فضولياتو کښې مشغول دا جاهلان وينم

دَ نفس پهٔ دجل کښې دَ دوی حال پرېشان وينم

پهٔ هريو کار کښے ئې اثر زهٔ دَ شېطان وينم

دوی نص نهٔ پېژني نهٔ دې نه احکامات اخلي

دَ عقل هم نهٔ مني لاره دَ جذبات اخلي

خوشحالولو ته دَ نفس کله دهمال اچوي

مشغولوي پهٔ سرودونو قواليو ځان دوي

دَ بزرګانو دَ عرسونو نه ميلې جوړوي

اچوي بنګړې پکښې اؤ پکښې چرسونه هم څکي

دوی دَ اصلاح پهٔ دې خبرو بيا پوهيږي کله

پير کامل څهٔ پېژني دوی ورته ورشي څهٔ لهٔ

دَ دوی پهٔ ژبو دي نعرې دَ پاک رسول دَ مينې

ولې چې ګورې پهٔ بدعت کښې به ئې بوخت وينې

نهٔ شي دوی څښلے چې اوبهٔ دي دَ سنت شيرينې

څوک ترې تپوس نهٔ شي کولے چې دَ چا پهٔ دين ئې

ځکه چې څوک ترې کړي تپوس نو غصه کيږي دوی

څوک چې ملګري شي دَ دوی ترې خوشحاليږي دوی

دَ تعظيمونو پهٔ بهانه باندې کوي شرکونه

لرې توحيد و دَ سنت نه دي دَ دوی کارونه

دَ عاقبت نهٔ اخلي نوم اؤ نهٔ کوي غمونه

بس دَ دنيا پهٔ غم کښې ډوب وي نهٔ کړي نور سوچونه

دوی خو غلط دي ، واوره دا ، صحيح صوفيان هم شته

چې اولياء دي دَ الله پهٔ دې جهان هم شته

پهٔ تصوف کښې دا خپل نفس قابو کول پکار وي

اؤ لهٔ دنيا دَ محبت زړهٔ پاکول پکار وي

پهٔ زړهٔ کښې مينه دَ الله پاک راوستل پکار وي

دَ زړهٔ دنيا پهٔ ذکر باندې سمول پکار وي

دا تصوف خو بس عمل دے فلسفه نهٔ ده دا

اؤ دَ بدعاتو ، دَ شرکونو تماشه نهٔ ده دا

پهٔ تصوف کښې دا دنيا زړهٔ نه وېستل غواړي

نفس پهٔ احکامو دَ الله هم صبرول غواړي

اؤ خدائے دپاره بس کارونه ټول کول غواړي

پهٔ شريعت باندې خپل ژوند ټول تېرول غواړي

بې تربيته شي کېدے داسې کارونه کله

شي طے کېدے بې رهنما دا منزلونه کله

شېخ چې څهٔ وائی نو هغه به بس کول غواړي

دَ جاه اسمان نه به پهٔ زمکه کوزېدل غواړي

نفس شکنجه کښې به دَ جهد ښهٔ تړل غواړي

دَ مرګ نه مخکښې يقيناً به ټيک کېدل غواړي

چې لذتونه کوم حرام دي پرېښودلے به شي

چې عادتونه کوم خراب دي سمولے به شي

ټول دي ثابت دَ تصوف کوم مقصدونه چې دي

اجتهادي دي تجربې کوم تدبيرونه چې دي

دا ټول دَ نفس مجاهدې اؤ دا ذکرونه چې دي

قابو کول پهٔ دې دَ نفس رذالتونه چې دي

دےٰ هر مريد دَ بل مريد نه مختلف نو بيا

څنګه کېدے شي مناسب ټولو ته يو طريقه

شاګرد

خدائے تاسو شاد دې لري زهٔ خو يم دَ حق سائل

زهٔ خو لهٔ مخکښې نه ؤم ستا دَ بصيرت قائل

ستا پهٔ تقرير باندې نور هم شوم حق ته زهٔ مائل

اوس پوه شوم زهٔ پهٔ دې چې حق حق دے باطل باطل

زما دې فکر ته خدائے پاک دې نور وسعت هم ورکړي

خوارهٔ امت کښې دَ شبير دې دغه لعل ګوهر کړي

دَ حقوق الله اؤ حقوق العباد تعلق

زما استاده محسوس کړي مې خيالونه جديد

پهٔ دغه باندې مسلط دے پهٔ ما فکر شديد

وائی څهٔ خلق دَ بنديانو دي حقونه اهم

هغه ضائع نهٔ شي چرې هم پکښې نهٔ شي څهٔ کم

اؤ دَ الله چې دي حقونه دَ هغې نهٔ کړي غم

وایی دوی دا چې دَ الله پهٔ مونږ ډېر زيات دے کرم

دے پاک الله خو دَ خپل حق معاف کولو والا

اؤ چې بنده دے هغه حق دے خپل غوښتلو والا

خېر دے هېڅ باک نشته کهٔ څوک عبادتونه نهٔ کړي

يا حج پرې فرض وي اؤ حج نهٔ کړي ، نمونځونه نهٔ کړي

يا روژې نهٔ نيسي پهٔ دې کښې محنتونه نهٔ کړي يا دوی زکوٰة نهٔ ورکوي دَدې سوچونه نهٔ کړي

چې بنده حق کړي خپل معاف نو معاف کيږي هله

خدائے حق معاف به کړي خپل څوک لهٔ دې ويرېږي څهٔ لهٔ

ډاکټران وائی چې دے حق دَ مريضانو اهم

ځکه پهٔ دې وخت باندې مونږه نمونځ ته څنګه شو سم

اؤ دَ کور خيال کهٔ ورته راشي کورته ځي نهٔ کړي غم

هم لګوي ګپونه دوی پهٔ خپلو کښې دم پهٔ دم

دَ الله حق دپاره وخت ملاوېدلے نهٔ شي

دَ عبادت د پاره وخت حاصلولے نهٔ شي

استاد وایی

څومره تلبيس دا دَ شېطان دے اے زما زويه

حال څهٔ جوړ شوے دَ انسان دے اے زما زويه

پرېږدي چې حکم دَ قران دے اے زما زويه

دَ پېغمبر چې هم فرمان دے اے زما زويه

آيا ايمان راوړل دا حق دے دَ بنديانو وايه

دا چې پهٔ عقل دي ړاندهٔ هغوی ته دا وښايه

زويه چې حق دے دَ بنديانو دَ الله دے دغه

مقررشوے لهٔ هغهٔ چې پهٔ هر چا دے دغه

پرېښودے نهٔ شو چې دَ خدائے حکم صفا دے دغه

چې دے بنده نو عبادت وته پېدا دے دغه

کهٔ دَ بنديانو حق پوره کړي څوک اؤ شرک وکړي

نو ټول خبر دي چې پهٔ دې باندې معاف به نهٔ شي

مونږ ته پکار دي دَ بنديانو چې مونږ حق پوره کړو

پهٔ هر يو کار کښې دَ خدائے ويره مونږ دَ ځان سره کړو

مونږه پوره پهٔ خپل کوشش باندې حقوق الله کړو

زړهٔ کښې داخله پهٔ ښهٔ شان باندې دَ خدائے مينه کړو

دغې ته وائی خو اے زويه شريعت باندې تلل

دَ خدائے دپاره زمونږ ژوند وي اؤ ټول اؤ هم مړه کېدل

ډاکټر پهٔ مينه دَ مريض کښې خو روټۍ نهٔ پرېږدي

دَ مطلوب وخت نه کم مريض ته کله وخت ورکوي

لهٔ وخت نه مخکښې دے کلينک نه دا مريض رخصت کړي

دے دَ پېسو مشين ، لګيا وي بس پېسې جوړوي

دَ خدمتونو دا الفاظ ټول دي معلوم الله ته

دهوکه دوی ځان ته ورکوي نهٔ ورکوي بل چاته

پهٔ عبادت کښې دَ الله کهٔ محبت نهٔ وي

دې کښې اخلاص نهٔ شي راتلے اؤ حلاوت نهٔ وي

کهٔ قبول نهٔ شي دا پهٔ دې دې بيا حېرت نهٔ وي

يعنې بدله ئې هېڅ پهٔ ورځ دَ قيامت نهٔ وي

حق العباد کښې دَ الله دَ حق کهٔ خيال نهٔ لري

شي محض رسم ظاهري چې دې کښې حال نهٔ لري

دے دَدې ټولو عملونو پهٔ نيتونو مدار

کهٔ صحيح نيت نهٔ وي نو دادے دَ عمل بس مزار

زړهٔ کښې دَ چا چې دَ دنيا وي همېش ګرم بازار

پهٔ اخرت کښې به تباه شي ، شي ذليل به اؤ خوار

مونږه چې داسې جوړ شو دغه خو شېطان غواړي

شبيره ويښ شه ستا نه څهٔ الله سبحان غواړي ؟

دَ مرګ دَ ياد نه غفلوړومبے کس

وروره خبره يو کومه دا محسوس نهٔ کړې تهٔ

چرته پهٔ دې باندې ، ويرېږمه ، ناراض نهٔ شې تهٔ

دا ستا دا کور چې دے جمات سره قريب ښکاري

نزدې جمات ته چې څوک وي نو خوش نصيب ښکاري

جمات ته نهٔ راځې دا کار دَ ستا عجيب ښکاري

ما وګڼله ضرورت جوړ دَ ترغيب ښکاري

وجه ده څهٔ چې دې جمات ته تهٔ راتلل نهٔ کوې

کهٔ څهٔ وي هغه جوړ تهٔ مونږ ته بيا ښودل نهٔ کوې

دویٔم کس

مننه ډېره تاسو راکړلو چې ماته دعوت

نو معلوميږي تاسو ما سره لریٔ محبت

خو زهٔ مصروف يمه ډېر زيات څهٔ دَ سستۍ مې عادت

ځکه جمات ته دَ راتلو زما ونهٔ شي همت

زهٔ بس معذور يمه لهٔ ستاسو څهٔ ګله نهٔ لرم

شیٔ مطمٔن پهٔ زړهٔ کښې بل څهٔ مسٔله نهٔ لرم

وړومبے کس

څهٔ ناراضګي به زما وي څهٔ دے زما حېثيت

ويره دَ خدائے نه ده پکار ، دے دا زمونږ ضرورت

ډېر ګران پريوزي يقيناً مونږ ته لهٔ دې نه غفلت

دا خو واضحه ده چې مرګ دے بديهي حقيقت

مرګے راتلل دي اؤ دا هرڅهٔ دلته دي پرېښودل

قبر کښې مونږ ته پته نشته کله دي کوزيدل

تپوس به کيږي لهٔ هريو نه دَ څيزونو پنځو

دَ مال و جسم ، علم اؤ وخت چې دا څنګه تېر شو

رېکارډ محفوظ دے موقع نشته دے لهٔ دې تښتېدو انکار کولے به څوک نهٔ شي دَ هر څيز پهٔ کتو

