عقائد

دَ کائنات باره کښې

دا دنيا دا زمکه اسمانونه اؤ څهٔ چې پهٔ دې دواړو کښې دي ړومبے دا هېڅ هم نهٔ وو صرف يو ذات دَ الله تعالیٰ ؤ بيا دا ټول هر څهٔ الله تعالیٰ پهٔ خپل قدرت بغېر دَ چا دَ مدد اؤ شرکت نه پېدا کړل۔