توحید و رسالت

بیانات

حضرت سید شبیر احمد کاکا خیل (دامت برکاتہم)

تعلیم-حقیقتِ توحید و رسالت