دي دَ اعمالو مشينونه دا څلور مونږ سره

دغه فاني به شي باقي کهٔ استعمال شو کره

کله چې راشي فرشته دَ مرګ نو وروره زما

هلته به تلل وي ضروري چې نور مهلت نشته بيا

هغه شان ځي به لهٔ دنيا څنګه چې ژوند وي دَ چا

دا وخت راتلل دي يقيناً کهٔ دے دا نن کهٔ صبا

ولې دې وخت دپاره مونږه تياري ونهٔ کړو

دَ اخرت دپاره دلته څهٔ خواري ونهٔ کړو

پهٔ توبه باندې ګناهونه ختمولے شو مونږ

اؤ دَ نېکيو نه جولۍ هم ډکولے شو مونږ

راځیٔ چې وکړو دلته هغه چې کولے شو مونږ

دَ شر نه بچ کړو ځان اؤ خېر راغونډولے شو مونږ

چې اولياء دي دَ الله دي هغوی هم انسانان

زمونږ پهٔ شانې هغوی هم لري اولاد خاندان

دویٔم کس

جزاک الله چې زهٔ لهٔ حق نه تاسو کړم خبردار

ستاسو پهٔ وجه باندې حق دپاره شومه تيار

اګرچې خپله کړے ما دے دا خپل ځان ډېر زيات خوار

پهٔ خپلو کړو باندې پهٔ دې وجه يم ډېر شرمسار

توبه کومه لهٔ سستۍ اؤ لهٔ غفلت ځنې

دَ خدائے چې خوښ نهٔ وي دَ هر هغه حرکت ځنې

البته ويره يقيناً دَ مستقبل لرمه

دَ نفس شېطان دَ رکاوټ هر يو مشکل لرمه

ګېر پهٔ ګرداؤ يم نهٔ خبر زهٔ دَ ساحل لرمه

رهنمائی غواړم طلب دَ خپل منزل لرمه

څنګه به ځان پهٔ مستقبل کښې لهٔ غفلت بچ کوم

ما مخکښې وېلي دي کمزورے يم همت نهٔ لرم

وړومبے کس وائی

ما شاء الله ستا پهٔ احساس باندې مې زړهٔ باغ باغ شو

دې نه دَ فکر چې روښانه دې دَ زړهٔ چراغ شو

پهٔ دغه باندې جوړ مايوسه چې دَ شر ؤ زاغ شو

اؤ دَ ايمان پهٔ خوشبو باندې معطر دماغ شو

اوس طريقه درته انشاء الله ښایٔمه داسې

دَ هدايت سره دې اوس ملاؤومه داسې

حکم دَ رب دے دَ رښتينو سره دَ کېدلو

اؤ دَ انعمتَ عليهم والو پسې دَ تللو

کوشش کوم زهٔ مطلب تاته دَدې دَ ښئیلو

تاته موقع ده پهٔ دې باندې دَ عمل کولو

دَدې مطلب دے چې صحبتِ صالحين اختيار کړو

مونږ دا پهٔ فضل اوس دَ رب العالمين اختيار کړو

وکړو کوشش چې کړو صحبتِ صالحين حاصل

څومره به ښه وي چې ملاؤ شي راته شېخِ کامل

حل به پهٔ دې شي دا زمونږ دَ تربيت مسائل

دَ نفس شېطان لهٔ ګرداؤ ځان خلاص کړو معلوم کړو ساحل

پهٔ فکرِ آګهي کښې نخښې دي دَدې موجودې

پهٔ شاعرۍ کښې دَ شبير دي اشارې موجودې

سخاوت اؤ عبادت

وروره تا نهٔ وينم مودې راسې جمات کښې زهٔ

معافي غواړمه پهٔ دې سوال مې ناراض نهٔ شې تهٔ

نمونځ به کوې تهٔ يقيناً ولې يواځې پهٔ کور

کهٔ شي دا جمعې سره ستا نو دا به خوند وکړي نور

پنځويشت چنده اجر تهٔ شې اخستے پهٔ لږ زور

زهٔ دا اميد لرم چې تهٔ به پهٔ دې وکړے لږ غور

ولې دې کار زمونږ پهٔ داسې طريقه ونهٔ شي

چې کوم ډېر ښهٔ وي ډېره ښه به وي کهٔ داسې وشي

دویٔم کس

وروره ناراض نهٔ شې وخت چرته دے زما سره

وينمه دا دَ عبادت خيال دے ډېر تاسره

خو زما زړهٔ هم دے مخلوق دَ پاک الله سره

الله خوشحال وي ترې چې دا خيال وي دَ چا سره

اخلیٔ زهٔ وينم پهٔ بيا بيا دَ عبادت نوم تاسو

چرې اخستے کله هم دَ سخاوت نوم تاسو

عبادتونو کښې مطلب صرف دَ ځان وي خپل

کاميابي پهٔ دې ملاؤ شي دا منم بالکل

خو کله سوچ دے نصيب شوے وکړیٔ سوچ دَ بل

دې کښې هم لاري ملاويږي پاک الله ته دَ زغل

دا بعضې خلق پهٔ خشوع عبادتونه کوي

پهٔ معاملاتو کښې مګر غلط کارونه کوي

پهٔ کوتاهۍ دَ عباداتو معافي غواړمه

چې سخاوت دے دا هم ځان وته کافي ګڼمه

دا ستا خبرې څنګه زهٔ اوس صحيح ومنمه

کهٔ فلانکي شېخ نه تپوس کړې نو درسره زهٔ ځمه

ځیٔ چې ځو وکړو ترې تپوس هغه به مونږ پوه کړي

دے تردد چې زمونږ زړونو کښې، هغه لرې شي

دَ شېخ فېصله

دواړه يَیٔ ټيک خو صرف ټيک يَیٔ پهٔ جزوي طور باندې

دواړه پرجوش يَیٔ پهٔ خپل ځائے باندې فطري طور باندې

خپلې خبرې ګورې وانخلیٔ کلي طور باندې

خپله اصلاح پهٔ دې کښې وکړیٔ يقيني طور باندې

دواړه دَ يو بل دي لازم اوس احترام وکړیٔ

دَ کاميابۍ دپاره داسې انتظام وکړیٔ

پهٔ يقيمونَ الصلوٰة درته عمل دے پکار

دَ عبادت دَ ضرورت وشو پهٔ دغې اظهار

پهٔ ينفقونَ باندې هم عمل ته ځان کړیٔ تيار

نو سخاوت به پهٔ دې جوړ کړے تهٔ دَ غاړې هار

دا سخاوت اؤ عبادت جمع کول دي درته

پهٔ دغه دواړو باندې ښې نېکۍ ګټل دي درته

ياد دا لریٔ هره فتنه کښې څهٔ رښتيا هم وي

خو دَ شېطان ځنې پهٔ دې کښې څهٔ دهوکه هم وي

لکه شودهٔ ډېر چې ښهٔ څيز دے کهٔ صفا هم وي

ډېر خطرناک شي کهٔ پهٔ زهرو آلوده هم وي

کوم چې جاهل وي پهٔ رښتياؤ ئې اعتبار وکړي دروغ وي کوم چې دې کښې هغه پرې ګزار وکړي

اخله قران و دَ سنت نه خو پوره چې وي دا

کهٔ عالم نهٔ ئې لهٔ عالم ځنې تپوس وکړه بيا

څوک چې خپل جهل نه واقف وي نو شي پوه پهٔ خطا

کوم يو جاهل چې ځان عالم ګڼي هغه شي تباه

دَ پوهه خلقو پهٔ مدد ناپوهه هم بچ شي

پهٔ دې تپوس باندې دروغ دروغ شي سچ سچ شي

دواړه دَ خپلې غلطۍ اعتراف کوي

جزاک الله چې تاسو دواړه مونږه بچ کړلو

زمونږ دَ جهل دې سېلاب خو مونږه غرق وړلو

چې حقائق وو پهٔ دې کښې هغه څرګند شولو

دَ ګمراهۍ مار ؤ ولاړ مونږ ته اؤ دې خوړلو

مونږ شېخ صاحبه اوس دَ ستا پهٔ لاس بېعت کوؤ

دَدې شبير پهٔ خولهٔ اوس دادے لږ همت کوو

ختم نبوت

يو کس دَ يو عالم نه تپوس کوي

يو کس مشهور پهٔ احمدي دے زما دوست حضرت

مسلمانان نور لهٔ هغهٔ کړي هېڅ بې هېڅه نفرت

هغه کلمه وائی پوره اؤ کړي نمونځونه هم

دَ شريعت ئې مطابق دي عملونه هم

کړي کله کله ډېر شاندار دے خېراتونه هم

دے کافر څنګه دے چې کړي داسې کارونه هم

زهٔ خو پهٔ دې باندې حېران يم پرېشان يمه

چرته غلط نهٔ شمه دې کښې ، مسلمان يمه

عالم جواب ورکوي

کله انکار چې دے لهٔ ختم نبوت کوي

نو وروره دې کښې يقيناً منافقت کوي

غلام احمد ئې پېغمبر وي رذالت کوي

رسول الله ته دَ دروغو دے نسبت کوي

داسې حالت کښې مسلمان کله کېدلے شي دے

پهٔ دې خبره لهٔ ايمان ځنې وتلے شي دے

زويه پهٔ ټولو کښې نمبر دَ عقېدې اول دے

دا چې ټيک نهٔ وي نو بې کاره بيا هر يو عمل دے

بيا دَ ايمان اظهار ټيک نهٔ شي کېدے دا دجل دے

پهٔ دې خبره باندې دے زمونږ ايمان ته غل دے

دَ مسېلمه کذاب سره صديق کوم کار کړے ؤ

پهٔ دغو باندې صحابهؓ آيا اعتبار کړے ؤ

دَ نبوت پهٔ ختمېدو کښې شک کول بېماني

حېرانېدلو باندې ستا پهٔ دې زمونږ حېراني

تهٔ ناواقف ئې دومره زيات ، پهٔ دې مې ده پرېشاني

نو معلوميږي لهٔ دې ستا چې دَ زړهٔ ده ويراني

پهٔ ختمېدو دَ نبوت چې ده اجماع قائمه

چې څوک دا نهٔ مني هغهٔ باندې لعنت وایمه

دَ ملک قانون کښې کافران ليکلي دي قاديانان

دې کښې شامل ورسره دي هم لاهوري احمديان

هغه دَ ملک زمونږه دي اؤ کهٔ نه دي غېر ملکيان

پهٔ دوی اعتبار دي نهٔ کول ، دي دَ لستوڼي ماران

دوستي دَ دوی بې وفائی ده دَ احمد سره

ولې تهٔ نهٔ پوهېږې عقل درکښې نشته ذره

دَ نبوت کهٔ کله چرته څوک دعویٰ وکړي

اؤ څوک لهٔ دوی دَ معجزې مطالبه وکړي

پهٔ دې شه پوه دے دښمني به ځان سره وکړي

نو دا بدبخته شو کافر چې کله دا وکړي

پرېږده دَ دوی دوستي خبر کړه ځان بد بخت جو ړ نهٔ شې

ذکر کوه نهٔ شې غافل اؤ پهٔ زړهٔ سخت جو ړ نهٔ شې

