حقیقت جذب و سلوک

بیانات

حضرت سید شبیر احمد کاکا خیل (دامت برکاتہم)

مکتوب 287 اور حقیقتِ جذب و سلوک