تپوس کونکے اعتراف کوي

جزاک الله چې تا دَ حق نه زهٔ خبر کړمه

چې زما جهل ؤ هغې نه دې بهر کړمه

دې مسٔله کښې داسې تاسو زهٔ ماهر کړمه

اوس دَ دوی دجل به زهٔ خلقو ته ظاهر کړمه

ګورمه څنګه اوس هر يو ځان مسلمان ګڼي

ګورمه اوس چې دا کار څومره دوی اسان ګڼي

اوس دَ دوی خبث زهٔ مؤمنانو ته ښائمه به

دَ دوی دهوکې دَ خلقو مخکښې زهٔ راوړمه به

دوی کښې نښتي چې کسان دي خلاصومه به

فکر سره آګهي دوی ته ورکومه به

مادې خپل رب پهٔ فضل خپل باندې معاف کړي اوس

دا زما زړهٔ دې پهٔ خپل فضل باندې صاف کړي اوس

ساده دين يو مفتي صېب دَ خپل شېخ نه تپوس کوي

اے شېخ صاحبه يو کتاب کښې دي ما دا لوستلي

ښه ده چې دين کښې څوک عمل کښې سادګی وساتي

پهٔ شريعت باندې وي تلل پهٔ کېفيات باندې نه

ښهٔ پوخ يقين دې وي پهٔ رب پهٔ ظنيات باندې نه

وي انحصار دې پهٔ خوبونو کشفيات باندې نه

عمل همېش دې پهٔ سنت وي پهٔ بدعات باندې نه

دَ يو عام کس پهٔ شان پکار دے پهٔ نظر راشي

لهٔ پېچېدګيو باريکيو نه بهر راشي

کهٔ دادي ټيک دَ تصوف بيا ضرورت څهٔ دے

مجاهدو اؤ دَ اذکارو بيا حاجت څهٔ دے

څهٔ دا بيا وګڼم چې دغه ټول محنت څهٔ دے

پهٔ شريعت چې تلل مقصود دي طريقت څهٔ دے

پهٔ ارام ناستې ته مې کله پرېږدي دا وسوسې

ځکه پهٔ ما دَ ترقۍ بندې شوې لارې کوڅې

شېخ صاحب جواب ورکوي

مفتي صاحبه وي کتاب کښې کتابي خبرې

شي پهٔ عمل باندې ظاهرې عملي خبرې

دا وسوسې دي نور څهٔ نه بس شېطاني خبرې

سستي پېدا کړي پهٔ ښهٔ کار کښې نفساني خبرې

انجام ته وګوره دَ هغه څيز چې ؤ عاليشان

کاش چې خبر شي پهٔ دې کار باندې دا ټول مفتيان

دَ تصوف پهٔ اول حال کښې مبتدي وګوره

مينځ کښې دے وي متوسط بيا ئې منتهي وګوره

پهٔ مبتدي باندې څادر تهٔ نفساني وګوره

خو منتهي هم دغه شانې ظاهري وګوره

اثر اخلي لهٔ څيزونو مبتدي منتهي

متوسط مست يا خاموش وي پکښې وي بزرګي

نفس ته تکليف پهٔ رسېدو وي مبتدي پرېشان

پهٔ تکليف باندې منتهي خدائے ته عاجز ښائی ځان

متوسط پهٔ دغه دواړو باندې وي ډېر حېران

منتهي راشي پهٔ نظر دَ مبتدي بيا پهٔ شان

متوسط پهٔ کېفياتو کښې خپل مست ډوب وي

دَ مبتدي پهٔ شانې ښکاري خلقو ته منتهي

دَ مبتدي پهٔ عمل کښې دَ نفس اثر ښکاري

دَ منتهي عمل کښې بس پهٔ خدائے نظر ښکاري

يو لهٔ تکليف نه دَ خپل نفس متاثر ښکاري

بل ته پهٔ دې کښې دَ خدائے حکم مستحضر ښکاري

دے پهٔ نيتونو چې مدار نيتونه بيل دي دَ دوی

دَ منتهي پهٔ شانې څنګه شي کېدے مبتدي

دا منتهي دَ مبتدي پهٔ شان ښکاريږي اګر

څنګه شي يو پهٔ دواړو پروت دے دَ خپل خپل نيت اثر

متوسط پهٔ مينځ کښې پل دے مختلف دے مګر

دَ دوی پهٔ مينځ دَ اصلاح وروره ډېر پروت دے سفر

مجاهدو باندې دَ نفس دي پهٔ ورو ورو ټيټول

اؤ پهٔ اذکارو دي دَ زړهٔ خپل هم روښانه کول

صحيح صوفي دَ کشفياتو بس منل نهٔ کوي

پهٔ شريعت تلل کړي پهٔ ظن باندې دے تلل نهٔ کوي

سنت ئې خوښ وي د بدعاتو خوښول نهٔ کوي

خواهش دَ نفس دپاره حق نه جاروتل نهٔ کوي

دَ نفس خواهش دباؤول خو تصوف دے کنه

دې کښې دَ حق لاره ليدل خو تصوف دے کنه

حال شي بللے عارضي ، چې کېفيت وي دا

وي دا طاقت چې دَ عمل صحيح حالت وي دا

بيا هر عمل کښې دا باعث دَ صحيح نيت وي دا

ځان پرې خبر کړه چې شې پوه چې کوم طاقت وي دا

دَدې حامل وته صوفيان بيا مردِ حال وائی

چې کوم خبر وي نو هغوی دې ته کمال وائی

دې مصنف بيا تصوف دپاره څهٔ دی ویلي

اؤ پهٔ اخر کښې نتيجه څهٔ ده هغهٔ وېستلي

خپلو قاريانو ته بيا لاره هغهٔ څهٔ ښودلي

منزل دپاره هغهٔ کومه لاره وه نيولي

هغه صوفي ؤ صوفي پاتې ؤ مفتي صاحبه

وائی شبير ومنم څنګه زهٔ بيا ستا نتيجه

دَ خانقاګانو ضرورت

اے زما دوسته راته وايه چرته کښے روان ئې

راځه لږ کښېنه ماسره ، ئې زما خوښ، ښهٔ ځوان ئې

زهٔ اورېدو ته دَ بيان نن لږ خانقاه ته ځم

هره ورځ نه خو کله کله دا بيان اورم

دَ اخرت دپاره دې باندې زهٔ لار سموم

ګني اعمال مې داسې دي چې ځان تباه به کړم

څهٔ اخرت دپاره هم خو کار کول دي مونږ ته

ژوندي به نهٔ يو تل اخر کښې مړه کېدل دي مونږ ته

دویٔم دوست

مونږه څهٔ نوم دَ مدرسې دے اورېدلے دوسته

دې کښې څهٔ وي دَدې تحقيق مونږه څهٔ کړے دوسته

سحر ماښام پکښې تعليم وي دَ دين ښکلے دوسته
چا پهٔ ښهٔ دغه نظام برابر کړے دوسته

دا خانقاه څهٔ وي ؟ دَدې څهٔ دے اهميت وروره؟

ده څهٔ دپاره ؟ دے ئې څهٔ افاديت وروره؟

تبليغ دپاره خلق ځي يو پهٔ دې باندې خبر

اؤ ضرورت دَدې څهٔ وي يو پهٔ دې باندې خبر

دين ته پهٔ دې خلق راځي يو پهٔ دې باندې خبر

دا دَ حق لاره ده صحيح يو پهٔ دې باندې خبر

آيا تعلق دے دَ خانقاه څهٔ مزارونو سره

عرس چراغان اؤ قوالۍ غوندې کارونو سره

دوست جواب ورکوي

اے زما دوسته زهٔ دَدې غفلت ستا څهٔ ووایٔم

چې خانقاه څهٔ ته وائی ستا پهٔ وېنا څهٔ ووایٔم

لهٔ حقيقت نه خبر نهٔ شوې نور بيا څهٔ ووایٔم

دَ نفس سستي يا دَ شېطان ده دا غلا څهٔ ووایٔم

کهٔ لفظ تعليم و تربيت باندې خبر تهٔ ئې

ولې خانقاه تربيت ګاه باندې اوتر تهٔٔ ئې

چې دَ تعليم دے ضرورت دي مدرسې موجودې

دَ درسياتو دا عظيمې سلسلې موجودې

دي دَ تدريس ، دَ امتحان ښکلي نقشې موجودې

ښېلو دَ زده کړې پهٔ دو کښې مجاهدې موجودې

پهٔ حاصل علم پهٔ اخلاص باندې عمل پکار دے

اخلاص عمل کښې چې حاصل شي دا اټکل پکار دے

دَ نفس شېطان دَ رکاوټ مقابله کول دي

پهٔ شريعت باندې خپل زړهٔ سره کول عمل دي

دَدې دپاره عادتونه بدلول هم خپل دي

خواهش دَ نفس دَ شکنجې نه خپل ځان هم وېستل دي

دَدې پاره ضروري دے تربيت دَ نفس خپل

دي بدلول پهٔ جهد باندې هم حالت دَ نفس خپل

دا خانقاه ګانې داسې دي لکه چې وي هسپتال

چې پهٔ دې کښې شي ټيک کولے چې دَ زړهٔ دي اعمال

پهٔ دې کښې قال سره سره شي ټيک کولے هم حال

نګراني کيږي پهٔ دې کښې دَ زړهٔ اؤ نفس دَ احوال

اوس راته وايه ضروري دي دا کارونه يا نه؟

دې کښې سستي کول چې دي نهٔ ده دَ نفس بهانه؟

مقصد تبيليغ کښې دَ تلو څهٔ دے پهٔ دې پوه کړه تهٔ ځان

دے بې طلبو کښې طلب دَ پېدا کولو مېدان

دې کښې کولې شي هر وخت دَ فضائلو بيان

اؤ دَ تعليم و تربيت دپاره نور وي سامان

تعليم دپاره دے موجود دَ مدرسو يو نظام

اؤ پهٔ خانقاه کښې شي کېدے دَ تربيت اهتمام

کهٔ دَ اصلاح طلب بې طلبو کښې څوک هم پېدا کړي

هغه حاصله خپله بيا دَ علم ښه رڼا کړي

ورته خدائے فکر دَ اصلاح دَ زړهٔ اؤ نفس عطا کړي

پوهه حاصله به کړي دوی اؤ زړهٔ به هم صفا کړي

پهٔ شريعت باندې به دوی ته اطمينان نصيب شي

اؤ کاميابي به ئې بې شکه دَ خپل ځان نصيب شي

ملګرے پوه شي

وروره خبر شوم لهٔ خانقاه نه درسره ځمه زهٔ

دَ تربيت يم خواهشمند خپل درسره يمه به

چې کوم غفلت دے پهٔ ما خور دَدې نه ووځم زهٔ

تا زهٔ کړم پوه پهٔ دغه باندې شې خوشحال همېش تهٔ

جال نه دَ نفس و دَ شېطان زهٔ اوس وتل غواړم

ښهٔ دَ شبير پهٔ فکر باندې پوهېدل غواړم

مجذوب اؤ مجذوبيت

استاده پوه مې کړیٔ پهٔ دې چې مجذوبان څهٔ وي کوم چې پهٔ مينه دَ الله کښې خپل ځان وسوزوي

دَ جذب لاره دَ الله طرف ته تلل دي کنه

اؤ دَ مجذوب دَ خدائے سره ملاوېدل دي کنه

يعني پهٔ عشق دَ خدائے سره نزدې کېدل دي کنه

صرف دَ خدائے ، زړهٔ کښې دَ ده ، پاتې کېدل دي کنه

کهٔ دغه شان ده مجذوب ولې مقتدا نهٔ وي بيا

چې مستحق ئې دے هغه ورته عطا نهٔ وي بيا

جذب دَ دنيا دَ محبت نه راوېستل کوي

دَ نقصاناتو نه دَدې ښهٔ بچ کول کوي

هرې خطا نه دَدې څنګه خلاصول کوي

زړهٔ دَ الله دَ محبت نه ډکول کوي

نو جوړېدو نه دَ مجذوب خلق ويرېږي ولې

مجذوب چې ويني نو پهٔ ډډه ترې تېريږي ولې

استاد

زويه دَ جذب چې ده لاره ښه شانداره ده

دا مختصره شي ګڼلے تېز طراره ده

دې کښې تېزي ده اؤ تېزي قابوکول پکار وي

لکه چې ګاډے ښهٔ ډرائیور ته چلول پکار وي دَايکسيډنت نه دَدې ځان ورته ساتل پکار وي

پهٔ فکر باندې احتياط سره بيا تلل پکار وي

جذب قابو کښې چې وي کله ، کاميابي ده دغه

بې قابو جذب درنه نهٔ شي، تباهي ده دغه

چې مرشدين وي نو هغوی دَ دغې خيال ساتي

خيال پهٔ ښهٔ شان دَ مريدانو دَ احوال ساتي

چې پهٔ خطره کښې ويني څوک هغوی سمبال ساتي

جام ورکوي خو پرې قابو هم بې مثال ساتي

چې دے دَ دغې بس مقصد دَ پاک الله جوړېدل

دَدې دپاره مناسب دے صحيح علم و عمل

دَ ښځو مخکښې چې ممنوعه پاک نبي کړه خدي

کنټرول دَ جذب شو ثابت لهٔ دغې قول دَ نبي

ورته دَ جذب لار صحيح نهٔ ده کمزوري چې وي

وې فرمائیل دغه شيشې دي چرته ماتې نهٔ شي

عقلمندي نهٔ ده نازک شاخ باندې بوج اچول

زور سره تار نازک چې وي نهٔ دي هغه خوزول

جذب يو هغه دے چې جذبې سره عمل شروع شي

دَ شريعت چې دي احکام پهٔ هغو تلل شروع شي

اؤ دَ دنيا مينه لهٔ زړهٔ ځنې وتل شروع شي

اؤ دَ محبوب خپل بيا هروختې يادول شروع شي

داسې مجذوب کړي بيا اوچته مرتبه حاصله

هغه دَ خدائے شي اؤ خدائے هم دَدې مجذوب شي ګله

او دویٔم جذب دے پهٔ کوم کښې چې هر څهٔ سوزيږي

شي عقل ختم بيا بنده پهٔ هېڅ څيز نهٔ پوهيږي

يعني مشين چې دَ اعمال وي هغه نهٔ چليږي

مجاهده ذکر قابو چې نهٔ شي داسې کيږي

دَ شريعت بيا مکلف خو داسې کس نهٔ وي

خو دَ اعمالو دَ کولو ئې هم وس نهٔ وي

دے ؤ عاشق نو وي پهٔ شان د ژوندي لاش دَ عشق بيا

يو امتحان وي چې نظر پهٔ دهٔ پرېوځي دَ چا

دے مرشد نهٔ شي جوړېدے خو وي محبوب دَ الله

بې ادبي دَدهٔ ونهٔ کړې وليدلو کهٔ تا

دې مجذوبانو ته کشفونه هم کېدلے شي

خو يو خطره ده ورپسې کله څوک تللے شي

دَ ميزائیل پهٔ شان روان وي ځان ترې بچ ساته

پهٔ اراده باندې هېڅکله مهٔ ورځه خواته

څهٔ ترې اخله مه کهٔ کله درکوي څهٔ تاته

دَ دين دَ کار دپاره دهٔ پسې نهٔ تلل دي راته

دَ دين خبرې مشائخ اؤ علماء نه واوره

چې مرشدين دي بس لهٔ هغو صوفياء نه واخله

دَ شاګرد پوهېدل

جزاک الله چې تاسو سترګې پرانيستلې زما

چې مسٔلې کړې حل نن تاسو څو مشکلې زما

زهٔ پهٔ مجذوب باندې عاشق وم پهٔ اعمال نهٔ وم

چرته واقف زهٔ تفصيلي دَدهٔ دَ حال نهٔ وم

زهٔ دَ شېطان دې کښې چې ؤ واقف لهٔ جال نهٔ وم

جواب خو څهٔ چې زهٔ خبر خو لهٔ خپل سوال نهٔ وم

تاسو اعمال چې دَ احوال سره يو ځائے وښېل

پهٔ دې کښې تاسو حکمتونه ډېر دَ خدائے وښېل

اوس ستاسو جذب نه اثر يم اخستو ته تيار

ستاسو بېدار زړهٔ نن بې شکه زما زړهٔ کړو بېدار

يو لاس کښې جام دَ شريعت بل کښې سندان مزېدار

دا علم نُور دے دغې نور نه شومه نن خبردار

ما سينې خپلې ته نزدې به کړې استاده زما

زهٔ يو طالب يم کړیٔ واصل به تاسو ما دَ الله

استاد

بې شکه زويه دې خبرو خو فائدہ درکړله

دَ شاګردۍ څهٔ ادا شولو حق پهٔ دې ستا ګله

زهٔ هر څهٔ رنګه چې يم تا ته خو فائدہ وشوله

مطالبه پوره کول ستا مګر ده مشکله

ځکه چې شېخ نهٔ يم تهٔ شېخ به اوس خپل ځان ته ګورې

ورسره ټل شه خوشنودۍ کهٔ دَ جانان ته ګورې

دغې کتاب کښې دَدې شېخ نخښې لوستل پکار دي

پهٔ دغه نخښو باندې شېخ بيا پېژندل پکار دي

ترېنه بېعت شه دَ هغهٔ درته منل پکار دي

تهٔ دَ الله ئې بس دا خيال زړهٔ کښې ساتل پکار دي

دا دَ شبير دَ دغې فکرِ آګهي نچوړ دے

پهٔ حال کښې غرق دا دَ کېفيتِ جذبي نچوړ دے

عاجزي

پهٔ غلطۍ سره کهٔ هم وکړو دعویٰ مونږ

کړو رحمت نه به دَ خدائے پاک ځان جدا مونږ

پهٔ خپل ځان عاجزي بنده نه کړې کله

دا ده خوښه دَ الله پاک ډېره ګله

چې عاقل وي نو هغه دا پرېږدي څهٔ لهٔ

نسبت ونهٔ کړو دَ " ښهٔ " ځان ته اوس بيا مونږ

کړو رحمت نه به دَ خدائے پاک ځان جدا مونږ

خپل نظر کښې ځان ته وښکارو حقير مونږ

کهٔ پهٔ حسنِ ظن ګڼي هم څوک کبير مونږ

کله نهٔ کړو دَ شهرت ځان خپل اسير مونږ

خيال دَ ځان دَ شهرت نهٔ کړو څهٔ پېدا مونږ

کړو رحمت نه به دَ خدائے پاک ځان جدا مونږ

مونږ ته پته ده چې ډېر ګناهګاران يو

پهٔ خپل ځان باندې بې شکه ظالمان يو

توبه ولې مونږه نهٔ کړو احمقان يو

دې سره هم کهٔ زر ونهٔ کړو توبه مونږ

کړو رحمت نه به دَ خدائے پاک ځان جدا مونږ

ؤ عابد عالم عارف دغه شېطان

شي مردود به کله ؤ دَده ګمان

پهٔ خپل علم عبادت ؤ ډېر نازان

وېرېدل دي چرته کښې ونهٔ کړو دا مونږ

کړو رحمت نه به دَ خدائے پاک ځان جدا مونږ

رانه ونهٔ شي کمے څهٔ پهٔ اعمال کښې

مونږ بنديان يو مخکښې شه پهٔ دې کمال کښې

پهٔ اعمالو تکيه مهٔ کړه پهٔ مآل کښې

کهٔ طالب نهٔ يو دَ فضل دَ الله مونږ

کړو رحمت نه به دَ خدائے پاک ځان جدا مونږ

زړهٔ کښې ستا نهٔ وي دَ خپل خوښ والي خيال

اے شبيره ځان کړه بچ لهٔ دغې حال

ځان عاجز کړه چې دې خدائے کړي مالا مال

خپل خوښ والي باندې نهٔ شو مبتلا مونږ

کړو رحمت نه به دَ خدائے پاک ځان جدا مونږ

علت باندې مونږ څهٔ کوو

ټول هر څهٔ دي قبول مونږ يو دَ حکم غلامان

علت باندې مونږ څهٔ کوو يو مونږه ئې بنديان

دے فخر دَ بنده چې آقا ووائی تهٔ راشه

نظر ستا پهٔ بل چا ولې پرېوځي بس زما شه

هر څهٔ زهٔ دَ ستا وينمه هر وختې ته آګاه شه

دي ستا دپاره جوړ ټول کائنات زمکه اسمان

علت باندې مونږ څهٔ کوو يو مونږه ئې بنديان

لاس لاندې دَ بنده وي دَ هغهٔ لاس پرې وي بره

پهٔ مونږه مهربان دے مونږه نهٔ شړي لهٔ دره

هر وخت زمونږه اوري نهٔ غورزوي څوک لهٔ نظره

څوک شي چې دَ هغهٔ هغه اوچت کړي ډېر خپل ځان

علت باندې مونږ څهٔ کوو يو مونږه ئې بنديان

زمونږ نبي هغهٔ څومره پهٔ مينه راستولے

هغه زمونږ دپاره شپو کښې څومره ژړېدلے

الله پرې خپل رېښتونے کلام هم دے نازل کړے

پهٔ دې کښې هدايت دے اؤ نوميږي پهٔ قران

علت باندې مونږ څهٔ کوو يو مونږه ئې بنديان

ناشکره يو پوهېږو نه ، مونږ ډېر يو ګنهګار

کهلاؤ در دَ توبې دے خدائے غفور دے اؤ غفار

دے مونږ تهٔ ئې جوړ کړے دَ دعا در هم شاندار

هغه پهٔ مونږه باندې لهٔ مونږ زيات دے مهربان

علت باندې مونږ څهٔ کوو يو مونږه ئې بنديان

راځیٔ مونږه هم وباسو لهٔ دې زړهٔ نه اوس دنيا

منزل مونږ ځان ته جوړ کړو دَ هغهٔ بس يو رضا

جاري کړو پهٔ خپل زړهٔ پهٔ ژبه ذکر دَ الله

شبير ته دې نصيب شي تر اخره پوخ ايمان

علت باندې مونږ څهٔ کوو يو مونږه ئې بنديان

تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

پهٔ کوم لور باندې روان ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

ښایٔسته ښځې مکانونه دي پۍ مخي صورتونه

اؤ دَ عېش دا سامانونه ستا هم زړهٔ غواړي عېشونه

ټينګ شه تهٔ پهٔ الله ګران ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

دَ موبایٔل چې دنيا ده پهٔ خپل رنګ کښې دا جدا ده

عېش دپاره دا پېدا ده پته ده چې خوښه ستا ده

دې کښې تهٔ به پهٔ تاوان ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

دَ پوسټونو پهٔ چکر کښې ئې ګېر شوے انډوخر کښې

ځان به دې کښې برابر کړې خطرناک دي پهٔ اثر کښې

ما ته پته ده انسان ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

ډېر زيات ستا دي خواهشونه ډېر پکښې پوره نهٔ شونه

ضروري چې وو کارونه چې پوره شو کړه شکرونه

دلته کښې پهٔ امتحان ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

دغه ځائے دَ امتحان دے خوشحالولو دَ جانان دے

خو دښمن چې ستا شېطان دے دے خوشحال ستا پهٔ تاوان دے

مهٔ منه يې ولې حېران ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

داستا نفس هم ډېر نادان دے دے ملګرے دَ شېطان دے

اؤ دښمن دے دَ خپل ځان دے قابو کول ئې کار لږ ګران دے

ولې تهٔ بيا تن اسان ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

ضروري ئې تربيت دے اؤ پکار ورته همت دے

روحاني دغه صحت دے پهٔ اخر کښې بيا عزت دے

دې نه ولې ګرېزان ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

خواهشات قابو کول دي دَ شېطان نهٔ اورېدل دي

اؤ لهٔ خدائے نه وېرېدل دي زړهٔ پهٔ ذکر جوړول دي

ګني بيا به پهٔ ارمان ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

پهٔ جنت کښې چې غوښتل وي يا پهٔ زړهٔ کښې تېرېدل وي

نو هغه ملاوېدل وي اے شبيره دا به خپل وي

ښهٔ جنت کښې به فرحان ئې تهٔ بنده دَ پاک سبحان ئې

مونږ پهٔ سچه لاره بيا کړې زما ربه

زړهٔ زما پاک و صفا کړې زما ربه

يم لاهو زهٔ پهٔ درياب دَ ګناهونو

نشته دے زما حساب دَ ګناهونه

څهٔ کومه به جواب دَ ګناهونو

دے معلوم راته عذاب دَ ګناهونو

کاش قبوله مې توبه کړې زما ربه زړهٔ زما پاک و صفا کړې زما ربه

نفس ظالم زما پهٔ سر کړي ګزارونه

پوره نهٔ شو دَدهٔ کله خواهشونه

نفس شېطان پهٔ ما کوي غلط کارونه

دې دپاره چې لهٔ دوی ځنې بچ شونه

ډېر طاقت راته عطا کړې زما ربه

زړهٔ زما پاک و صفا کړې زما ربه

سټوکي دے چلوي دَ حب جاه

دکانونه چلوي دَ حب باه

حسدونه اؤ کينې الا بلا

چرې ګېر نهٔ شو دَدهٔ پهٔ دام کښې بيا

زړهٔ زمونږه مجلیّٰ کړي زما ربه

زړهٔ زما پاک و صفا کړي زما ربه

دَ نېکانو دَ صحبت نه تښتېدم زهٔ

پهٔ بدیٔ پسې هر وختې ګرځېدم زهٔ

پهٔ عمل باندې خو کله نهٔ راتلم زهٔ

تمنا دَ ښهٔ کېدو زړهٔ کښې ساتم زهٔ

دا دروغ مې اوس رښتيا کړې زما ربه

زړهٔ زما پاک و صفا کړې زما ربه

ذريعو نه مقصدونه جوړول مې

نقصانونه پهٔ دې باندې ډېر کول مې

اميدونه دَ ښېګړې لويول مې

اے شبيره پهٔ عمل نهٔ وو راتلل مې

دَ عمل توفيق اوس راکړي زما ربه

زړهٔ زما پاک و صفا کړي زما ربه

رمضان شريف

دور دَ لوټ دَ اجرونو دَ روژې مياشت

دے يو دور دَ ثوابونو دَ روژې مياشت

اعمال نهٔ کړي کله نفس چې بې مهار وي

سرکشۍ دپاره هر وختې تيار وي

زړهٔ خفه وي پهٔ دې کله چې بېدار وي

حصاریٔ نفس پهٔ لذت چې دے سرشار وي

مياشت دَ نفس ده دَ جهدونو دَ ر وژې مياشت

دے يو دور دَ ثوابونو دَ روژې مياشت

اے سالکه دغه زړهٔ عرشِ اصغر دے

اخستو دپاره لوښے معتبر دے

دَ قران پهٔ تراؤ کښې ډېر اثر دے

دَدې دواړو پهٔ سنګم زړهٔ منور دے

دَ اصلاح دَدې کارونو دَ روژې مياشت

دے يو دور دَ ثوابونو دَ روژې مياشت

دے امت دا اخري عمر ئې کم

دَ اعمالو پهٔ لحاظ نبي کړو غم

شپه دَ زرو مياشتو چې ده مسلم

پهٔ رمضان شريف کښې وي دا لوئے کرم

انتها دَ کرمونو دَ روژې مياشت

دے يو دور دَ ثوابونو دَ روژې مياشت

هره ورځ کښې دَ روژې مجاهده وي

اؤ دَ شپې اعمال چې وي مشاهده وي

دَ قران دا اورېدل دَ نُور هاله وي

دغه ټول دَ خدائے دَ مينې سلسله وي

بهانه دَ بخششونو دَ روژې مياشت

دے يو دور دَ ثوابونو دَ روژې مياشت

کامياب به شي هغه چې قدردان وي

ترقۍ پهٔ لور به هر وختې روان وي

لهٔ نېکۍ به ئې ډکې تلې دَ مېزان وي

اؤ الله به پهٔ دوی ډېر زيات مهربان وي

لار صفا دَ عملونو دَ روژې مياشت

دے يو دور دَ ثوابونو دَ روژې مياشت

څوک کهٔ دې کښې هم لهٔ ځايه نهٔ خوزيږي

دَ نېکۍ پهٔ لور چې څوک نهٔ روانيږي

پهٔ شر باندې قائم دې کښې پاتې کيږي

دَ رسول پهٔ بد دعا به خرابيږي

دوی ته مياشت دَ تاوانونو دَ روژې مياشت دے يو دور دَ ثوابونو دَ روژې مياشت

لږ سوچ وکړیٔ پهٔ دې باندې اے دوستانو

ځان قابو کړیٔ اے دَ شر پهٔ لور روانو

ضائع نهٔ کړیٔ خدائے دپاره موقع دا نو

شبير وائی چې راتلل نشته دے بيا نو

فېصله دَ قسمتونو دَ روژې مياشت

دے يو دور دَ ثوابونو دَ روژې مياشت

رمضان څهٔ ته وائی

دے باران دَ رحمتونو پهٔ صورت کښې دَ رمضان

موندل خدائے دَ تراؤ پهٔ تلاوت کښې دَ رمضان

نفس تيار شي نېک عمل ته پهٔ نيولو دَ روژو ښهٔ

نفس قابو شي چې دَ نفس پهٔ مشقت کښې دَ رمضان

اعتکاف

اعتکاف وکړه پهٔ روژه کښې کاميابي کهٔ غواړې

روژه کښې زړهٔ کړه ښهٔ صفا دې کاميابي کهٔ غواړې

لېلة القدر دَ موندلو طريقه اسانه

اؤ تربيت دپاره ده مجاهده اسانه

چې ده مسنونه طريقه اؤ تخليه اسانه

اؤ دَ اعمالو دَ کولو سلسله اسانه

دَ زړهٔ تطهېر دپاره دا طريقه کړه اختياره

ونيسه دا دَ تربيت چې ده ښه نېغه لاره

راځیٔ دربار کښې دَ محبوب مونږه ډېره ولګوو

راځیٔ چې نفس مونږه قابو کړو اؤ علاج ئې کوو

زړهٔ ته ارام پهٔ طريقه دَ تخلئې ورکؤو

دَ تراؤ پهٔ تلاوت باندې زړګے پړقوو

تهٔ اؤ هغه دې وي بل څوک دې مينځ کښې نهٔ وي

داسې موقع ګورې بل کله کل جهان کښې نهٔ وي

تا پهٔ روژه باندې دا نفس دې خپل څنډلے وي ښهٔ

دَ زړهٔ دې هم دَ ټيک کولو تا نيت کړے وي ښهٔ

بيا اعتکاف کښې منظر ښکلے دې جوړشوے وي ښهٔ

جام هم دَ مينې دَ هغهٔ دې بيا ډېر څښلے وي ښهٔ

بس وي نظر پهٔ هغهٔ اؤ هغهٔ سره خبرې

دَ رحمتونو مينځ کښې ناست دَ زړهٔ سره خبرې

وي ستا پهٔ شونډو مناجات ستا اے زما الله

اؤ تصور دَ هغهٔ زړهٔ کښې وي ماشاء الله

اوښکې لهٔ سترګو وي روانې وائې يا الله

دَ رحمتونو باران وکړي پهٔ تا بيا الله

زړهٔ کښې بيا تهٔ هم کړې محسوس ورورو اواز دَ هغهٔ

تاته ووایٔ چې زما ئې تهٔ اؤ ستا یمه زهٔ

ورځ کښې بې غمه ښهٔ ارام پوره کولے شې تهٔ

شپه کښې جولۍ بيا لهٔ اعمالو ډکولے شې تهٔ

پهٔ تراؤ کښې ئې کلام بيا اورېدلے شې تهٔ

دَ تهجد نظر دَ مينې ئې اخستلے شې تهٔ

ورځ پهٔ ارام اؤ شپهٔ پهٔ کار کښې دا ترتيب جوړ کړه

پهٔ دې ترتيب باندې بيا ځان خپل خوش نصيب جوړ کړه

ښځې خپل کور کښې منتخب ځائے يو کولے شي هم

بيا اعتکاف دپاره هلته کښېناستلے شي هم

هلته اعمال دې خپل کوي اودهٔ کېدلے شي هم

ټول اعمال هلته ورځ و شپه جاري ساتلے شي هم

نو اعتکاف دَ دوی سړو نه هم اسان دے ډېر

خواري دې وکړي پاک الله پرې مهربان دے ډېر

سوء صحبت نه پهٔ حديث کښې تخليه ښه ده

دَ ښهٔ صحبت دَدې نه زياته نتيجه ښه ده

هغه جدا ښه ده اؤ دا ترې نه جدا ښه ده

صحبت دَ شېخ چې شي حاصل ټولو نه دا ښه ده

دَ فرض عېن دَ اصلاح نيت کهٔ اعتکاف کښې وشي

نو نتيجه کښې څو څو چنده دا بيا نور هم ښهٔ شي

دې اعتکاف نه چې وي داسې نو خانقاه جوړه شي

دَ خپل منزل دَ حصول دا لويه شاهراه جوړه شي

باعث بيا دغه طريقه خدائے دَ رضا جوړه شي

نو پهٔ سلوک کښې ښکلي دا دَ جذب راه جوړه شي

دې کښې ملاؤ شي بيا شبيره چې کافي يو کال وي

راځیٔ پهٔ مينه اعتکاف ته چې دَ چا دا خيال وي

دَ رمضان شريف دَ اخري عشرې برکتونه

اخري لس شپې پهٔ رمضان کښې برکتونه وي ډېر

دَ خدائے پهٔ فضل باندې دې کښې رحمتونه وي ډېر

دي دغه لس شپې جهنم نه دَ خلاصیٔ دپاره

دَ ګناهونو چې مو کړي معافۍ دپاره

لېلة القدر غوندې شپې دَ تلاشۍ دَپاره

ده ښه موقع دَ سعي اؤ دَ تسلۍ دپاره

دې کښې دې ويښ وي خلق هم دې ويښوي نور پکښې

دَ رحمتونو لوئے څادر پهٔ خلقو وي خور پکښې

لېلة القدر اسانۍ سره موندل دې کښې وي

دَ هغې اجر چې ډېر زيات دے اخستل دې کښې وي

لهٔ زرو مياشتو نه ئې اجر زياتېدل دې کښې وي

اؤ مؤمنانو ته ښهٔ شوق مينه ښودل دې کښې وي

پکار دي لس پهٔ لس دا ټولې شپې ويښ ځان وساتو

پهٔ عبادت کښې ځان مشغول دې کښې هر آن وساتو

لېلة القدر دَ موندلو طريقه اسانه

اؤ تربيت دپاره ده مجاهده اسانه

چې ده مسنونه طريقه اؤ تخليه اسانه

اؤ دَ اعمالو دَ کولو سلسله اسانه

دا اعتکاف دے شو دې شپو کښې دا عمل کولے

دَ لوئے نعمت دَ حاصلولو يو صورت دے ښکلے

کهٔ اعتکاف چاته څهٔ وجه باندې نهٔ وي اسان

پهٔ څو خبرو باندې دے دې کړي خبر بيا خپل ځان

فرض و سنت دې کړي پوره پهٔ دې کښې ټول پهٔ ښهٔ شان

منکر دې نهٔ کړي اؤ جاري ذکر دې وي پهٔ لسان

کهٔ نور څهٔ نهٔ وي نو ګناه نه دې ځان بچ کړي بالکل

دَ تراؤ نه پس اودهٔ کهٔ شي پوره خوب کړي خپل

دوه دي نمونځونه پهٔ دې شپهٔ کښې وي دې جمعې سره

پهٔ ژبه ذکر دې جاري وي اؤ فضول نه ذره

کهٔ دعاګانې تلاوت نفلونه وي هره شپه

نو به حاصله کړي انشاء الله څهٔ خپله حصه

پهٔ طاقو شپو کښې دا اعمال دې لږ هم نور زيات شي

لېلة القدر حاصلولو ته دې زور زيات شي

څهٔ بدنصيبه پهٔ دې شپو کښې شاپنګونه کوي

اؤ بعضې خلق دې کښې هم فضول بحثونه کوي

څوک دَ عيد کارډ دَ خرڅولو کوششونه کوي

څوک لهٔ نمونځونو خبر نهٔ وي بس خوبونه کوي

کاش چې دوی پوه وے چې مونږ څومره خپل نقصان وکړلو

کړي به افسوس قيامت کښې دوی پهٔ دې کارونو خپلو

راځیٔ چې مونږه هم پهٔ دې کښې تجارت وکړو

شو دَ الله سره پهٔ صلح عبادت وکړو

دَ ګناهونو نه دَ خپل ځان حفاظت وکړو

دَ دغې شپې لږ دَ ګټلو څهٔ همت وکړو

شپې دا شبيره کړو مونږ تېرې صالحينو سره

لږ شو پهٔ خوا مونږ دَ الله دَ دو نيازبينو سره

دَ حضور ﷺ مينه اؤ پهٔ سنت عمل

کوشش شېطان کړي چې امت کښې تفرقه واچوي

دَ خلقو مينځ کښې دَ جګړې څهٔ ټکړه واچوي

يو فريق زور ډېر دَ حضور پهٔ محبت اچوي

بل فريق زور پهٔ عمل باندې پهٔ سنت اچوي

دوی زما زړهٔ باندې ترمکې دَ ډېر حېرت اچوي

شېطان پهٔ زړهٔ کښې وسوسې بيا کت پهٔ کت اچوي

څنګه ئې پوه کړمه دي دواړه دا ثابت وروڼو

چې يو دے حکم دَ نبي بل دے آيت وروڼو

ګوریٔ حضور سره چې څوک هم محبت کوي

ډډه بيا څنګه لهٔ عمل دویٔ پهٔ سنت کوي

يا عمل څنګه پهٔ څهٔ حال کښې پهٔ بدعت کوي

کهٔ کوي داسې دا به څومره حماقت کوي

کهٔ دغه ټيک وي نو دعویٰ ئې ده دروغ دَ مينې

خو هائے افسوس چې داسې خلق به تهٔ هم ووينې

وائی آقا دَ هغهٔ مينه ده تکميل دَ ايمان

چې کړي عمل پهٔ سنت هغه پهٔ دې څنګه حېران

چې نعت څوک وائی نو هغه ولې بيا وي پرېشان

لهٔ تذکرې نه دَ آقا څنګه بيا وي ګرېزان

ناقص ايمان سره قيمت به دَ اعمالو څهٔ وي

چې داسې کړي هغه عمل دَ خوارجو به وي

چې دواړه ټيک دي بيا دَدوی ملاؤول پکار دي

دا دَ شېطان کوم يو چې جال دے ترې وتل پکار دي

مينه آقا سره دې وي پهٔ سنت تلل پکار دي

نقص پهٔ دې دواړو کښې چې څهٔ وي ختمول پکار دي

څوک دې وي داسې دَ شبير چې حېراني ختم کړي

چې دې کښې کومه ده نو هغه شېطاني ختم کړي

خپله اصلاح

وخت تېزۍ سره روان دے

ځي به ټول بوډا کهٔ ځوان دے

پهٔ خپل فضل اوچتیٔ مو

دغه نفس بيا راغورزیٔ مو

بې قابو دے جوړ ختمیٔ مو

دغه واوریٔ کهٔ منیٔ مو

دغه نفس قابو کول دي

شريعت باندې چې تلل دي

زړهٔ دَ جسم مو بادشاه دے

چې شي ټيک جسم ټيک بيا دے

کهٔ نهٔ وي جسم تباه دے

نو اواز تاته زما دے

دغه زړهٔ قلبِ سليم کړه

ښهٔ تابيا دَ دغې سکيم کړه

علم صرف خبرول کا

کار به هله ښهٔ کول کا

چې دَ حکم هم منل کا

خو شېطان ګمراه کول کا

دَ شېطان نه بچ کوه ځان

اؤ دَ حق پهٔ لار بوځه ځان

درته سوچ پهٔ دې کول دي

چې ډېر زر لهٔ دنيا تلل دي

دَ خدائے مخکښې پېش کېدل دي

ټول حساب هم ورکول دي

کهٔ پهٔ سچه توبه وکړې

ځان سره به پهٔ دې ښهٔ کړې

شي ماضي به دې بهتره

کهٔ پهٔ حال خپل شې تهٔ بره

مستقبل کښې وکړې ويره

شې ناجي به دَ زړهٔ سره

کهٔ ئې داسې ئې اخيار کښې

کهٔ دې شېخ وي ئې ابرار کښې

درته شېخ دې کښې نيول دي

دَ هغه پهٔ لاره تلل دي

ورته هرڅهٔ خپل ښودل دي

چې څهٔ وائی بيا منل دي

زړهٔ پهٔ ذکر خپل اباد کړه

تا به ياد کړي تهٔ ئې ياد کړه

شېخ سره کهٔ محبت وي

دَ اصلاح بيا لږ محنت وي

تېز رفتار ئې بيا صحت وي

خود پخپله بيا همت وي

دَ اصلاح تېز شي رفتار بيا

ځان شبيره کړه تيار بيا

دَ شېطان فکر

زما ښهٔ ياد دي چې آدم ؤ پېدا شوے کله

اؤ لهٔ دربار نه چې دَ خدائے وم جدا شوے کله

لهٔ هغې وخت راسې يم ډک ډېر لهٔ غصې سوچ کومه

چې څهٔ وکړمه زهٔ دَدې انسان سرې سوچ کومه

ډېر بې ارام يم پهٔ بيا بيا هر وخت پهٔ دې سوچ کومه

چې ښې ئې زړهٔ کښې واچومه وسوسې سوچ کومه

کامياب نهٔ شي دا اولاد دَ آدم مانه چرته

خلاص لهٔ ايمان کړمه زهٔ دوی ښهٔ تکليف ورکړم ورته

دَ هر يو ښهٔ کار نه به دوی لرې ساتمه کنه

چې دروازې به دَ فتنو لرې کومه کنه

همېشه دوی به زهٔ پهٔ دو کښې نښلومه کنه

بيا لهٔ دې ټولو کافران به جوړومه کنه

بيا به فارغ يمه دَدو چې مومنان به نهٔ وي

کهٔ وي هم بيا هم دوی زما خو دښمنان به نهٔ وي

کهٔ مومنان وي ګناهګار ترې جوړومه به زهٔ

دَ دوی ګناه دَ دوی نظر کښې کمومه به زهٔ

دوی پهٔ فرقو کښې همېشه تقسيمومه به زهٔ

واه واه بيا دوی ښهٔ پهٔ خپل مينځ کښې جنګومه به زهٔ

کوشش به دا وي چې لهٔ خپلو مشرانو ئې بيل کړم

بيا پهٔ اسانه به پخپله ځان سره دوی مل کړم

ښځو شراب مال و دولت پسې به ئې مړهٔ کړمه

عقل و خرد به شي ترې پاتې جوړ به ئې خرهٔ کړمه

حيا به پرېږدي لهٔ کپړو به ئې بهر زهٔ کړمه

ګنده خيالات و رسومات به ئې پهٔ زړهٔ کړمه

پخې مېوې پهٔ شان بيا دوی به مې جولۍ ته راشي

چې هر طرف يمه دَ دوی نو بيا به دوی دَ چا شي

پهٔ مکر زهٔ به بيا دَدېن پهٔ دريچو کښې کښېنم

پهٔ جماتونو خانقاه ګانو اؤ کوڅو کښې کښېنم

دَ دوی دَ علم به زهٔ دغه مدرسو کښې کښېنم

اؤ پهٔ سکولونو کالجونو کښې دَ دو کښې کښېنم

چې دَ حق يو خبره دوی ته چرته ونهٔ رسي

دوی پهٔ ظلمت کښې همېشه وي پهٔ رڼا کښې نهٔ شي

چې زما داؤ کښې څوک رانشي نو به ئې کله پرېږدم

دوی به ټول تږي سمندر نه زهٔ واپس راولم

زما لشکر نه به بچ نهٔ شي زما يو هم خصم

يو يو ويښتهٔ به زهٔ دَ دوی ښهٔ پهٔ خپل جال وتړم

داچې يهود و نصاريٰ اؤ دي هندوان څهٔ لهٔ دي

څنګه به بچ ځي دوی لهٔ ما دا کافران څهٔ لهٔ دي

دوی زهٔ دَ خپلو فائدو نه به جدا کړمه

دَ دين پهٔ نوم به ئې پهٔ غلو کښې مبتلا کړمه

پهٔ حق دي دوی بس خيال به دا پهٔ کښې پېدا کړمه

مينځ کښې به خپلو کښې پهٔ جنګ باندې دوی بيا کړمه

دوی کهٔ پهٔ حق وي نو پهٔ حق باندې به پاتې نهٔ شي

دَ خوارج پهٔ شان به شي کهٔ دا کار داسې وشي

چاته پهٔ زړهٔ کښې به راوړم بس اهميت دَ سنت

زړهٔ کښې به نهٔ لري دَ مينې دَ رسول اهميت

دَ چا نعره به وي پهٔ خولهٔ بس دَ رسول دَ محبت

دَ محبت دعوې سره کړي به عمل پهٔ بدعت

دَ دوی دَ ټيک نه نتيجه به کړم غلطه پېدا

څوک دا ګڼي به دَدوی زړهٔ باندې قبضه ده زما

څوک به دَ شرک پهٔ مذمت داسې لګيا کړمه

دَ شعائرو دَ تعظيم نه به ئې جدا کړمه

اؤ پهٔ تکفير به دَ مسلم ئې زهٔ خطا کړمه

دوست به مګر دوی دَ يهود و نصاريٰ کړمه

دَ خوارجو پهٔ شان لار دوی جدا جوړه کړي بيا

جوش کښې به وځي دوی لهٔ دين لکه دَ غشي صفا

زما جادو داسې جادو دے چې هر څوک ګېر کړي

دَ زهرو ګوټ کهٔ ورته لاس کښې ورکړم هغه تېر کړي

ځانونه خپل بنديان ګڼي مې داسې تېر و بېر شي

زهٔ ورته څهٔ چې وایم ياد لري نور هرڅهٔ هېر شي

زهٔ ډېر خوشحال یم کامياب يم کامياب يمه زهٔ

دَ دښمنانو زياتونکے دَ عذاب يمه زهٔ

فضلِ رحمٰن

شېطان ته خدائے ويلي ستا وس پهٔ هر يو کس نهٔ رسي

چې کوم زما دي خاص بنديان نو ستا پرې وس نهٔ رسي

دَ مؤمنانو يمه دوست اؤ مهربان پهٔ دوی يم

چې څوک ښهٔ کار کوي دوی کښې دَ هغوی قدر کوم

ګناه معاف کوم دَ توبه ګارو زهٔ توبه قبلوم

چې څوک مدد زمانه غواړي توفيقات ورکوم

چې دَ شېطان به وي څوک ډک به جهنم کړم ترېنه

اؤ چې لهٔ دوی نه څوک جدا شي ډېر خوشحال شم ترېنه

پهٔ فاجر نفس کښې دَ تقويٰ صلاحيت هم شته دے

دَ خدائے کتاب کښې دوی دپاره هدايت هم شته دے

عمل دپاره دَ رسولِ پاک سنت هم شته دے

پهٔ نمونه دَ صحابیانو جميعت هم شته دے

څوک پهٔ طريق کهٔ دَ رسولﷺ اؤ صحابهؓ شي روان

وي مطمٔن دې دوی محفوظ به وي لهٔ لاس دَ شېطان

زما دپاره چې کوشش کوي څوک هم محکم

نو يقيناً دَ هدايت لارې بيا زهٔ ور ښایٔم

څوک پهٔ سنت چې شي روان هغه محبوب جوړوم

څوک چې ماياد کړي پهٔ څهٔ شان نو زهٔ هغه يادوم

زما پهٔ ذکر کهٔ څوک غواړي نو دې زړهٔ کړي روښان

هغهٔ دپاره پهٔ هغهٔ به خپل منزل کړم عيان

سورة شمس کښې پاک الله دے داسې کړے خطاب

چې چا نفس پاک کړو خپل هغه شو يقيناً کامياب

دا نفس چې پاک شي نو شېطان ته دے بيا ورکړي جواب

کهٔ ناکامياب شولو دَدهٔ بيا ډېر حالت شي خراب

نفس چې شي پاک اؤ خدائے سره کهٔ محبت هم لرې

دَ شېطان مکر دے ضعيف اؤ صرف وي وسوسې

تبليغ

پهٔ تبليغ کښې پهٔ دعوت کښې طريقې دي مختلفې

رسولو ته دَ حق چې ذريعې دي مختلفې

مؤذن عالم اؤ شېخ و مجاهد واړه داعيان دي

دَ دعوت پهٔ طريقو کښې سلسلې دي مختلفې

دَ تبليغي جمات شپږ نمبرې

اول ايمان دے لهٔ توحيد نه کړو مونږ ځان آګاه

دَدې پاره وايو لا اله الا الله

يقين زمونږ دَ څهٔ کېدلو لهٔ بل چا نهٔ لرو

اؤ پهٔ هر حال کښې مونږه غوښته لهٔ الله نه کوو

اؤ دغه خيال مو وي قائم بالکل ئې نهٔ خوزوو

چې څهٔ وي حکم دَ الله شي به کېدے هو بهو

دَ اويا کالو چې کافر وي پهٔ دې شي مسلمان

کهٔ ښهٔ عمل کوي شي جوړ دَ مغفرت ئې سامان

چې مسلمان شي يا لهٔ مخکښې وي کوي به اعمال

پکښې نمونځ ډېر دے ضروري شي به کېدے پهٔ هر حال

دا دَ دين ستنه ده دَدې به ساتل ډېر وي خيال

پهٔ اخرت کښې به لهٔ ټولو مخکښې وي دَدې سوال

چې فرائض دي پرېښودل ئې تباهي جوړه شي

اؤ نوافل ئې اخرت کښې ابادي جوړه شي

دَ هر عمل دپاره علم ضروري دي ګڼل

پهٔ ذکر باندې ښهٔ خدائے پاک ته وي نزدې کېدل

علم دے نُورِ خارجي کهٔ پهٔ باطن کښې وي بل ذکر سره روښانه کيږي دغه زړهٔ چې دے خپل

څنګه چې سترګې وي صحيح دَ بنده ټيک وي نظر

دغه شان زړهٔ چې وي صحيح نو قبلوي ښهٔ اثر

پکار دي دا دَ هر مسلم مونږه اکرام وکړو

صرف دَ خاصو نه دَ هر يو خاص و عام وکړو

دَ مسلمان دَ فائدې مونږ اهتمام وکړو

پهٔ وړو رحم اؤ دَ لويو احترام وکړو

مسلمانان دا دَ حضور دي مېلمانهٔ دَ کور

مونږه خدمت وکړو دَ دوی اؤ کړو ئې بچ لهٔ اور

پهٔ هر يو کار کښې مونږه نيت خدائے دَ رضا وساتو

اخلاص عمل کښې زمونږ شته خيال پکښې دا وساتو

کهٔ نيت وي ټيک مونږ ه پهٔ شکر کار صفا وساتو

دَ خراب نيت علاج توبه باندې مونږ بيا وساتو

دَ عملونو پهٔ نيتونو باندې دے چې مدار

نو نيت بيا ولې پهٔ عمل کښې شي زمونږه بيمار

دَ معروف امر دي کول اؤ لهٔ منکر نه منع

کور اؤ باهر دي دا کول هر وخت داهم ومنه

دي پهٔ کور کور هم ګرزېدل دَدې پاره کنه

ده طريقه دَ نبي ولې بيا کوې دا تهٔ نه

دين خورؤ ته دَ خدائے لار کښې ګرزېدل پکار دي

حسبِ تشکيل شبيره کور نه هم وتل پکار دي

تبليغ ښهٔ کار دے پهٔ کارونو کښې چې کوم کول دي

هر يو دَ دين چې وي کوم کار هغه ته ښهٔ وئیل دي

دَ علماؤ مشائخو نه ځان کم ګڼل دي

خپلې اصلاح دپاره شېخ سره ځان هم تړل دي

کهٔ داسې وي نو دا تبليغ ستا نُوراني لاره ده

صرف بس ځان ته ښهٔ ویل دا خو شېطاني لاره ده

دَ پښتنو حجرې

دَ پښتنو چې کومې وې هغه حجرې څهٔ شولې

کېدې چې دو هغه ښکلي فېصلې څهٔ شولې

اوس زهٔ چې کلي ته شم لاړ نو بېټکونه وينم

اؤ پهٔ ښارونو کښې هر کور ډرائنګ رومونه وينم

دَ اسانۍ زهٔ قسما قسم مشينونه وينم

دَ ټي وي ګانو هم بې شماره چېنلونه وينم

هغه چې يو بل سره مينې وې هغه چرته دي

دَ مشرانو چې ټولنې وې هغه چرته دي

سحر کورونو نه اواز به دَ قران راتللو

دَ تلاوت دَ مشر کشر بوډا ځوان راتللو

دَ هر يو کور نه به مېلمهٔ ته جدا خوان راتللو

پهٔ خېر راغلي ته به هر کس ئې پهٔ ښهٔ شان راتللو

هغه چې داسې دستورونه وو نو چرته لاړو

هغه چې داسې ښهٔ کارونه وو نو چرته لاړو

پښتانهٔ ماډرن شو چې وه به سادګي ختمه شوه

تکلفات دي اؤ چې وه به اساني ختمه شوه

چې مېلمستيا هر ځائے کښې وه پهٔ روڼ تندي ختمه شوه

دَ مشر کشر دَ ادب شائستګي ختمه شوه

لهٔ ټي وي ګانو فېشنونه پښتنو واخستل

چې لهٔ څهٔ تنګ وو نور قومونه پښتنو واخستل

اوس دي دَ ښځو پهٔ اختيار کښې رواجونه ټول

مشري نشته دې خراب شولو کارونه ټول

نر ښځې يو ځائے شو، شو ختم حجابونه ټول

خلقو راجمع کړل پهٔ دې مصيبتونه ټول

اطمينان نشته هر طرف چغې سورې شوې وروره

چې کوم ښهٔ خلق وو ترې ډکې اديرې شوې وروره

کاش پښتانهٔ دوباره بيا خپله پښتو راولي

بيا څهٔ ترتيب دَ ښائسته ژوند دَ تېرؤ راولي

ځان کړي لږ پوه پهٔ ځان کښې فکر دَ بچو راولي

دَ ځان دَ دوی پهٔ دې ترتيب دَ ښهٔ کېدو راولي

چې شريعت باندې محکم شي نو پښتو دغه ده

لاره شبيره بهر حال بره دَ تلو دغه ده

پښتو اؤ خودي

پښتو خودي ده دَ يو کس لهٔ خولې مې دا واورېدل

ذهن زما شروع پهٔ دې کړلو سوچونه کول

پښتو يو نوم دے يو غېرت دے دَ پښتون عزت دے

دغه پښتو خو دَ پښتون يو اخلاقي طاقت دے

عالي ظرفي ده، سخاوت دے اؤ دَ زړهٔ وسعت دے

دا کهٔ رښتيا وي نو بې شکه خېر دا کت پهٔ کت دے

ولې چې ګورم نن صبا دغه پښتو نهٔ ښکاري

اثر دَدې چې ګورم ښځو پهٔ سړو نهٔ ښکاري

اوس خو پښتو دا خلق وينم جهالت ته وائی

دہ تنګ نظری چې پهٔ دروغه وي عزت ته وائی

پهٔ رواجونو کښې غرق پروت انانيت ته وائی

بلکې ورباندې کهٔ ځان پوه کړې عصبيت ته وائی

لږ پرې سوچ وکړه دَشېر شاه سوري پښتو دغه وه؟

پهٔ تېر تاريخ کښې طريقه دَ پښتنو دغه وه؟

خودي اقبال چې ګڼي کومه کلمې نه راځي

پهٔ لا اله چې نفس پرېږدي څوک نو دَدې نه راځي

دَ الاالله اواز بيا زړهٔ نه اؤ لهٔ خولې نه راځي

پهٔ دې دَ خدائےشي دَ شېطان داؤ کښې چرې نهٔ راځي

چې څوک دَ خدائے شي نو خدائےپاک بيا دَ هغهٔ شي ګله

بيا دے کمزورے کله وي چې خدائے دَدهٔ شي ګله

پېژندل داسې چې دَ ځان وي نو خودي دغه وي

چې پهٔ عمل کښې ئې قران وي نو خودي دغه وي

زړهٔ ئې پهٔ طرف دَخدائے هر آن وي نو خودي دغه وي

خدائے بيا پهٔ ده ډېر مهربان وي نو خودي دغه وي

خودي احسا س دَ کمترۍ چې پرېکوو ته وائی

انانيت ته نه بس دا دَ خدائے کېدو ته وائی

ده چې خودي دَ اقبال شي انانيت ګڼلے

دَ بېخودۍ نه دَ رومي شي بغاوت ګڼلے

هر څنګه چې يو مونږ لهٔ هر چا شو ځان اوچت ګڼلے

خپلې دعوې ئې دَ اقبال دے برکت ګڼلے

کاش چې خودي چې دَ اقبال ده لهٔ اقبال ئې واخلو

لږ پرې خبر شو داسې نه چې لهٔ خپل خيال ئې واخلو

کهٔ پښتو داوي چې اوس کوم ته شي پښتو و ئيلے

کهٔ خودي داوي دغه اوس چې شي خودي ګڼلے

داسې کېدے شي خو ټيک نهٔ ده چې شي دا کېدلے

خېر پکښې نشته دے شبيره بيا پهٔ دې يم غلے

خودي بدله شوه شبيره څهٔ پښتو نوره شوه

پهٔ حقيقت کښې دغه سپينه وه خو اوس توره شوه

پښتون اؤ ټوپک

يو پښتون خپل ټوپک سره خبرې کوي

تهٔ مې ملګرے ئې ټوپکه تاسره خوشحال يم

تهٔ وفادار يې زهٔ بادر يمه اؤ باکمال يم

چې ماسره يې نو زړهٔ جوړ زما پهٔ تا باندې وي

چې لاس کښې تا کړمه اوچت دښمن زما لاندې وي

لت پت پهٔ وينو شي پهٔ کور کښې ئې دَ غم ساندې وي

دښمن دَ ستا پهٔ ملګرتيا کښې خوار زما وړاندې وي

غواړمه زهٔ زما سره قبر کښې هم ښخ شوے

خو دې نه مخکښې دښمنانو باندې زړهٔ مې يخ شوے

يو بل پښتون دهٔ نه تپوس کوي

ځوانه دَ چاسره لګيا يې پهٔ خبرو باندې

نهٔ وينم تاسره څوک زةٔ دې سترګو خپلو باندې

نهٔ مې ليدلي څوک دي دلته نه پهٔ تللو باندې

نهٔ مې ليدلے يې موبائل سره هېلو باندې

دَ لېونو اورم چې ځان سره خبرې کوي

دوی لهٔ دنيا وي ناخبر خبرې خپلې کوي

ړومبے پښتون

دا دَ ټوپک سره زما تا مشغولا ليدله

زهٔ ئې مجنون يم دا ټوپک مې تا لېلیٰ ليدله

زهٔ پهٔ وفا باندې يم مړ تا مې وفا ليدله

دَ لېوني دَ لېونتوب تا تماشا ليدله

دے وفادار دے زهٔ هم دهٔ سره وفا کوم

چې نور څوک نهٔ وي دهٔ سره زهٔ مشغولا کوم

چې دَ دښمن مې څوک دښمن وي نو زما يار دے

زهٔ دښمنۍ کښې يم لوے شوے زما دا کار دے

نهٔ يم خبر چې اوس دَدې نه پس دَ چا وار دے

يو خوا دښمن لرم اؤ بل طرف زما دار دے

هر څهٔ به پرېږدم خو هېڅکله زهٔ غېرت نهٔ پرېږدم

زهٔ دروند پښتون يم همتي کله همت نهٔ پرېږدم

پښتون ولۍ باندې دا سر زما بې شکه زار شه

چې پرې پښتون بدلګي خولهٔ ئې ډکه لهٔ سُور انګار شه

چې ماته کوږ ګوري څوک خپل ژوند کښې پخپله خوار شه

کهٔ نهٔ سميږي سم زما پرې دَ ټوپک ګزار شه

ماته به بد ګوري څوک څنګه زهٔ خو مړے نهٔ يم

سا را کښې شته لا زهٔ پوهېږمه ښهٔ ستړے نهٔ يم

دويم پښتون ړومبي ته

ځوانه ما پېژنې پښتون يمه زهٔ هم ستا پهٔ شان

راستولے يم شائد تاته پاک رب مهربان

پښتانهٔ وروڼه زهٔ خپل څنګه دښمنو ته پرېږدم

څنګه زهٔ دوی اوس شېطاني مقابلو ته پرېږدم

چې مې دي زړهٔ کښې دوی زهٔ څنګه اندېښنو ته پرېږدم

نهٔ دي کړي خدائے چې دوزخ دو سرو لمبو ته پرېږدم

ځوانه زما خبره واوره ستا ملګرے يمه

زهٔ پهٔ تا باندې مهربان يمه ښهٔ زړے يمه

مونږ دې دنيا ته يو راغلي دې جنګونو ته بس

دا پهٔ سُور جنګ کښې دَ ګوليو بارانونو ته بس

دا دَ حسد اؤ تربګنۍ خراب بحثونو ته بس

نهٔ شو دَ دين نهٔ دَ سادين داسې کارونو ته بس

کاش چې دَ ژوند خپل مونږ مقصد نه خبردار شو لږ

چې څهٔ کول دي هغه کار ته هم تيار شو لږ

ځوانه هر قوم کښې څهٔ خوبيانې وي اؤ څهٔ مشکلات

دَ هر يو قوم چې مونږه ګورو لږ جدا وي حالات

حاصلول دي دَ خپل قوم چې کوم يې دي کمالات

اؤ لهٔ هغو نه بچ کېدل دي چې پهٔ کښې وي فسات

کهٔ مونږ ښهٔ بد دَ قوم ګڼو ښهٔ نو دا کار دے غلط

پهٔ دې مړ نهٔ شې چرې دغه دے قومي عصبيت

مونږ دَ ښهٔ بد حکم بهٔ اخلو شريعت نه وروره

مونږ ته دين خوږ پکار دے تل دَ خپل عزت نه وروره

دَ پلار نيکهٔ نه خپل اولاد نه خپل غېرت نه وروره

مونږ ته زيات نهٔ دي څهٔ دَ دين دَ محبت نه وروره

مونږه دَ خدائے يو بس دَ خدائے بهٔ مونږ منل کوو

پهٔ لار دَ خوږ پېغمبر مونږ به همېش تلل کوو

دغه ټوپک چې کله خدائے دَ پاره مونږ اوچت کړو

پهٔ دغه باندې مونږ دَ خدائے دَ دين اوچت عزت کړو

دَ خدائے دښمن جهاد کښې وينو کښې بيامونږ لت پت کړو

دََ خدائے پهٔ حکم مونږه ختم هر يو کار غلط کړو

ځوانه بيا داسې دَ ټوپک دا استعمال ښهٔ دے

کهٔ داسې وکړې نو بې شکه بيا ستا حال ښهٔ دے


وړومبے پښتون

وروره الله دې جزا درکړي زهٔ خبر دې کړمه

چې کوم يو حق دے زهٔ هغې ته برابر دې کړمه

راښکلم تا زهٔ دَ شېطان خدائے دَ در دې کړمه

څنګه اوس پوه دَ حقيقت پهٔ زېر و زور دې کړمه

زوړ زما ژوند ختم شو اوس نوے ژوندون راغے

شبيره ګوره ورته ښهٔ نوے پښتون راغے

اے پښتونه

دام کښې رانشې پښتونه دَ اغيارو چرته کښې

کوزې نهٔ کړي چرته ستانه اچولي ستا جامې

غېرتي وې غېرتي يه غېرت خپل پرېنږدې کله

بل دپاره چرته ونهٔ کړې پهٔ ځان باندې نخرې

ستا رڼا خو پېروي دَ محمدﷺ وه نو بيا ولې

نن زۂ وينم دَ اغيارو، پهٔ مخ ستا تورې تيرې

ستا پهٔ زړه کښې خو بهٔ مينه وه دَ يو الله پښتونه

دَ ډومچکو پهٔ محفل کښې تهٔ بيا څنګه ځائېدې

اغيار ستا زور نه خبر دي ځکه تا ګېروي ورورو

ځان ساته دَدوی دَ شر نه شه هوښيار کهٔ پوهېدې

دَ دجال ځان نوړۍ نهٔ کړې دَ مهدي دَ فوج سپاهي شه

تاترين ته به اړتاؤ شې کهٔ لهٔ دې وښوېدې

شبير دوست دے ستا ، دښمن نه دے خبره دَ دهٔ واوره

دا اشعار دي دَ زړهٔ وينې لږ خو غور وکړه په دې